Eduskunta hyväksyi uuden liikesalaisuuslain

|
Uutinen
Kuuntele

Uuden liikesalaisuuslain mukaan työntekijällä on oikeus kysyä neuvoa ammattiliitostaan ongelmatilanteissa.

Eduskunta on hyväksynyt uuden liikesalaisuuslain, johon on koottu liikesalaisuuksia koskevaa sääntelyä ja jolla toimeenpannaan Suomessa EU:n liikesalaisuusdirektiivi.

Liikesalaisuuslaki laajentaa liikesalaisuuksien sääntelyn soveltamisalaa ja muuttaa liikesalaisuuksien salassapitovelvollisuutta.

Uusi laki ei selkiytä työntekijän salassapitovelvollisuuden laajuutta tai kestoa.

– Uuden lain avulla olisi voitu selkeyttää liikesalaisuuksia koskevaa epäselvää lainsäädäntöä, mutta se jättää työntekijöiden salassapitovelvollisuuden laajuuden ja keston epäselväksi. Oikeustila salassapitosopimusten kohtuullisuudesta on epäselvä. Nyt eduskunta jättää nämä sopimukset arvioitavaksi viime kädessä oikeuskäytännössä, toteaa Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.

– Myönteistä on se, että työntekijällä on oikeus turvautua ammattiliiton apuun, jos liikesalaisuuksia koskevia erimielisyyksiä tulee työnantajan kanssa. Lain mukaan työntekijä voi ilmaista liikesalaisuudet avustajanaan toimivalle liiton edustajalle. Näin työntekijällä säilyy mahdollisuus kysyä neuvoa liitostaan myös liikesalaisuuksia koskevissa asioissa, Vuorenkoski jatkaa.

Kilpailukielloissa ja salassapitoehdoissa monia ongelmia

Kilpailukielto- ja salassapitosopimukset ovat olleet paljon luupin alla. Akavan selvitykset ovat osoittaneet, että kilpailukieltoja käytetään perusteetta hyvin laajasti ja salassapitosopimuksissa määritellään salassapidon alaiseksi vailla perustetta kaikenlainen tieto, jota työntekijä saa työuransa aikana. Usein näihin liittyy myös aivan kohtuuttomia sopimussakkoja.

Esimerkiksi joka kolmas kilpailukiellosta sopineista TEKin jäsenistä sanoo, että kilpailukielto on rajoittanut halua vaihtaa työpaikkaa. TEK on vaatinut, että kilpailukieltosopimusten käyttöä rajoitetaan selvästi ja salassapitosopimusten käytölle laaditaan säännökset.

Varatuomari Jukka Ahtelan selvitys kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytöstä julkaistiin kesäkuun puolivälissä. Selvityksessä ehdotetaan kilpailukieltosopimusten käytön perusteiden tiukentamista nykyisestä.

Työministeri Jari Lindström asettaa alkusyksystä kolmikantaisen työryhmän selvittämään kilpailukieltosopimusten lainsäädännön muutostarpeet.
 

Lue myös: