Jussi-Pekka Teini kävelee lumista polkua kaislikon ohi.

Kolumni: Vihreä siirtymä on Suomelle kasvun moottori

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä on osallistava, tietoperustainen ja tukee hyvää työelämää.

TEK on mukana Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanjassa, joka vaatii seuraavaa hallitusta sitoutumaan ihmisiä reilusti kohtelevaan vihreään siirtymään. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch ja TEKin lisäksi kampanjassa on tällä hetkellä 75 organisaatiota. Kampanjan periaatteet allekirjoittaneita kansanedustajaehdokkaita on jo yli 200. Allekirjoittajia on kaikista viime vaaleissa valituista eduskuntapuolueista sekä useista pienpuolueista.

Usein tuntuu, että vaatimus oikeudenmukaisesta vihreästä siirtymästä on vain sumuverho koko vihreän siirtymän vastustamiselle. Näin toimivat tahot haluavat säilyttää nykytilan ja vastustavat muutosta. Tässä kampanjassa asia on toisin. 

Kampanjan kymmenestä periaatteesta heti ensimmäinen vaatii maapallon lämpenemisen rajoittamista puoleentoista asteeseen ja luontokadon pysäyttämistä. Kampanjan ajatuksena siis on, että vihreä siirtymä on elinehto, josta ei voida tinkiä. Kampanja kuitenkin vaatii myös, että siirtymä pitää toteuttaa systemaattisesti huomioiden oikeudenmukaisuuskysymykset. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi uudelleenkoulutuksen tarjoamista niille, joiden on vihreän siirtymän myötä etsittävä uusia töitä vanhan työpaikan kadotessa. Oikeudenmukainen siirtymä takaa, että vihreällä siirtymällä on vahva kansan tuki.

Osaajapula uhkaa muodostua vihreän siirtymän suurimmaksi pullonkaulaksi.
- Jussi-Pekka Teini

Kampanjalla on kymmenen periaatetta, joista kolme on TEKin mielestä erityisen tärkeitä. Näitä ovat tietoperustaisuus, osallistavuus sekä ihmisarvoinen työ. 

Tietoperustaisuus tarkoittaa sitä, että päättäjät perustavat vihreän siirtymän toimenpiteet parhaaseen tieteelliseen tutkimukseen. Tietoperustaisuus on tärkeää, jotta voimme varmistua vihreän siirtymän kustannustehokkuudesta ja sosiaalisesta hyväksyttävyydestä. Ilmastokriisiä ja luontokatoa täytyy ehkäistä panemalla niitä torppaaviin toimenpiteisiin varatut eurot mahdollisimman tehokkaaseen työhön.  Esimerkiksi energiajärjestelmä kehittyy tulevaisuudessa väistämättä osin puhtaan vedyn ympärille, mutta konversioprosessien tehottomuuden vuoksi vetyä kannattaa käyttää vain kohteissa, joita ei saada suoraan sähköistettyä. Markkinatalous on tärkeä työkalu kustannustehokkaimman ratkaisun etsimiseen.

Ihmiset tekniikan takana, eli meidän jäsenkuntamme, tietävät mitkä teknologiaratkaisut vähentävät päästöjä ja luontohaittoja tehokkaasti, ja tietävät miten siirtymä suunnitellaan ja toteutetaan fiksusti. Esimerkiksi pienydinvoima tarjoaisi erittäin vähäpäästöisen ja luontovaikutuksiltaan minimaalisen tavan tuottaa kaukolämpöä. 

Tekniikan alan asiantuntemusta on hyödynnettävä murroksessa laajasti, jotta ratkaisujen teknologinen toteutettavuus voidaan varmistaa. Myös muiden alojen asiantuntemus on toki tärkeää: esimerkiksi käyttäytymistieteet tukevat ratkaisujen muotoilua sosiaalisesti hyväksyttäviksi.

Myös osallistavuus takaa vihreän siirtymän sosiaalisen hyväksyttävyyden. Osallistavuuden periaate tarkoittaa, että niin yksittäiset ihmiset kuin esimerkiksi työmarkkinaosapuolet voivat osallistua päätöksentekoon koskien ilmasto- ja luontotoimia.

Osallistavuus myös takaa laadukkaan ja kokonaisvaltaisen suunnittelun. Esimerkiksi tällä hallituskaudella tehdyt teollisuuden vähähiilitiekartat ovat eittämättä hyödyllisiä, mutta prosessi olisi ollut vielä arvokkaampi, jos mukaan suunnitteluun olisi otettu myös työntekijäjärjestöt, kuten TEK. Siinä missä tiekartat katsovat nyt vain teknologisesti mahdollista polkua vähähiilisyyteen, olisivat työntekijäjärjestöt nostaneet valmistelussa esiin osaamis- ja työvoimakysymyksiä. Nyt osaajapula uhkaa muodostua vihreän siirtymän suurimmaksi pullonkaulaksi ja aiheeseen olisi entistä akuutimpaa tarttua kokonaisvaltaisesti.

Ihmisarvoinen työ viittaa siirtymässä syntyvien työpaikkojen hyvään laatuun sekä siihen, että osaamista on mahdollisuus päivittää, jos uudet vihreän siirtymän työpaikat sitä vaativat. TEK on syventynyt insinöörikunnan osaamistarpeisiin vihreässä siirtymässä niin vähähiilisyyden kuin kiertotalouden osalta. Vaikka insinööriosaamisen ydin on tulevaisuudessakin vahvalla matemaattis-luonnontieteellisellä pohjalla, tulee rinnalle uusia osaamistarpeita, joiden kehittymistä on tuettava. Näitä ovat esimerkiksi poikkitieteellisen yhteistyön taidot, jatkuvan oppimisen kyvykkyydet ja systeemiajattelun vahvistaminen.

TEK viettää vuonna 2023 Vihreän siirtymän teemavuotta.

Lue myös: Vihreää valoa tunnelin päässä

Lue myös: TEK on mukana ajamassa reilua vihreää siirtymää