Erikoistumiskoulutukset käynnistymässä

|
Uutinen
Kuuntele

Uudet, työelämässä oleville suunnatut tekniikan alan erikoistumiskoulutukset alkanevat jo tänä vuonna.

Tutkintokoulutuksen ja perinteisten täydennyskoulutusten rinnalle on kehitetty uusi koulutusmuoto: yliopistoissa ja ammattikorkea­kouluissa suoritettavat erikoistumis­koulutukset. 

Nämä vähintään 30 opinto­pisteen laajuiset erikoistumiskoulutukset on suunnattu jo työelämässä oleville, erityisesti asiantuntijoille tai asiantuntijoiksi aikoville. 

Asiamies Sanja Mursu TEKistä pitää erikois­tumiskoulutusten aloittamista tärkeänä.

– TEK on tuonut jo pitkään esiin tällaisen koulutuksen tarpeellisuutta, sillä tekniikan alalla osaamistarpeiden muutokset työelämässä ovat nopeita. Ilouutinen on, että rahoitusta onkin nyt osoitettu erityisesti tekniikan alan erikoistumiskoulutuksiin.

Kuilu umpeen

Tarve uudelle koulutusmuodolle näkyy selvästi TEKin viime vuonna tekemän osaamisen kehittämistä koskevan tutkimuksen tuloksista. 

– Kyselyymme vastanneet kaipaavat osaamisensa päivittämiseen erityisesti työpaikan ulkopuolisia laajoja koulutusohjelmia tai tutkintoja. Vastauksista ilmeni, ettei tällaisia koulutuksia käytetty juuri lainkaan, vaikka joka toinen olisi pitänyt niitä itselleen sopivana tapana osaamisensa kehittämiseen. Kuilua selittää se, että tarjolla on ollut melko vähän koulutusta, josta rakentuisi laaja osaamiskokonaisuus, Mursu toteaa. 

– Railo saataneen viimein umpeen.

Suunnittelu käynnissä

Erikoistumiskoulutuksia koskevat säädökset tulivat voimaan vuoden alussa. Nyt halutaan panna töpinäksi ja valjastaa yliopistot ja korkeakoulut pikimmiten mukaan luomaan Suomeen uutta osaamisperäistä kasvua muun muassa digitalisaation ja teollisen internetin saroilla. Tavoitteena on avata erikoistumiskoulutusten avulla uusia työmahdollisuuksia myös  ict-alan rakennemuutoksesta kärsineille. 

Johtaja Paula Ihalainen Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta Edutechistä kertoo, että talossa mietitään parhaillaan koulutusten aloittamista ja ideoidaan sisältöjä. 

– Koulutukset aloitettaneen Edutechissä vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa. 

Ihalainen toteaa, ettei koulutussisältöjen suunnittelu ole ihan helppo tehtävä.

 – Pitäisi tietää, mihin suuntaan maailma kehittyy, millaisia osaamistarpeita yrityksillä on ja millä aloilla on työllistymismahdollisuuksia. Tätä kaikkea selvitellään parhaillaan, ja samalla pohditaan yhteistyömahdollisuuksia muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Kehittyminen ensiarvoista

TEKin kyselyssä vastaajat nostivat osaamisen kehittymisen hyvän työuran tunnusmerkeistä selkeästi ykköseksi.  Kakkossijalle nousivat tehtävien vaihtelu ja monipuolisuus, kolmanneksi työn mielekkyys. 

Vaikka palkka ei ollut listan kärjessä, myös ansiokehityksen odotettiin vastaavan työn haasteita. 

Miesten ja naisten välillä oli eroa: naiset arvostivat vielä miehiäkin enemmän työssä kehittymistä, kun taas miehet korostivat naisia enemmän palkkaa hyvän työuran merkkinä. 

Nuorempien, vuonna 1981 syntyneiden, avoimissa vastauksissa tuli luonnollisesti esiin uralla eteneminen. Haluttiin vastuullisia tehtäviä, jotka vaihtuvat vaativampiin kokemuksen ja osaamisen karttuessa. Samalla odotettiin nousevaa palkkatasoa. 

Nuorten ylempien toimihenkilöiden vahva kehittymistahto näkyi myös Akavan selvityksessä, jossa käytettiin Tilastokeskuksen Työoloaineistoa vuodelta 2013. Sen mukaan 86 prosenttia nuorista ylemmistä toimihenkilönaisista pitää itsensä kehittämistä työssä erittäin tärkeänä, miehillä sama luku oli 75.

TEKin selvityksen mukaan kehittymistä arvostettiin uran loppupäässäkin, mutta vanhemman ikäryhmän avoimissa kommenteissa nousivat esiin myös hyvän ansiotason arvostus, tahto vaikuttaa yrityksen tavoitteisiin, työn eettisyys ja mielekkyys.

Hae aikuiskoulutustukea

Koulutusrahaston toimitusjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki kannustaa kouluttautumaan aikovia tekniikan akateemisia selvittämään mahdollisuutensa aikuiskoulutustuen saamiseen. 

– Jos ehdot täyttyvät, ansiosidonnainen tuki on aikuisopiskelijalle merkittävä taloudellinen apu. 

Aikuiskoulutustukea hakeneiden määrä on kasvussa: vuonna 2010 tukea sai noin 8 900 henkilöä, viime vuonna jo 17 600. 

Tekniikan alalla toimivat ovat olleet hakijoiden joukossa kuitenkin aliedustettuina.

– Taustalla on monia syitä, mutta yksi tärkeimmistä on yksinkertaisesti tiedon puute. Aikuiskoulutustuki ei ole vielä tarpeeksi tunnettu. 

Aikuiskoulutustukea haetaan Koulutusrahastosta. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan ja tutkinnon osien opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Opiskelun on oltava tukiaikana päätoimista, ja sen pitää tapahtua viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa Suomessa. 

Tuen saamisen ehtona on, että hakija on työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjä, joka

Tukea voidaan maksaa, kun kaikki saamisehdot täyttyvät. Tukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää ilman korotusosia.

Lisätietoa: www.koulutusrahasto.fi

  • on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
  • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
  • jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja
  • ei saa opiskeluun muuta tukea.