Eroon perusteettomista palkkaeroista

|
Uutinen
Kuuntele

Jos et tiedä, onko työpaikallasi tehty palkkakartoitusta, kysy siitä. Vuodenvaihteessa voimaan astunut tasa-arvolain uudistus panee työnantajat tarkastelemaan miesten ja naisten palkkaeroja entistä tarkemmin.

Akavan työelämäasioiden asiantuntija Tarja Arkio uskoo, että sukupuolten välisiin perusteettomiin palkkaeroihin päästään käsiksi lakiuudistuksen myötä. Esimerkiksi tekniikan alan korkeakoulutettujen miesten ja naisten välinen selittämätön palkkaero on pysynyt vuosia 5–6 prosentissa.

Uutta on muun muassa se, että palkkakartoituksessa työntekijät on ryhmiteltävä tehtävien mukaan. Mukaan on otettava lisäksi sopimuspalkkaiset, kokonaistyöajalla olevat, osa-aikaiset ja määräaikaiset. Jos työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmä, on katsottava, että samaa tai samanarvoista työtä tekevät naiset ja miehet saavat samaa palkkaa.

Pelkkä palkkojen vertailu ei riitä, vaan on etsittävä syitä palkkaeroille ja poistettava niitä.

– Jos palkkaeroille ei ole perusteita, laki velvoittaa työnantajan ryhtymään toimenpiteisiin. Jos niin ei tehdä, työnantaja saattaa syyllistyä palkkasyrjintään, jonka laki kieltää. Palkkasyrjintätilanteet on selvitettävä ja korjattava nopeasti, Arkio selvittää.

Syrjintää kokevan on edelleen riitautettava asia itse, koska järjestöillä ei ole kanneoikeutta, eikä tasa-arvovaltuutetullakaan.

Akava on ajanut tasa-arvovaltuutetun kanneoikeutta, jotta tämä voisi viedä syrjintätapauksia eteenpäin. Silloin myös palkkasyrjintätapaukset pääsisivät mukaan. Arkion mukaan työnantajapuoli ei ole ollut asiasta innostunut.

Tietoa saatava työpaikoille

Arkion mielestä lakimuutos on merkittävä, jos palkkakartoitus saadaan toimimaan työpaikoilla.
Hän heittääkin pallon muille keskusjärjestöille ja Akavan jäsenliitoille ja neuvottelujärjestöille, jotta tieto lakimuutoksista kulkisi luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä työpaikoille.

– Meidän kaikkien pitää viedä osaamista eteenpäin, jotta työpaikoilla tiedetään, että on keinoja puuttua perusteettomiin palkkaeroihin. Hetkessä asiat eivät muutu, mutta nyt lainsäädännössä on selkänoja.

Arkio kehottaa henkilöstön edustajia kääntymään oman liiton puoleen, jos näyttää siltä, että palkkakartoituksen tekeminen ei etene kuten pitäisi. Keskusjärjestöt ovat laatineet yhdessä konkreettisen mallin, miten palkkakartoituksen voi tehdä.

Jatkossa tasa-arvosuunnitelma palkkakartoituksineen vaaditaan joka toinen vuosi, ei enää vuosittain.

– Haluamme varmistaa, ettei tämä johda tasa-arvosuunnittelun laiminlyöntiin. Jos se tehdään hyvin joka toinen vuosi, se voi toisaalta olla jopa parempi kuin vuosittainen vähän sinnepäin tehtynä, Arkio vertaa.

Akavassa hyviä kokemuksia

Akavassa palkkakartoitus tehtiin runsas vuosi sitten. Akavan henkilöstöasioista vastaava johtaja Risto Kauppinen kuvailee, että sen tekoon suhtauduttiin neutraalisti; kukaan ei vastustellut eikä riemuinnutkaan.

– Tasa-arvoselvitys ja palkkakartoitus ovat erittäin hyvä organisaation kehittämisen apuväline: selvitetään, analysoidaan ja päätetään yhteistyössä henkilöstön kanssa, mitä asioita kannattaa ryhtyä kehittämään, Kauppinen summaa.

Akavassa prosessi sujui hyvin. Akavassa ei vertailtu vain naisten ja miesten palkkoja vaan tutkittiin, kohdeltiinko eri sukupolvia ja eri työtehtävissä toimivia tasapuolisesti. Koska Akavan henkilöstön koko on vain 35 työntekijää, kaikkien tehtävien palkkakartoitusta ei voitu tehdä.

– Saimme tulokset kahdessa vaativuusryhmässä. Toisessa naisen euro oli 114 senttiä ja toisessa 94 senttiä – eli eroa oli molempiin suuntiin. Palkkaerot eivät selittyneet sukupuolella vaan muilla tekijöille, joista yksi oli työsuhteen keston vaikutus palkkaan, Kauppinen kertoo.

Akavassa otettiin käyttöön palkkausjärjestelmä viitisen vuotta sitten, jonka ansiosta palkkaeroja oli jo korjattu saman vaativuustason tehtävissä.

– Kirjasimme myös tasa-arvosuunnitelmaan, että jos meille tulee auki sihteeri-assistentin tehtävä, ja hakijoissa on yhtä pätevä nainen ja mies, valitaan mies, Kauppinen kertoo.

Kauppisen mukaan on ajan kysymys, tuoko lakiuudistus käytännössä parannusta asiaan. Onhan Suomessa naisten ja miesten palkoissa vielä perusteettomiakin eroja, hän muistuttaa.

Näin sanoo tasa-arvolaki:
  • Työnantajan on laadittava joka toinen vuosi palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jos henkilöstöä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.
  • Se on laadittava yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa.
  • Tasa-arvosuunnitelmassa pitää olla selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta sekä sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin ja koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista.
  • Suunnitelmassa pitää olla suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi sekä arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimien tuloksista.
  • Tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä pitää kertoa henkilöstölle.
  • Palkkakartoituksella selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Jos vaativuus- tai tehtäväryhmittäinen tai muulla perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu paljastaa selkeitä palkkaeroja, niiden syitä ja perusteita on selvitettävä. Jos työpaikalla on palkkausjärjestelmä, erojen syitä pitää etsiä keskeisimmistä palkanosista.
  • Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä korjaamaan niitä.


 

Kattava tietopaketti palkkakartoituksesta
Miesten ja naisten palkkatasa-arvon edistämiseen on vuoden alusta asti ollut käytössä entistä tehokkaampia työkaluja, kiitos uudistuneen lainsäädännön.

Akava on avannut Sama työ, sama palkka -sivuston, jonka avulla on tarkoitus tukea luottamusmiesten ja henkilöstöedustajien työtä sekä parantaa jäsenten tietoisuutta palkka-asioista ja ymmärrystä siitä, miten niihin voidaan työpaikalla vaikuttaa.

Lähde: Akava

Avainsanat: