Kilpailukykysopimus hyydytti palkkakehityksen

|
Uutinen
Kuuntele

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2017 lokakuussa 4 799 euroa ja keskipalkka 5 247 euroa.

Lokakuussa 2017 tehdyn työmarkkinatutkimuksen mukaan vakituisessa työsuhteessa olevan diplomi-insinöörin mediaanipalkka oli 4 799 euroa ja keskipalkka 5 247 euroa kuukaudessa. Vuoden 2017 aikana valmistuneiden diplomi-insinöörien vastaavat palkkaluvut olivat 3 379 ja 3 454 euroa.

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Vastavalmistuneiden palkkakehitys oli hieman parempi, nousua mediaanipalkassa oli 0,6 prosenttia.

Myös muissa vastaajaryhmissä maistereita lukuun ottamatta mediaanipalkkakehitys oli niukasti plussan puolella. Vastaajamääriltään pienissä ryhmissä tuloksiin kuitenkin liittyy epävarmuutta, ja vuosittaiset heilahtelut eri suuntiin eivät ole harvinaisia.

Palkkakehitysluvuissa näkyy se, että yleiskorotuksia ei kilpailukykysopimuksen takia maksettu lainkaan. Yleiskorotus on nimittäin ollut viime vuosina yleisin syy palkankorotukselle TEKin työmarkkinatutkimusten mukaan.

Myös tutkimus- ja ennustelaitosten mukaan palkkojen kehitys vuonna 2017 oli vaisua. Arviot vaihtelivat 0,1:stä yhteen prosenttiin.

[teksti jatkuu graafien jälkeen]

Keskimäärä­tekkiläinen

 • Ikä: 41 vuotta
 • Mediaani­palkka: 4 780 €/kk 
 • Kokopäivätyössä: 89 %
 • Päätoimisia yrittäjiä: 2 %

Palkkakuvioiden merkinnät

 • n = vastaajien lukumäärä
 • 10 %:n fraktiili = Se palkka, jota vähemmän ansaitsee 10 % vastaajista.
 • 25 %:n fraktiili = Se palkka, jota vähemmän ansaitsee 25 % vastaajista.
 • Mediaani = Suuruus­järjestyksessä keskimmäinen palkka. Mediaania suurempia ja pienempiä palkkoja on lukumääräisesti yhtä paljon.
 • 75 %:n fraktiili = Se palkka, jota enemmän ansaitsee 25 % vastaajista.
 • 90 %:n fraktiili = Se palkka, jota enemmän ansaitsee 10 % vastaajista. 


Työmarkkinatutkimuksessa käytetty palkkakäsite on kokonaiskuukausiansio bruttona. Se sisältää peruspalkan, luontoisetujen verotusarvon (esim. puhelinetu 20 €/kk) ja kuukausittain maksettavat erät kuten myyntiprovisiot. Siihen eivät kuulu ylityökorvaukset, lomarahat, vuosi­bonukset eivätkä sellaiset tulospalkkiot, joita maksetaan harvemmin tai kuukautta pidemmältä ajalta.

Palkkakuvioissa ovat mukana sekä vakituisten että määräaikaisten työsuhteiden palkat. Palkkakuvioissa ei ole mukana tieteellisen jatko­tutkinnon suorittaneita.

Vakituisessa kokopäivätyössä olleiden vastaajien kuukausipalkka (€) ja ikä (vuosia) toimiaseman mukaan (kuva alla)

Esimerkki­tekkiläinen 1

 • Toimiasema: Johto­
 • Ikä: 47 vuotta
 • Palkka: 7 417 €/kk

Esimerkki­tekkiläinen 2

 • Toimiasema: Vaativat asian­tuntijatehtävät
 • Ikä: 40 vuotta
 • Palkka: 4 470 €/kk

Palkka nousi alle puolella

Kokopäivätyössä olleista vastaajista 47 prosenttia arvioi, että palkka oli noussut edellisvuodesta. 44 prosentilla palkka oli pysynyt ennallaan ja 4 prosentilla palkka oli laskenut. 

Vuoden 2016 työmarkkinatutkimukseen verrattuna palkankorotuksen saaneiden osuus oli selvästi pienempi, kun taas niiden vastaajien osuus oli kasvanut, joiden palkka oli pysynyt ennallaan.

Yleiskorotusten puuttuessa tavallisin syy palkankorotukselle oli henkilökohtainen suoriutuminen (niin sanottu meriittikorotus). Tämän mainitsi palkankorotuksen syyksi 44 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut.   

Edellisvuoteen verrattuna keskimääräinen meriittikorotus oli hieman pienentynyt, kun taas uusista tehtävistä tai työpaikan vaihtamisesta palkittiin entistä paremmin.

Tulospalkkiot hieman suurempia kuin edellisvuonna

Noin kuusi kymmenestä kokopäivätyössä olleesta vastaajasta kertoi olleensa tulospalkkauksen piirissä. Eniten tulospalk
kausta käytettiin teollisuudessa, jossa kolme neljästä vastaajasta oli sen piirissä.

Toimiasemittain tarkasteltuna tulospalkkaus oli yleisempää johto- kuin asiantuntijatehtävissä. Johtotehtävissä työskentelevistä tulospalkkauksen piirissä oli seitsemän kymmenestä vastaajasta, asiantuntijatehtävissä runsas puolet.

Tulospalkkausjärjestelmän piirissä olleista 78 prosenttia oli saanut tulospalkkiota viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Osuus oli sama kuin edellisvuonna. Tulospalkkion keskimääräinen suuruus mediaanilla mitattuna oli 7 prosenttia vuosiansioista, mikä oli prosenttiyksikön enemmän kuin edellisvuonna. Suhteellisesti suurimmat tulospalkkiot maksettiin teollisuudessa, jossa osuus oli 8 prosenttia vuosiansioista. 

Uudet työnteon muodot kiinnostavat

Taloustilanteen koheneminen näkyi selvästi työmarkkinatutkimuksen työllisyysluvuissa. Työttömien osuus kaikista vastanneista oli 3,8 prosenttia, kun se on kolmena edellisenä vuonna ollut 6 prosenttia. Suurin osa vastaajista (89 prosenttia) oli kokopäivätyössä. Osa-aikatyössä oli 2 prosenttia.

Työttömyys vähentyi selvästi vuoden aikana.

Yrittäjien osuus on pysynyt usean vuoden ajan samana; myös vuonna 2017 päätoimisia yrittäjiä oli 2 prosenttia vastanneista ja sivutoimisia 4 prosenttia. Lisäksi 6 prosenttia vastaajista kertoi harkitsevansa yrityksen perustamista seuraavan kahden vuoden kuluessa.

Vuonna 2017 työmarkkinatutkimuksessa oli kysymyksiä myös uusista työnteon muodoista ja laskutuspalveluista. 8 prosenttia vastaajista kertoi työllistäneensä itseänsä jossain vaiheessa uraansa sivutoimisena tai osa-aikaisena yrittäjänä, freelancerina tai niin sanottuna kevytyrittäjänä. 

Vuokratyöyrityksen kautta oli työskennellyt 3 prosenttia vastaajista. Sen sijaan alustan tai osuuskunnan kautta työskentely oli vielä harvinaista; alle puoli prosenttia vastaajista kertoi työskennelleensä näin. Niin sanottuja laskutuspalveluja oli käyttänyt noin 1,5 prosenttia vastaajista.

Noin 9 200 vastaajaa

Työmarkkinatutkimuksen tiedonkeruu tehtiin loka-marraskuussa 2017, ja kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet. Vastauksia saatiin kaikkiaan noin 9 200, ja vastausprosentti oli 22 eli sama kuin edellisvuonna.

Vastaajista miehiä oli 76 ja naisia 24 prosenttia. Mediaani-ikä oli 41 vuotta. Yleisin suoritettu tutkinto oli diplomi-insinöörin tutkinto (79 prosenttia vastaajista).

Kokopäivätyössä olleista vastaajista 84 prosenttia työskenteli yksityisellä sektorilla, ja heistä noin puolet teollisuuden palveluksessa. Yhdeksällä kymmenestä työsuhde oli vakituinen.

Suuri kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille!

Kokopäivätyössä olleiden vastaajien toimiasema (kuva vasemmalla)
Työnantajan sektori (kuva oikealla)

Vastaajien ylin suoritettu tutkinto

Vastaajien yleisimpiä tehtävänimikkeitä

Lisää työmarkkinatutkimuksen tuloksia: