Muutosturvaan parannuksia

|
Uutinen
Kuuntele

Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella irtisanotun oikeudet 
paranivat vuodenvaihteessa.

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan työsopimuslain muutos, jonka johdosta työnantajan pitää tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen.

Lisäksi työterveyshuoltolakia muutettiin. Jatkossa työnantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvoitteen päättymisestä.

Kunnille ja valtiolle on säädetty vastaavat velvollisuudet virkamiesten ja viranhaltijoiden osalta.

Muutosten tavoitteena on parantaa irtisanottujen henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä uudelleen. Työterveyshuoltopalveluiden käytön mahdollistamisella tuetaan irtisanottujen työkykyä ja työllistymismahdollisuuksia niin, että terveydelliset syyt eivät olisi uudelleentyöllistymisen esteenä.

Valmennus toteutettava kahden kuukauden kuluessa

Velvollisuus järjestää työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta koskee työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Lisäksi irtisanotun työntekijän on pitänyt olla työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ennen työsuhteen päättymistä.

Valmennus tai koulutus voidaan järjestää ryhmäkohtaisesti tai kullekin irtisanotulle henkilökohtaisena palveluna, ja sen tulee edistää irtisanottujen työntekijöiden uudelleentyöllistymistä.

Valmennus tulee toteuttaa kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä. Painavasta syystä valmennus tai koulutus voidaan järjestää myöhemminkin, mutta ajankohdan tai arvioidun ajan tulee olla työntekijän tiedossa työsuhteen päättyessä. Painavana syynä pidetään esimerkiksi sitä, että tarkoituksenmukaista koulutusta tai valmennusta ei ole aikarajan puitteissa saatavissa tai että järjestetty koulutus peruuntuu työnantajasta johtumattomasta syystä.

Valmennuksen tai koulutuksen tulee vastata arvoltaan vähintään työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota riippuen siitä kumpi on suurempi. 

Toisinkin voidaan sopia

Työpaikoilla on kuitenkin mahdollisuus sopia, että valmennus tai koulutus toteutetaan toisella tavalla kuin laissa on säädetty.

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia, että työnantaja kustantaa työntekijän itsensä hankkiman koulutuksen tai valmennuksen kokonaan tai osittain.

Paikallisesti voidaan puolestaan sopia, että koulutuksen arvo määräytyy toisella tavalla kuin laissa on määritelty. 

Lisäksi paikallisesti voidaan sopia valmennuksen tai koulutuksen sijasta muusta järjestelystä, jolla edistetään irtisanottavien työntekijöiden työllistymistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset ohjelmat, joiden avulla irtisanotuille työntekijöille pyritään löytämään uutta työtä, tai heitä avustetaan oman yrityksen perustamisessa. 

On myös mahdollista, että työehtosopimuksissa työntekijän oikeudesta työllistymistä edistävään valmennukseen ja koulutukseen sovitaan toisin kuin laissa on säädetty. 

Jos työnantaja laiminlyö velvollisuuksiaan, työnantajan tulee maksaa työntekijälle korvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaava summa tai laiminlyöty osa, jos velvollisuutta on laiminlyöty vain osittain.

Uutta lakia ei sovelleta, jos työsopimuksen irtisanomista edeltänyt yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys on annettu ennen 1.1.2017.

Vaikuttaako valmennus työttömyysturvaan?

Työnantajan ja työntekijän sopima, valmennuksen tai koulutuksen sijasta toteutettava järjestely ei ole lähtökohtaisesti työttömyysturvassa tarkoitettu jaksotettava etuus, jos järjestely ei ylitä arvoltaan sitä, mihin työnantaja olisi lain mukaan velvollinen. 

Jaksotettavalla etuudella tarkoitetaan työnantajalta saatua työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, joka estää ansiopäivärahan myöntämisen jaksotusajalta.

Korvaus, joka työntekijälle maksettaisiin työnantajan laiminlyötyä työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen, ei myöskään ole lähtökohtaisesti jaksotettava etuus. Mikäli laiminlyönnin johdosta maksettava korvaus kuitenkin ylittää sen, mihin työnantajan olisi lain mukaan ollut velvollinen, voi ylittävä osuus olla jaksotettava etuus.

Työterveyshuollon palvelut kuudeksi kuukaudeksi

Työnantajan tulee järjestää työterveyshuollon palvelut tuotannollisella ja taloudellisella perusteella irtisanotulle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työntekovelvoitteen päättymisestä. 

Työterveyshuoltopalvelut on tarjottava tilanteissa, joissa työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta, ja työnantajalla on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Jos työntekijä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kuusi kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen ja tämän uuden työnantajan järjestämän työterveyshuollon piiriin, ei irtisanoneen työnantajan tarvitse enää tarjota työterveyshuollon palveluita. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa uuden työnantajan palvelukseen siirtymisestä hänet irtisanoneelle työnantajalle. 

Uutta lakia sovelletaan työnantajaan, joka irtisanoo työntekijän 1.1.2017 tai sen jälkeen. Velvollisuutta järjestää työterveyshuoltoa ei siten ole työntekijälle, jonka työsuhde on irtisanottu ennen 1.1.2017, vaikka työsuhde päättyisi vasta tämän jälkeen.

  • Artikkelin kirjoittaja työskentelee TEKissä lakimiehenä.
  • Tekkiläisenä saat apua työ- ja virka­suhteisiin liittyvissä lakiasioissa. Tutustu usein kysyttyihin laki­kysymyksiin ja Lak­itieto-sivustoon verkossa: www.tek.fi/lakipalvelut

 

Avainsanat: