Äänestä kuntavaaleissa

|
Uutinen
Kuuntele

TEK haluaa elinvoimaisia kuntia, joissa uudistetaan rakenteita niin, että verotusta ei tarvitse kiristää.

Tekniikan akateemiset TEKin pääviesti 13. kesäkuuta toimitettaviin kuntavaaleihin on lyhyt: äänestä.

Äänestämällä voit edistää TEKin neljää vaaliteesiä. TEK tahtoo kuntien lisäävän rahaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, muuttavan Suomen hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, digitalisoivan palvelunsa ja tekevän hankintansa kestävästi.

TEKin missio on tehdä elämästä ja työelämästä aina parempaa ja maailmasta entistä kestävämpi.

Tavoitteena TEK pitää elinvoimaisia kuntia, joissa tehdään vahvaa elinkeinopolitiikkaa ja uudistetaan rakenteita niin, että verotusta ei tarvitse kiristää.

Miksi juuri nämä neljä teesiä, yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela?

–  TEKin missio on tehdä elämästä ja työelämästä aina parempaa ja maailmasta entistä kestävämpi. Kuntavaaleissa edistämme asioita, jotka parantavat maailmaa haluamallamme tavalla ja joissa kunnilla on aidosti merkittävä rooli ja joista valtuutetut päättävät.

Miten TEK aikoo toimia, että teesit käytännössä toteutuvat?

– Olemme keränneet nyt tietoja tekkiläisistä ehdokkaista, joista toivottavasti mahdollisimman moni pääsee valtuustoon tai vähintään johonkin lautakuntaan määrittelemään, miten kunnat toimivat. Vaalien jälkeen olemme yhteyksissä ehdokkaisiimme ja katsomme, miten voimme tehdä yhteistyötä.

Teesi 1: Lisää rahaa lasten sekä nuorten koulutukseen ja hyvinvointiin

TEKin näkemyksen mukaan kuntien panostukset lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen luovat vankan perustan korkean teknologian osaamiselle Suomessa.

Kunnan on viisasta investoida varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Osallistuminen auttaa erityisesti matalan koulutustaustan perheiden lapsia. Koulutuksella voi kuroa umpeen oppimiseroja, jotka tällä hetkellä kasvavat esimerkiksi peruskoulun matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa.

Ammattitaitoinen opinto-ohjaus auttaa varsinkin erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja opiskelijoita.

Pienenevien ikäluokkien maassa oppilaitosten välinen yhteistyö on tärkeää. Yhteistyötä voi tehdä oppilaitosten välillä niin kuntatasolla kuin koulutusasteiden välillä.

​Myös lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on hyvä edistää.

Teknologia-alojen ja teollisuuden kannalta opettajien ja opinto-ohjaajien täydennyskoulutus on kunnalle ja sen elinkeinoelämälle olennaisen tärkeää.

​Myös lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on hyvä edistää. Erityisesti ohjattu harrastaminen kehittää elämässä tarvittavia valmiuksia ja edistää hyvinvointia.

Teesi 2: Hiilineutraali Suomi 2035

TEK vaatii, että kuntien on harjoitettava kunnianhimoista ilmastotyötä, jonka avulla Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Kunnilla on keskeinen rooli Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, koska kuntien päätösvalta ulottuu kaukolämmön tuotantotapaan, kestävien liikkumismahdollisuuksien edistämiseen sekä julkisten hankintojen kautta useille sektoreille kuten rakentamiseen.

Lämmöntuotanto pohjaa useissa kunnissa kaukolämpöön, jonka tuotanto tulee saada kaikkialla vähäpäästöiseksi.

Myös energiatehokkuuden edistäminen uusissa ja vanhoissa rakennuksissa sekä korjaus- ja täydennysrakentaminen ovat tärkeitä toimia, jotka pitävät kunnan rakennuskannan päästöt ja energiankulutuksen kurissa.

Kunnat voivat edistää energiaverkkojen tuotantohuippujen tasaamista virtuaalivoimalaratkaisuilla eli kulutusjoustoilla, joiden avulla kulutusta voidaan tasata tarjonnan mukaan.

Myös kuntien omien ajoneuvokantojen tulisi olla mahdollisimman nopeasti vähäpäästöisiä.

Liikennejärjestelmän kehittämisessä vähäpäästöiseksi on kaupunkialueilla tapahtuvaa liikkumista ohjattava kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä tapahtuvaksi.

Kunnat voivat parhaiten edesauttaa liikenteen sähköistymistä edistämällä uusien sähköautojen latauspisteiden rakentamista sekä kotien että asiointikohteiden, kuten työpaikkojen ja ostoskeskusten yhteyteen.

Myös kuntien omien ajoneuvokantojen tulisi olla mahdollisimman nopeasti vähäpäästöisiä.

Kuntien ilmastotoimien sosiaalista hyväksyttävyyttä voi edistää entisestään palauttamalla ilmastotoimien taloudellisen hyödyn kuntalaisille tai korvamerkitsemällä taloudelliset hyödyt uusiin ilmastotoimiin. Esimerkiksi tuulivoimaloista saatavat verotulot ovat monelle kunnalle tärkeä tulonlähde, jolla voidaan tasapainottaa kunnan taloutta.

Teesi 3: Kuntien palvelut digitalisoitava

TEK vaatii myös, että kuntien on edettävä palveluidensa digitalisoinnissa ripeästi, jotta palvelut ovat mahdollisimman sujuvasti ihmisten ja yritysten käytössä.

Kuntien tulee panostaa aitoon digitalisaatioon. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ylläpito ja kehittäminen on merkittäviltä osin kuntien vastuulla ja digitalisaatiolla on tässä merkittävä rooli.

Erityisen tärkeää on uskaltaa automatisoida ne asiat, jotka voidaan automatisoida.

Ohjelmistopohjaiset ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden uudistaa julkisen sektorin toimintatapoja ja prosesseja. Erityisen tärkeää on uskaltaa automatisoida ne asiat, jotka voidaan automatisoida ja antaa virkamiesten keskittyä niihin asioihin, joissa tarvitaan ihmistä.

Kuntien palvelut tulee rakentaa palvelemaan ihmisiä luotettavasti, nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkkejä tällaisesta löytyy niin rakennusluvista kuin terveydenhuollostakin.

Teesi 4: Lisää fiksua yhteistyötä yritysten kanssa

Neljänneksi TEK vaatii, että kuntien hankintojen on oltava kestäviä. Parhaimmillaan kuntien hankinnat auttavat innovatiivisia suomalaisyrityksiä ponnistamaan maailmanluokan toimijoiksi.

Kunnat tekevät noin 20 miljardilla hankintoja joka vuosi. On tärkeää, että kunnat käyttävät kilpailutuksissa toimintamalleja, jotka kehittävät hankintojen aloilla markkinoita ja tarjoavat mahdollisuuden löytää ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita. Nämä voivat tehostaa kuntien toimintaa ja tarjota referenssejä kansainvälistyville kasvuyrityksille. 

Kilpailutuksissa tulee huomioida kuntien markkinavoima.

Kilpailutuksissa tulee huomioida kuntien markkinavoima. Kuntien tulee käyttää kilpailutuksissa malleja, jotka vahvistavat alan markkinoita ja ylläpitävät tervettä yritystoimintaa alalla.

On mahdollistettava pienemmät hankintakokonaisuudet, jotta myös mikro- ja pk-yrittäjät pääsevät osallistumaan hankkeisiin, kuten palveluiden tuottamiseen julkiselle sektorille.

Julkisissa hankinnoissa tulee myös huomioida laajasti kestävyyskriteerit esimerkiksi ilmastoystävällisyyden ja kiertotalouden tukemisen osalta.

Innovatiivisten ja kestävien hankintojen edistämiseksi kuntien tulee osallistua aktiivisesti erilaisten aiheen ympärille muodostuneiden verkostojen toimintaan, jotta yksittäisten kuntien ja hankintojen opit saadaan jakoon laajemmin.