Piirroskuvassa ihmisiä.

Uusi valtuustosopimus on syrjintää vastaan

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin valtuustosopimus vuosiksi 2023–2026 tavoittelee entistä parempaa elämää. Toiminnan­johtaja Jari Jokinen kertoo, kuinka tämä onnistuu.

Tekniikan akateemiset TEKin jäsenet valitsevat joka kolmas vuosi valtuuston, joka on TEKin ylin päättävä elin. Valtuusto solmii nykyisin myös valtuustosopimuksen, joka linjaa TEKin toimintaa seuraavan kolmen vuoden ajan.

TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen on käytäntöön tyytyväinen.

– Kolme vuotta antaa mahdollisuuden rauhallisesti ja harkiten viedä asioita eteenpäin. Se on oikein sopiva aikajänne toteuttaa valtuuston linjauksia, kuten viime kaudella esimerkiksi palveluiden digitalisoinnin. Näin päätökset eivät ole hätiköityjä ja ne saavat aikaan muutoksia, jotka myös pysyvät.

Jokisen mielestä valtuustosopimus vahvistaa TEKin hallintomallia, jossa TEKin toimiston väki hoitaa päivittäisen työn, kerran kuussa kokoontuva hallitus hallitsee ja kaksi kertaa vuodessa kokoontuva valtuusto vallitsee.

– Valtuusto saa kaksi kertaa vuodessa kokouksessaan aina raportin siitä, mitä on tehty ja miten se liittyy valtuustosopimukseen. Tämä tuo strukturoidun rungon koko järjestön toiminnalle.
- Jari Jokinen

– Valtuusto saa kaksi kertaa vuodessa kokouksessaan aina raportin siitä, mitä on tehty ja miten se liittyy valtuustosopimukseen. Tämä tuo strukturoidun rungon koko järjestön toiminnalle.

Tämä artikkeli muodostuu siten, että teksti esittelee hiljattain valmistuneen valtuustosopimuksen sisällön, ja Jari Jokinen avaa sitaateillaan, miten valtuustosopimuksen tahto ilmenee käytännössä tai näkyy TEKin toiminnassa. Tarkoitus on siis esitellä koko valtuustosopimus. Väliotsikot ovat valtuustosopimuksen väliotsikoita.

Tekniikan ammattilaiset rakentavat kestävää ja yhdenvertaista tulevaisuutta

Tuore valtuustosopimus ilmaisee valtuustoryhmien yhteisen tahtotilan TEKin valtuustokaudelle 2023–2026: mihin asioihin panostetaan ja missä halutaan kehittyä.

TEKin perustehtävä on sääntöjen mukaan ”toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä, valvoa jäsentensä yleisiä etuja, edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuuden kehittämisen yleisiä edellytyksiä, edustaa alan asiantuntemusta sekä toimia maan talouselämän yleisten edellytysten kehittämiseksi ihmisen ja hänen elinympäristönsä parhaaksi”. Toimintaa kehitetään aktiivisessa vuorovaikutuksessa tekkiläisten kanssa.

– Vuorovaikutteinen kehitystyö näkyy käytännössä esimerkiksi siten, että TEKin tutkijat tekevät tutkimusta, jonka perusteella syntyy ymmärrys, mitä jäsenkunta tarvitsee ja miten toimintaa kehitetään. Myös digitaalisoidut palvelumme antavat nopeasti tietoa, missä on tarve ja missä vaje.

Me tekkiläiset rakennamme yhdenvertaista ja turvallista työelämää ja yhteiskuntaa kaikille taustoista riippumatta. Tavoitteemme on purkaa työelämän syrjiviä rakenteita ja asenteita.

– Työelämän syrjiviä rakenteita voi purkaa lisäämällä tietoa, miten työmarkkinat näyttävät toimivan. Me TEKissä emme tee työelämän syrjiviä rakenteita purkavia päätöksiä, mutta olemme pitkään pyrkineet tuomaan esille tutkimuksen avulla, missä jää osaamista hyödyntämättä syrjivien asenteiden vuoksi.

Pyrimme edesauttamaan työmarkkinoiden kansainvälistymistä sekä edistämään tekniikan alan korkeaa osaamista.

– Olemme välittäneet tietoa poliitikoille esimerkiksi siitä, että olemme huolissamme, että nykyisessä hallitusohjelmassa ei kannattaisi ehdoin tahdoin heittää kansainvälisiä osaajia maasta, jos he eivät työllisty kolmessa kuukaudessa. Kolme kuukautta on lyhyt aika rekrytointiprosesseissa ja joissain tapauksissa kilpailukieltosopimuksetkin estävät työllistymisen tuossa ajassa.

TEKin jäsenyydellä hyvää elämää

Vaikuttavia jäsenpalveluita kehitetään perustuen tietoon tekkiläisten toiveista ja tarpeista, mukaan lukien yksilölliset palvelut. Työn ja perhe-elämän tasapainoa edistetään vaikuttamis- ja sopimustoiminnassa. Suomeen muuttaneiden tekniikan ammattilaisten tarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota palveluissa ja jäsenhankinnassa.

TEK pyrkii siihen, että kaikki tekkiläiset haluavat pysyä TEKin jäseninä korkeakoulusta hautaan.

– Tämä onnistuu niin, että teemme perustyömme hyvin ja niin, että jäsenet kokevat, että TEKistä on hyötyä, jopa ennen valmistumista. Kannattaa muuten käydä verkosta seuraamassa erilaisia webinaareja ja katsomassa tallenteita.

Yhteistyökykyistä ja ammattitaitoista työmarkkinaedunvalvontaa

TEKin edunvalvonta huomioi kaikkien jäsenryhmien erityispiirteet. TEKin edunvalvonnassa pidetään kiinni kaikkien tekkiläisten ansiotason varmistamisesta, yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa.

TEK toimii ennakoivasti työmarkkinoiden ja edunvalvonnan kehittyessä. TEK tukee luottamusmiesten osaamisen ja toimintaedellytysten vahvistamista. Työmarkkinakoulutusta tarjotaan yhteistyökumppaneiden kanssa laajasti.

Sosiaalipoliittisessa vaikuttamisessa huomioidaan jäsenten erilaiset taustat sekä työsuhteiden moninaisuus eri elämän- ja uran vaiheissa.

– Sosiaalipoliittisella vaikuttamisella tarkoitetaan korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö Akavan kautta tehtävää yhteistyötä, jolla vaikutetaan lainsäädäntöön sekä omaa aktiivista työtä maan hallituksen ja virkamiesten suuntaan.

Yrittäjien ja ammatinharjoittajien sosiaaliturvaratkaisuihin on kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmisteltaessa.

TEKin edunvalvontatyö tähtää myös parantamaan eri tekniikan alan akateemisten urien houkuttelevuutta.

– Kaikki alat kilpailevat nyt nuorista. Meidän pitää pystyä vaikuttamaan esimerkiksi siihen, kuinka saamme tekniikan alan uran näyttäytymään houkuttelevana myös nuorille naisille. Tekniikan ala kaipaa diversiteettiä, että lopputulos olisi nykyistä rikkaampi. Meidän pitäisi pystyä viestimään myös nuorten vanhemmille tekniikan alan mahdollisuuksista.

TEK pyrkii edistämään yhdessä muiden ammattijärjestöjen kanssa sitä, että yrityskohtaisessa sopimisessa työntekijöitä/henkilöstöä edustaa luottamushenkilö ja työntekijöillä säilyy työlainsäädännön sekä työehtosopimusten vähimmäisturva.

– Vähimmäisturvan säilyttämiseksi teemme yhteistyötä Akavan kautta. TEKinä haluamme nostaa esiin, että meillä ei ole mitään esimerkiksi paikallista sopimista vastaan, mutta se on tehtävä reilulla tavalla. Tämän teemme selväksi myös poliitikoille.

Piirroskuvassa asiantuntijoita.

Tekniikan akateemiset luottavaisina teknologiamurroksen äärellä

TEK on aloitteellinen keskustelija uusien teknologioiden eettisten pelisääntöjen luomisessa. Tämä koskee muun muassa tekoälyn mahdollisuuksien ja riskien ymmärtämistä sekä lakeihin ja työehtosopimuksiin vaikuttamista.

– Olimme aloitteellinen keskustelija jo aikaa sitten, kun ensimmäisinä tai ihan ensimmäisten joukossa toimme esiin sen, että tarvitsemme Suomeen lisää kansainvälisiä osaajia. Sehän ei ole ihan tyypillinen työntekijäpuolen avaus. Nyt asiasta puhuvat melkein kaikki.

Valtuuston tulee käydä jatkuvaa sisäistä keskustelua, miten TEKin edunvalvontapalvelut toimivat teknologiakehityksen aiheuttamissa työmarkkinoiden muutostilanteissa.

– Esimerkiksi seuraavassa valtuustossa on tarkoitus käydä johdettu keskustelu hyvästä työelämästä. Tavoitteenammehan on, että jäsenemme menestyvät, mistä seuraa, että yritykset menestyvät ja lopulta yhteiskunta menestyy.

TEK vahvistaa teknologiayrittäjyyden edellytyksiä.

– Ensin täytyy tunnistaa haasteet. Lainsäädäntöä tulisi kirkastaa vaikka siten, että ansaitset tulosi mistä tahansa, niin sinua kohdellaan samalla tavalla esimerkiksi työttömyystilanteessa. Myös yrittäjien eläketurvaa olisi syytä parantaa.

Digitalisaatiolla ja vihreällä siirty­mällä kohti parempaa yhteiskuntaa

TEK tukee yhteiskunnallisia ratkaisuja, joilla tekniikka parhaiten edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, esimerkiksi energia- ja resurssitehokkuutta lisääviä innovaatioita. TEK vaikuttaa yhteiskunnan ja EU-regulaation kehitykseen itse sekä Akavan ja muiden sidosryhmien kautta.

– Keskeisiä sidosryhmiä ovat kaikki järjestöt, joissa olemme mukana. Yksi tapa vaikuttaa EU-asioihin on esimerkiksi oman ohjelman laadinta ensi vuoden EU-parlamenttivaaleihin. Kannustamme myös Akavaa vahvistamaan toimintaansa EU:ssa.

Selvitetään TEKin kansainvälisen toiminnan nykytilanne ja kehitetään toimintamallia siten, että kansainvälistä toimintaa ja vaikuttavuutta syvennetään kansallisella ja EU-tasolla, verkostojen ja TEKin oman toimijuuden kautta. Sisarjärjestöjen parhaat käytännöt otetaan käyttöön ja meidän edelläkävijyyttämme jaetaan muille.

– Sisarjärjestöjämme ovat ainakin Tanskan diplomi-insinöörijärjestö IDA, ja Ruotsin insinöörien ja diplomi-insinöörien yhteisjärjestö Sveriges Ingenjörer sekä Norjan diplomi-insinöörien Tekna ja insinöörien NITO. On hyvä aika lisätä tietoisuutta siitä, mitä sisarjärjestöissä tapahtuu.

Kestävää kasvua osaamisella ja innovaatioilla

Edistämme innovaatioiden rahoitusta koskevan lain toteutumista, jotta julkisen TK-rahoituksen osuus BKT:sta nousee lain edellyttämälle tasolle (1,2 %) vuoteen 2030 mennessä.

TEK edistää sellaisen innovaatiojärjestelmän kehittämistä, joka perustuu kansalaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyöhön.

– Pyrimme vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin, että esimerkiksi pelkkä opiskelijapaikkojen lisääminen ei riitä, vaan on lisättävä myös koulutusmäärärahoja. Innovaatiojärjestelmä tarvitsee tekijänsä.

TEK jatkaa työtään laadukkaan koulutusjärjestelmän ja tekniikan alan korkeakoulutuksen laadullisesti, määrällisesti ja alueellisesti riittävän resursoinnin puolestapuhujana. TEK vaalii tekniikan alan akateemisten tutkintojen laatua ja arvokkuutta. TEK toimii aktiivisesti, jotta tekniikan ala houkuttelisi eri taustaisia opiskelijoita.

Toimintaympäristön muutokset tekevät jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä välttämätöntä jokaisen tekkiläisen työuralla. TEK jatkaa työtään elinikäisen oppimisen käytäntöjen kehittämiseksi.

Kotimaisten kielten asema on turvattava tekniikan alan koulutuksessa. TEK tukee tekniikan sanaston kehittämistä ja ylläpitämistä.

– Yksi tapa turvata kotimaisten kielten asema olisi järjestää kanditason koulutusta kaikille aloille kotimaisilla kielillä. Tämä varmistaisi, että sanastokin kehittyisi. Suomi ei kuitenkaan voi jättäytyä kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle tekniikan alalla ja järjestää korkeakoulutusta vain kotimaisilla kielillä.

TEKin sisäinen kehittäminen: Rohkeus uudistua ja uudistaa

Valiokunnat ja työryhmät ovat TEKin mahdollisuus hyödyntää jäsenistönsä asiantuntemusta toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Valiokunnilla ja työryhmillä tulee olla selkeät roolit ja tehtävät, jotka asetetaan valiokuntaa tai työryhmää perustettaessa. Valiokuntaosallistumisia tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa jäseniä vaihtaen.

Viestintää toimiston, hallituksen, valtuutettujen ja valiokuntien välillä tehostetaan ja valtuuston kokousten rakennetta kehitetään keskustelevammaksi.

Valtuutetut sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti valtuuston kokouksiin sekä noudattamaan kokousjärjestelyjä ja varsinaisen jäsenen ilmoittautumisaikaan liittyviä sääntöjä.

Jäsenistön yhteisöllisyyttä ja osaamista vahvistetaan kumppanuuksia hyödyntäen sekä valtakunnallisella että alueellisella toiminnalla.

– Tähän TEKin kerhot ja teknilliset seurat ovat mitä mainioin tapa. TEK aikoo jatkossakin tukea niiden toimintaa.

Monikielistä toimintaa kehitetään määrätietoisesti ja kohdennetaan resursseja myös englanninkielisiin neuvonta- ja edunvalvontapalveluihin.

Avainsanat: