Henkilö suttaa kalenteria piirroskuvassa.

Vastauksia lomautuskysymyksiin

|
Uutinen
Kuuntele

Olemme keränneet tähän artikkeliin vastauksia lomautuksia koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Tekniikan akateemiset TEKin juristit auttavat kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Katsomme mielellämme tarkemmin juuri sinun tilannettasi.

Mitä lomauttamisella tarkoitetaan?

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen perustuvaa tai työnantajan aloitteesta tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Työsuhde pysyy muutoin voimassa.

Lomautus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Lomautus voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko ja palkanmaksu kokonaan tai lyhentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä.

Milloin työnantaja voi lomauttaa työntekijöitä?

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän vain työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden täyttyessä. Työsopimuslain mukaan työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, työpaikalla on käytävä muutosneuvottelut, jos työnantaja suunnittelee lomautuksia.

Voiko määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän lomauttaa?

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän, jos työntekijä työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän myös, jos työ­sopimuksessa on erikseen sovittu mahdollisuudesta irtisanoa työsopimus ja työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen irtisanomis­peruste.

Mitä tarkoitetaan ennakkoilmoituksella?

Jos työnantaja ei kuulu yhteistoimintalain piiriin, noudatetaan työsopimuslain mukaisia menettelysääntöjä. Työnantajan on käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Selvitys on esitettävä viipymättä, kun lomautuksen tarve on tullut työnantajan tietoon.

Selvityksen antamisen jälkeen työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. Ennakkoselvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti, jos lomautus kohdistuu useaan työntekijään.

Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, työpaikalla on käytävä muutosneuvottelut, jos työnantaja suunnittelee lomautuksia. Tällöin työnantajan ei tarvitse antaa erillistä ennakkoilmoitusta.

Mitä tarkoitetaan lomautusilmoituksella?

Työnantajan on annettava lomautettavalle lomautusilmoitus. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tästä ilmoitusajasta on kuitenkin mahdollista sopia toisin työehtosopimuksella.

Saako lomautuksen aikana työskennellä toiselle työnantajalle?

Lomautus ei estä työntekijää ottamasta lomautusajaksi muuta työtä. Työntekijällä on näin ollen oikeus tehdä lomautuksen ajaksi toinen työsopimus. Työntekijä ei kuitenkaan saa rikkoa työsopimuslain mukaista kilpailevan toiminnan kieltoa eikä mahdollista työsopimuksessa olevaa kilpailukieltoa. Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Milloin työnantajan on ilmoitettava toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen päättymisestä?

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle lomautuksen päättymisestä viimeistään seitsemän päivää ennen lomautuksen päättymistä, ellei toisin ole sovittu.

Voiko lomautettuna irtisanoutua?

Työntekijä voi lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa työsopimuksen kestosta riippumatta. On kuitenkin huomattava, ettei oikeutta ole lomautuksen viimeisen seitsemän päivän aikana. Tällöin työntekijä voi kuitenkin irtisanoutua irtisanomisaikaa noudattaen.

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkka. Työsopimuksen irtisanomisen katsotaan tällöin johtuvan työnantajasta ja irtisanomisajan palkka määräytyy työnantajan irtisanomisajan mukaan. Työnantaja saa kuitenkin vähentää työntekijän irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautus­ilmoitusaikaa käyttäen.

Kirjoittaja työskentelee TEKissä työsuhdejuristina.

 

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua

Saat lakipalvelua niin henkilökohtaisesti kuin joustavasti verkossa 24/7. TEKin juristit:

  • tarkistavat työ- ja johtajasopimusluonnoksia,
  • auttavat erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä​ kysymyksissä,
  • auttavat yrittäjiä esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja sopimuksiin liittyvissä asioissa,
  • hoitavat työsuhderiitoja ja neuvovat jäseniä esimerkiksi yt-tilanteissa.

Lisäksi eLakimies-palvelusta saat vastauksen tavallisimpiin lakikysymyksiin. Tutustu myös TEKin lakitietosivuihin ja usein kysyttyihin kysymyksiin: www.tek.fi/lakipalvelut

Lue muita Lakitieto-sarjan juttuja.