Asiallista meininkiä?

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin tasa-arvo­kyselyssä tutkittiin jäsenten työpaikoillaan kokemaa syrjintää ja epäasiallista kohtelua. Kyselyssä myös selvitettiin, miten TEK voi edistää työelämän tasa-arvoa.

5 yleisintä työpaikan tilannetta, joissa syrjintää tai epäasiallista kohtelua on havaittu viimeisen vuoden aikana:

  • Sijoittuminen erilaisiin tehtäviin 
ja uralla eteneminen 20 %
  • Epäviralliset keskustelut esimerkiksi kahvitauoilla 19 %
  • Tiedonsaanti 11 %
  • Palkkaus 11 %
  • Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön, esimerkiksi työn organisointiin 8 %

Kolmasosa TEKin tasa-arvokyselyyn vastanneista on havainnut työyhteisössään viimeisen vuoden aikana syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Kolme yleisintä syytä, josta sen on koettu johtuvan, ovat:

  • Sukupuoli 14 %
  • Ikä 12 %
  • Etninen alkuperä tai kansalaisuus 4 %

Vastaajat ovat havainneet sukupuoleen liittyvää syrjintää erityisesti sijoittumisessa erilaisiin tehtäviin ja uralla etenemisessä sekä epä­virallisissa keskusteluissa.

Ikään liittyvää syrjintää on havaittu varsinkin sijoittumisessa erilaisiin tehtäviin ja uralla etenemisessä.

Mitä TEK voi tehdä?

TEK haluaa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tekniikan alojen työpaikoilla. Tasa-arvokyselyssä pyydettiin vastaajia valitsemaan yhdeksän joukosta 1–3 parasta keinoa, joihin TEKin tulisi panostaa. Vastaajien mielestä kolme parasta keinoa ovat:

1. TEKin tulee tuottaa tutkittua ja monipuolista tietoa tekniikan aloilla työskentelevien miesten ja naisten tasa-arvon toteutumisesta. (41 %)

Tämän kyselyn lisäksi TEK on tutkinut tasa-arvoa osana TEKin työmarkkinatutkimusta (TMT). Naisia ja miehiä tekniikan alalla tarkasteltiin TMT 2015 -aineiston perusteella. Aineistoa on verrattu TMT 2005 ja Aarresaari 2014 -tutkimusten tuloksiin.

TMT 2015 -tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien kokemuksia syrjinnästä työorganisaatiossaan.

2. TEKin tulee vauhdittaa perhevapaajärjestelmän uudistamista, jotta naisilla ja miehillä on tulevaisuudessa yhtäläiset mahdollisuudet työ­elämässä. (37 %)

TEK kannattaa Akavan perhevapaamallia. Sen tarkoitus on lisätä työelämän tasa-arvoa, tehdä perhevapaiden käytöstä joustavampaa ja lisätä yhdenvertaisuutta naisten ja miesten sekä erilaisten perheiden välillä. Mallista on pyritty tekemään myös kustannusneutraali sekä työelämään kannustava. 

3. TEKin tulee selvittää ja välittää tietoa parhaista käytännöistä työpaikoilla, jotta naisten mahdollisuudet ura- ja palkkakehitykseen olisivat yhtä hyvät kuin miehillä. (33 %)

Tämä on TEKissä otettu työn alle. Yleisiä listauksia käytännöistä on olemassa, mutta TEK aikoo panostaa teknologia-alojen hyvien käytäntöjen keräämiseen. Niitä on erityisesti tietotekniikan palvelualoilla. TEKin tavoitteena on kerätä käytännöistä työkalupakki, jota työpaikat voivat soveltaa tarpeisiinsa.

Yksi hyvä käytäntö on palkkojen avoimuus, joka tutkimusten mukaan edistää palkkatasa-arvoa. Tasa-arvokyselyn mukaan kaksi kolmesta olisi valmis kertomaan muille palkkansa.

Yritysyhteistyön lisäksi TEK haluaa kuulla vinkkejä jäseniltä. Onko sinun työpaikallasi joku hyvä tasa-arvoa edistävä käytäntö? 
Kerro siitä meille: 
www.tek.fi/hyva_kaytanto

Näin kysely tehtiin

TEKin tasa-arvokysely perustui KivaE-kyselyyn, johon lisättiin TEKille räätälöityjä kysymyksiä ja taustamuuttujia. Vastausaika oli 20.4.–3.5.2017.

Kyselyn vastaajiksi poimittiin 5 000 TEKin jäsenen satunnaisotos. Heille lähetettiin sähköpostitse anonyymi linkki kyselyyn. Vastaajia oli 854 ja vastausprosentti oli 17. 

Vastaajista naisia on 28 prosenttia ja miehiä 71 prosenttia. Vastaajien yleisin ikäluokka on 30–39 vuotta 
(35 %). Vastaajat toimivat useimmiten asiantuntijatehtävissä (71 %). Yleisin toimiala on teollisuus (42 %). 

Lisää tuloksia verkossa: www.tek.fi/tasaarvokysely

 

Avainsanat: