Sovi etätyön ehdoista selvästi

|
Uutinen
Kuuntele

Työlainsäädännössä etätyötä ei ole huomioitu erillisin säännöksin ja siksi etätyöstä sopiminen on tärkeää.

Etätyön suosio on kasvanut ja koronan takia useissa yrityksissä on siirrytty laajasti etätyöhön. Etätyötä tehtäessä on tärkeää, että etätyön ehdoista on sovittu mahdollisimman selvästi ja siten, että molemmat osapuolet ovat samaa mieltä etätyön pelisäännöistä. Työlainsäädännössä etätyötä ei ole huomioitu erillisin säännöksin ja siksi etätyöstä sopiminen on tärkeää.

Etätyötä tehtäessä työn tekemisen juridisena perustana ovat työsopimuslaki, työaikalaki ja työturvallisuuslaki aivan kuten työnantajan tiloissa työskenneltäessä. Lähtökohtaisesti työntekijä on etätyötä tehdessään samassa asemassa kuin työnantajan tiloissa työskennellessään. Ellei toisin sovita, muun muassa työmäärä ja tavoitteet ovat samat kuin toimistolla työskenneltäessä.

Etätyöstä sopiminen

Etätyö edellyttää aina sopimista työnantajan ja työntekijän välillä. Työntekijä ei siis voi itse päättää jäävänsä etätöihin ja toisaalta työnantaja ei voi määrätä työntekijää etätöihin, ellei työsopimuksessa ole sovittu etätyöstä.

Etätyöstä ei ole pakko sopia kirjallisesti, mutta selkeiden sopimusten avulla voidaan välttää etätyöstä aiheutuvia erimielisyyksiä. Etenkin säännöllisestä ja pidempään jatkuvasta etätyöstä on hyvä sopia selkeästi työnantajan ja työntekijän kesken. Epäselvyyksien välttämiseksi kirjallista sopimista kannattaa kuitenkin aina harkita.

Etätyön pelisäännöistä voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välisessä etätyösopimuksessa tai työpaikan yhteisissä säännöissä. Se mistä on tarvetta sopia, riippuu paljon siitä, miten työtä tehdään, joten sovittavat asiat vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Etätyösopimuksessa tai työpaikan etätyökäytännöissä voidaan sopia esimerkiksi seuraavista asioista:

 • Mitä työtehtäviä voidaan tehdä etätyönä.
 • Kuinka paljon etätyötä voidaan tehdä.
 • Onko etätyösopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva? Miten järjestely voidaan irtisanoa puolin ja toisin sekä irtisanomisaika. (Kun etätyö päättyy, lähtökohtaisesti työntekijä palaa varsinaiseen työpaikkaansa, ellei ole toisin sovittu.)
 • Missä etätyötä voidaan tehdä. (Onko etätyön tekeminen rajattu vain työntekijän kotiin vai voiko työtä tehdä myös esimerkiksi mökiltä tai ulkomailta.)
 • Miten etätyöpäivistä käytännössä sovitaan (kenelle ja miten paljon etukäteen etätyöpäivästä tulee ilmoittaa).
 • Mitä työaikaa noudatetaan ja miten työaikaa seurataan (työaikaleimaukset), voidaan myös sopia, milloin työntekijän on oltava tavoitettavissa.
 • Miten työn etenemistä seurataan ja tuleeko työntekijän raportoida esimiehelle tehdystä työstä.
 • Vakuutuskäytännöt, mitä työnantajan vakuutus korvaa etätyötilanteessa ja onko tarvetta lisävakuutuksille.
 • Tietoturvallisuus etätyötä tehdessä.

Myös työehtosopimuksessa voi olla ohjeita ja malleja etätyöstä sopimiseen.

Työaika etätyössä

Koska etätyö on uuden työaikalain piirissä, lähtökohtaisesti kaikki normaalit työaikaa koskevat säännökset soveltuvat myös etätyöhön. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös etätyönä tehty työ edellyttää työajan seurantaa. Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus valvoa työtapojen turvallisuutta ja terveellisyyttä, eikä tämä työaikasuojelun tarve poistu tehtäessä etätyötä.

Etätyössä voidaan noudattaa esimerkiksi liukuvaa työaikaa samalla tavalla kuin työnantajan tiloissa työskenneltäessä, jolloin työntekijälle voi kertyä liukumatunteja ja toisaalta liukumatunteja voi myös käyttää. Etätyötä on mahdollista tehdä kokonaisina päivinä tai osissa, esimerkiksi siten, että aamupäivä työskennellään toimistolla ja iltapäivä työskennellään etänä.

Etätyötä tehtäessä korostuu työntekijän oma vastuu työajan järjestelystä, riittävästä tauotuksesta ja haitallisen kuormituksen ehkäisyssä. Säännöllistä ja pidempikestoista etätyötä tehtäessä onkin tärkeää pyrkiä erottamaan työaika ja vapaa-aika.

Työturvallisuus etätyössä

Ennen etätyön aloittamista on hyvä selvittää, mitä vakuutuksia työnantaja on ottanut työntekijöilleen. Etätyön yleistyttyä julkisuudessa on ollut paljon puhetta siitä, että työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus ei välttämättä korvaa kaikkia etätyössä tapahtuneita vahinkoja.

On hyvä selvittää, mitä vakuutuksia työnantaja on ottanut työntekijöilleen.

Lähtökohtaisesti etätyötä tehdessä työtapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka ovat sattuneet työnteon yhteydessä. Tapaturman tulee siis tapahtua nimenomaan työtehtävää suorittaessa.

Kuitenkin etätyössä sattuvat tapaturmat liittyvät usein tilanteisiin, jossa työntekijä poistuu työpisteeltään hakemaan kahvia, käymään vessassa tai tekemään muuta sellaista, jota ei varsinaisesti lasketa työtehtävän suorittamiseksi. Tästä johtuen monesti onkin tarpeen harkita lisävakuuttamista esimerkiksi vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Esimerkkinä voidaan mainita tapaturmavakuutuskeskuksen tapaus, jossa työntekijä oli etätyötä tehdessään juossut vessasta vastaamaan työpisteellä soineeseen puhelimeen ja liukastunut mattoon. Tässä tapauksessa tapaturman ei katsottu sattuneen työnteon yhteydessä. Koska tapaturman katsottiin sattuneen tauolla, tapaturmaa ei korvattu työtapaturmavakuutuksesta.

Kirjoittaja työskentelee TEKissä työsuhdelakimiehenä.

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua

Saat lakipalvelua niin henkilökohtaisesti kuin joustavasti verkossa 24/7. TEKin lakimiehet:

 • tarkistavat työ- ja johtajasopimusluonnoksia,
 • auttavat erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä​ kysymyksissä,
 • neuvovat perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa,
 • auttavat yrittäjiä esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja sopimuksiin liittyvissä asioissa,
 • hoitavat työsuhderiitoja ja neuvovat jäseniä esimerkiksi yt-tilanteissa.

Lisäksi eLakimies-palvelusta saat vastauksen tavallisimpiin lakikysymyksiin. Tutustu myös TEKin lakitietosivuihin ja usein kysyttyihin kysymyksiin: www.tek.fi/lakipalvelut

Lue lisää Lakitieto-artikkeleita.

Avainsanat: