Opiskelijatutkimus

Ei opiskelijakaan pelkällä opintorahalla elä. Talouden lisäksi työssäkäynti tukee opintoja ja edistää uratoiveiden toteutumista, ja siksi monella opiskelijalla työura alkaakin jos ennen valmistumista. TEKin opiskelijatutkimus selvittää, mitä opiskelijoille kuuluu. Tutustu uusimpaan, vuoden 2020 tulosten visualisointiin.

TEKin Opiskelijatutkimus tuottaa tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä, uraodotuksista ja asennoitumisesta työelämään. Tutkimuksen perusteella määritellään myös TEKin harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositukset

TEKin joka syksy toteutettavan Opiskelijatutkimuksen kohdejoukkona ovat kaikki TEKin opiskelijajäsenet. Kyselyssä on perinteisesti selvitetty monelta kantilta opiskelijoiden osallistumista työmarkkinoille opintojensa ohessa; työnteon määrää ja työsuhteen laatua, palkkatasoa, töiden hakua ja löytämistä, työnteon merkitystä ja vaikutuksia. Usein kyselyssä on myös jokin vaihtuva teema.

TEKin Opiskelijatutkimus 2020

Voit tutustua opiskelijatutkimuksen 2020 työssäkäyntiä koskeviin tuloksiin alla olevan interaktiivisen visualisoinnin avulla. Visualisoinnin eri välilehdillä on tietoja eri aiheista. Voit suodattaa tietoja valikoiden avulla tai klikkailemalla kuvioita. Visualisointi toimii parhaiten koko näytön tilassa.

TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh kirjoitti visualisoinnin annista TEKin blogissa (15.2.2021).

PERUSTIETOJA 2020 (2019) (2018)

Vastanneita 3808 (3393) (2529)
Vastausprosentti 22 % (20 %) (19 %)

TYÖSKENTELY LUKUVUODEN 2019-2020 AIKANA (2018-2019) (2017-2018) 

50 % teki töitä lukuvuoden aikana (49 %) (50 %).
Töitä tehneistä vakituisessa työsuhteessa oli 40 % (43 %) (37 %).

11 % työskenteli jatkuvassa kokopäivätyössä, 22 %  työskenteli jatkuvassa osapäivätyössä. 17 % työskenteli satunnaisesti.

TYÖSKENTELY KESÄLLÄ 2020 (2019) (2018) 

27 % ei työskennellyt kesällä (23 %) (18 %).
Heistä kuitenkin 59 % oli etsinyt töitä (2019: 55 %).

Uratavoitteiden kannalta kesätyön koki erittäin hyödylliseksi 39 % (2019: 38 %).

Koronan vaikutus opiskelijoihin (2020)

Vuoden 2020 kyselyssä tarkasteltiin myös koronan vaikutusta opiskelijoiden työntekoon ja hyvinvointiin. 

Koronan vaikutus opiskelijoiden toimeentuloon (opintopisteittäin)

 

Korona heikensi erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden toimeentuloa. 

Tulokset näyttivät, että korona-aika heikensi erityisesti opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia. Toisaalta fyysinen hyvinvointi parani. 

 

AJANKÄYTTÖ, HYVINVOINTI JA STRESSI (2019)

Vuoden 2019 kyselyssä tarkasteltiin työssäkäynnin lisäksi opiskelijoiden ajankäyttöä ja hyvinvointia. Työssäkäynnin tuloksia vuodelta 2019 löytyy TEK-lehdestä sekä tuloskoosteesta (pdf).

 
 

COPING AND WELLBEING OF TECHNOLOGY STUDENTS

Our Research Manager Susanna Bairoh presented the results of TEK's Student Survey 2019 in Aalto University's webinar, watch the recording here. The presentation starts at 7.19.

 

TOIMINTAKULTTUURI KILLOISSA JA AINEJÄRJESTÖISSÄ (2018)

Vuoden 2018 kyselyssä tarkasteltiin työssäkäynnin lisäksi toimintakulttuuria teekkarikilloissa ja ainejärjestöissä. Tutustu tuloksiin alla olevan visualisaation avulla, jossa voit filtteröidä itse tuloksia sukupuolen, kielen ja kampuksen mukaan. 

 

ILMAPIIRI

Kiltojen ilmapiiriä pidetään hyvänä: kaikista vastaajista 70 % on väittämän kanssa samaa mieltä ja vain 8 % on eri mieltä. Yli puolet vastaajista kokee samaistuvansa kilta-yhteisöönsä ja samoin yli puolet on löytänyt siellä paikkansa. Toisaalta vajaa kolmannes on eri mieltä näiden kahden väittämän kanssa.

LUOTTAMUSTOIMET

Vastaajien mielestä kaikki halukkaat pääsevät hyvin mukaan killan toiminnan järjestämiseen. Killoissa ilmenee ehkä hieman vastuutehtävien hamstraamista, mutta useampi kuin joka kolmas ei osannut ottaa asiaan kantaa. Kiltojen hallitusten ja toimihenkilöiden toiminta näyttäytyy sisäpiiritoimintana melko usealle vastaajalle (42 % samaa mieltä mutta 27 % eri mieltä). Toisaalta lähes joka kolmas vastaaja arvioi, että luottamustehtävissä toimivat saavat liian vähän kiitosta toiminnastaan. 

TAPAHTUMAT

Vastaajien mielestä killat tarjoavat riittävästi erilaisia tapahtumia, kolme neljästä vastaajasta on samaa mieltä väittämän kanssa. Vain naisille rajattuja tapahtumia ei pidetä kovin tarpeellisina: reilu puolet vastaajista on eri mieltä ja vain 12 % samaa mieltä väittämän kanssa. Naisista samaa mieltä on 19 % ja miehistä 8 % kun taas eri mieltä on naisista 60 % ja miehistä 49 %.

OPINNOT JA TYÖ

Kiltatoimintaan osallistuminen ei vaadi opintojen laiminlyöntiä, vastaajien enemmistö arvioi. Joka viides on kuitenkin samaa mieltä väittämän kanssa. 

ALKOHOLI JA HUUMORI

Joka kolmannen vastaajan mielestä alkoholi on liian keskeisessä roolissa killan kulttuurissa. Suurempi osuus (42 %) on kuitenkin eri mieltä. Painetta juomiseen luovat erityisesti opiskelijakulttuuri ja tapahtumien luonne. Monet ovat kokeneet painetta juoda enemmän kuin itselle olisi luontevaa. Reilu puolet vastaajista on sitä mieltä, ettei kiltatoiminnassa esiinny sopimatonta huumoria (14 % on väittämän kanssa samaa mieltä).

INKLUUSIO

Lähes puolet vastaajista arvioi, että ystäviä ja verkostoja on vaikea löytää myöhemmin, jos ei heti opintojen alussa pääse sisään porukkaan. Toisaalta joka kolmas on eri mieltä. Vastaajat arvioivat, että kiltakulttuurissa osataan kunnioittaa erilaisia uskontoja ja kulttuureja. Joka kolmas ei kuitenkaan osaa ottaa kantaa. Näkemykset ei-suomenkielisten vaikeuksista osallistua kiltojen toimintaan jakavat vastaajia: 30 % on väittämän kanssa eri mieltä, 27 % samaa mieltä ja 32 % ei osaa sanoa. Ujojen ja hiljaisten osallistuminen on helppoa joka kolmannen vastaajan (36 %) mielestä, mutta lähes yhtä moni (31 %) on eri mieltä. 

SYRJINTÄ

Syrjintä on kiltatoiminnassa melko harvinaista. Kaikista vastaajista 5 % oli kokenut syrjintää jollakin perusteella. Naiset kokevat syrjintää useammin kuin miehet ja myös havaitsevat sitä enemmän. Yleisin syrjintäperuste oli elämänkatsomus tai vakaumus (3 % vastaajista on kokenut). Avointen kommenttien perusteella syrjintää aiheuttaa esim. alkoholittomuus ja kristillinen vakaumus. Naisten kokemuksissa yleisin syrjintäperuste on kuitenkin sukupuoli. 5,5 % naisista mutta vain 0,5 % miehistä oli kokenut syrjintää sukupuolensa perusteella. 

SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ JA KIUSAAMINEN

Seksuaalinen häirintä on harvinaista, sitä oli kokenut kaikista vastaajista 2 %. Naisilla kokemukset ovat yleisempiä (5 %) kuin miehillä (0,6 %). Myöskään kiusaamista ei killoissa juurikaan esiinny, kaikista vastaajista 2 % ilmoitti kokeneensa kiusaamista. Kokemukset ovat jälleen yleisempiä naisilla (4 %) kuin miehillä (1 %). Avoimissa kommenteissa vastaajat kertovat, että näkyviin tai muiden huomaamiin tilanteisiin on yleensä puututtu. Häirintäyhdyshenkilöiden nimeämistä pidetään hyvänä. 

 

Asiasanat: