Yhdenvertaisuus tuo esiin ääripäät

|
Uutinen
Kuuntele

Yhdenvertaisuuden suurin haaste on sen näkymättömyys: sitä ei kouluteta, siitä ei puhuta tai siihen liittyviä ongelmia ei tunnisteta.

Yhdenvertaisuus on tekkiläisten työpaikoilla vaihtelevasti esillä. Teemana se on melko tuntematon, mikä näkyy sekä vastauksissa että vastausprosentissa. Vaikka vastaukset antavat tilanteesta melko positiivisen kuvan, samalla välittyvät myös pinnan alla kytevät haasteet. Puuttumattomuus, ”hiljainen hyväksyntä” ja haasteiden kohdistuminen tiettyihin ryhmiin vaikeuttavat aiheesta puhumista ja tilanteen korjaamista.

Olen tämmönen hetero­mies mies­valtaisessa insinööri­toimistossa, joten en itse välttämättä näe niitä tapauksia vaikka niitä olisikin.
Mies, 30-39 vuotta

Taustatietoa vastaajista

12 % vastaajista koki kuuluvansa rodullistettuun vähemmistöön.

Rodullistetulla vähemmistöllä tarkoitetaan ihmisiä, jotka liitetään oletusten, stereotypioiden tai ennakkoluulojen perusteella johonkin ihmisryhmään esimerkiksi ihonvärin, uskonnon, kielen tai etnisen taustan vuoksi.

5 % vastaajista koki kuuluvansa seksuaalivähemmistöön.

Seksuaalivähemmistöllä tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat seksuaaliselta suuntautumiselta muita kuin heteroseksuaaleja. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat esimerkiksi homot, lesbot, aseksuaalit ja biseksuaalit.

Työyhteisöissä on salliva ilmapiiri 

85 % koki, että työ­yhteisössä sallitaan erilaisuus. Samaan aikaan 15 %:n mielestä työyhteisössä ei voi ilmaista kuulumistaan sukupuoli­vähemmistöön, 14 %:n mielestä seksuaali­vähemmistöön tai poliittiseen puolueeseen.

70 % vastaajista piti työyhteisöään monimuotoisena. 86 % mielestä ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti sukupuolesta riippumatta.  

Yhdenvertaisuuteen ei ohjeisteta

60 % kertoi, että työyhteisössä ei ole järjestetty yhdenvertaisuutta koskevaa koulutusta. 15 % ei osannut sanoa. 

27 %:n mielestä työyhteisössä ei ole selkeää ohjeistusta tasavertaiseen kohteluun. 28 % ei osannut sanoa.

Yhdenvertaisuus näkyy virallisessa liturgiassa ja juhlapuheissa, mutta käytännön tasolla syrjitään hiljaisesti kaikkea erilaista ja niitä jotka eivät ole esimiesten "suosiossa". Tämän johdosta ilmapiiri työpaikalla on hyvin ahdistava, eikä HR-osaston virallisesta syrjimättömyysliturgiasta ole muuta kuin ärsyttämään.
Mies, 30-39 vuotta 


Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu kohdistuvat sukupuoleen, ikään ja etnisyyteen

14% oli kokenut nykyisessä työyhteisössä syrjintää tai epäasiallista kohtelua viimeisen vuoden aikana. 

Syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun kokemuksia oli 21 % :lla naisvastaajista, 10% :lla miesvastaajista. 

Rodullistettuun vähemmistöön kuuluvista 26 % oli kokenut syrjintää tai epäasiallista kohtelua, seksuaali­vähemmistöön kuuluvista 14%.

Syrjintää kokeneista vastaajista 33 % kertoi kokeneensa syrjintää tai epäasiallista kohtelua sukupuolesta johtuen, kohdistuen naisiin. 

Kukaan vastaajista ei ilmoittanut kokeneensa syrjintää seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli­vähemmistöön kuulumisen vuoksi.

Yhteensä 41 %:ssa syrjintää koskeneista vastauksista syrjinnän syyksi mainittiin ikä, 21 % kohdistuen vanhempiin ja 20 % kohdistuen nuorempiin.

Haastatteluissa vastaavia kokemuksia oli suurimmalla osalla, mutta niitä ei kuvattu syrjinnäksi tai epä­asialliseksi käytökseksi, vaan puhuttiin suosimisesta, vähättelystä, sivuuttamisesta tai asiattomasta huumorista ja kommentoinnista. 

Seksuaalista häirintää vähätellään

96 % kyselyyn vastanneista ei ollut joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi nykyisessä tai viimeisimmässä työpaikassa viimeisen vuoden aikana.

Kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä oli 2 %:lla vastaajista, 1 % ei halunnut sanoa.

Henkilö oli minua monta porrasta ylempänä ja en ajatellut että se olisi niin vakavaa. Todisteiden heikkous ehkä. Varoitin kyllä yhtä toista nuorta naiskollegaa. Tiedän että muutkin ovat kokeneet tämän yhden tyypin osalta samaa.
Nainen, 30-39 vuotta

87 % seksuaalista häirintää kokeneista vastaajista oli naisia. 69 % uskoi, että työpaikalla puututaan seksuaaliseen häirintään, mutta 27 % vastaajista ei osannut sanoa. 

Pelkään työyhteisön reagointia, "vaikean maineen" saamista, kostoa tai työn vaikeutumista.
Nainen, alle 30 vuotta

Näin tutkimus tehtiin

Yhdenvertaisuus työelämässä -tutkimus toteutettiin jäsenille suunnatulla kyselyllä sekä haastatteluilla, jotka tehtiin touko–kesäkuussa 2020. Kohderyhmänä olivat TEKin jäsenet. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 621 henkilöä, vastausprosentti oli 10. Haastatteluihin osallistui 10 henkilöä.

Avainsanat: