TEKin valtuustovaalien kuvituskuva.

Valtuustovaalit 2023: Miten TEKiä pitäisi parantaa?

|
Uutinen

Kysyimme nykyisen valtuuston valtuustoryhmien puheenjohtajilta, mitä he ovat saaneet kuluneella kaudella aikaan ja miten TEKin toimintaa pitäisi jatkossa parantaa.

Tekniikan akateemiset TEKin ylin päättävä elin on valtuusto, joka valitaan kolmen vuoden välein jäsenäänestyksellä. Seuraavat vaalit ovat ensi keväänä, ja haluammekin virittää lukijoitamme vaaliaiheeseen.

Jokaiselle ryhmälle oli annettu etukäteen tilaa vastauksille enintään 2 000 merkkiä välilyönteineen. Esittelemme valtuustoryhmien puheenjohtajien vastaukset ryhmän nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Myös opiskelijoilla on valtuustossa edustus, mutta heitä ei valita vaaleilla vaan erikseen aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Siksi heidän ryhmänsä ei ole edustettuna tässä gallupissa.

Näin kysyimme

1. Mitä valtuustoryhmänne on saanut aikaan kuluneella valtuustokaudella?

2. Mikä erottaa teidät muista valtuustoryhmistä?

3. Miten parantaisitte TEKin toimintaa?

4. Miksi kaikkien TEKin jäsenten kannattaisi kiinnostua TEKin vaaleista ja valtuustotyöstä?

Jari Nummikoski

iTyö, Jari Nummikoski

1. iTyö-valtuustoryhmän tärkeimpiä tavoitteita on ollut ja on TEKin jäsenten työsuhteen ehtojen parantaminen niin yksityisissä yrityksissä kuin julkisella sektorilla. Siksi meillä on ollut vahva rooli TEKin valiokunnissa sopimassa ja hyväksymässä työehtosopimuksia. Näissä pyrimme varmistamaan muun muassa jäsentemme palkkakehitystä sekä muita työehtosopimuksissa neuvoteltavia asioita, kuten lomarahat tai viimeisimpänä perhevapaauudistus, joka tulee saada mukaan työehtosopimuksiin. Olemme olleet aktiivisia myös valtuustossa tekemällä useita valtuustoaloitteita. Näin olemme vaikuttaneet TEKin toimintaan esimerkiksi siten, että mentorointitoiminta on nyt osa TEKin vakiintunutta palvelutarjontaa ja että myös Pasilan toimiston yhteydessä on kaikille jäsenille avoin TEK Lounge.

2. Ryhmässämme on useita luottamushenkilöitä sekä työsuojeluvaltuutettuja. Tämän vuoksi tunnemme jäsentemme työpaikkojen olosuhteet ja haasteet. Roolimme myötä meillä on myös vahva työehtosopimusten ja työlainsäädännön tuntemus. Tätä osaamistamme hyödynnetään TEKin edunvalvonnassa. Sitoutumattomana ryhmänä ydintehtävämme on parantaa jäsenistömme työn tekemisen ehtoja ja työhyvinvointia sekä ajaa heidän etujaan. Työn tekemisen uudet muodot ovat täällä, ja meidän pitää varmistaa, ettei se ole pelkästään työnantajan säästökeino ja tapa siirtää kuluja työntekijälle, vaan että kaikki hyötyvät.

3. Vaikkakin TEKillä on useita tärkeitä tehtäviä, kuten toimiminen jäsentensä yhteisönä, tutkimustoiminta, työ tekniikan arvostuksen eteen ja työ tämän planeetan pelastamiseksi, meidän kuitenkin tulee varmistaa riittävät resurssit jäsenistön edunvalvontaan ja palveluihin jäsenillemme elämän eri tilanteissa.

4. Valtuustoryhmien kautta voit vaikuttaa valtuustotyöhön. Olemalla ehdokkaana valtuustovaaleissa ja pääsemällä valtuutetuksi olet TEKin ylin päättäjä ja koet tekkiläistä yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Jos et äänestä, annat muiden päättää, miten TEK painottaa avaintehtäviään.

Seppo Pietiläinen Keskusta

Keskusta, Seppo Pietiläinen

​1.  Keskustan valtuustoryhmä on toiminut hyvässä yhteistyössä muiden valtuustoryhmien kanssa pyrkimyksenään taata kaikille TEKin jäsenille paras mahdollinen tulos/panossuhde maksamilleen jäsenmaksuille.

2. Keskusta ymmärtää perheen merkityksen työn tavoitteellisuuden taustavoimana ja korostaa erityisesti perheen ja työelämän optimaalista yhteensovittamista. Tämä parantaa työntekijöiden ja perheiden elämänlaatua ja tukee heitä eri elämänvaiheissa. Uskomme, että TEKin muutkin valtuustoryhmät ymmärtävät myös koulutuksen saatavuuden ja tason merkityksen, mutta suurin ero on perheen ja työn yhteensovittamisessa.

3. Keskusta haluaa parantaa TEKin tarjoamaa tukea yritysten ja virastojen paikallisille luottamushenkilöille sekä parantaa heidän kykyään palvella jäsenistöään palkka- ja työehtoneuvotteluissa. TEKin tulee entistä voimakkaammin olla mukana koulutuksen ja sen tuoman osaamisen kehittämisessä kansainväliselle huipputasolle valituilla painopistealueilla. TEKin tulee pyrkiä vaikuttamaan kaikkiin sopijapuoliin siten, että perheiden tarpeet otetaan huomioon kaikilla sopimusaloilla yhdenvertaisesti.

4. Osallistumalla vaaleihin keskustan ehdokkaana pääset verkostoitumaan ja ovet avautuvat eri valiokuntiin ja mahdollisiin työryhmiin. Vaaleilla voit vaikuttaa valtuustoon ja sitä myöten suoraan TEKin toimintaan. TEKin valtuusto määrää suunnan, miten sinun asioitasi hoidetaan työmarkkinoilla.

Elina Wanne

Kokoomus, Elina Wanne

1. Kokoomusryhmän tämän kauden tavoitteita innovaatioympäristön, monipuolisten työurien ja täydennyskoulutuksen kehittämisistä viedään jo käytäntöön. Olemme nostaneet ajankohtaisia teemoja keskusteluun, muun muassa TEK-valtuustoaloitteet koronan jälkeiseen aikaan siirtymisestä kampuksilla, työpaikoilla ja TEKissä järjestönä. Vaikutamme TEKin hallituksessa, valtuustossa ja valiokunnissa aktiivisesti.

2. Meille kokoomuslaisille tärkeää on taata TEKin jäsenille nyt ja tulevaisuudessa hyviä työuria, tasa-arvoista työelämää, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia. Näihin tavoitteisiin tarvitaan niin työmarkkinaedunvalvontaa kuin jäsenille tarkoitettuja palveluja ja tekkiläisten tukemista yhteisönä. Me kokoomuslaiset painotamme yhteiskunnallista vaikuttamista TEKin tavoitteiden toteuttamiseksi. Me olemme osa verkostoa, joka harrastaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista. Me osaamme vaikuttaa – asiallisesti, osaavasti ja päättäväisesti.

3. TEKin tulee edelleen pyrkiä kokoaan suuremmaksi keskustelun herättäjäksi ja hyvän työelämän puolustajaksi, ”edelläkävijä-ay-liikkeeksi”. Kokoomuksen johdolla tehtyjen viime aikojen suurten rakenteellisten uudistusten jälkeen on aika keskittyä tekemiseen: jäsenten oikea-aikaiseen, vaikuttavaan palveluun ja kohtaamiseen. Tarvitaan lisää keinoja tukea työssä jaksamista ja tekniikan alan kiinnostavuutta. Tarvitaan vahvoja tekkiläisiä linjauksia myös talouspoliittisiin kysymyksiin, kuten kestävyysvaje, eläkkeet ja verotus.

4. Valtuustovaalit on TEKin jäsenille kolmen vuoden välein se hetki, kun saa konkreettisesti osallistua: lähtemällä itse ehdolle, tukemalla jotain toista ehdokasta ja/tai äänestämällä. Osallistumalla on mahdollisuus saada oma ääni ja ideat kuuluville. On mahdollisuus tuoda omasta työelämän todellisuudesta viestiä omaan järjestöön, joka hyödyntää tietoa omassa työssään TEKin, sen jäsenten, koko Suomen ja jopa koko maailman hyväksi. Valtuustossa oppii paljon uutta ja pääsee oikeasti vaikuttamaan, hauskaakin pidetään, ja lauletaan <3.

Kaarin Taipale

Sosialidemokraatit, Kaarin Taipale

1. Valtuustotyössä pätee sama kuin muuallakin elämässä, työelämässä ja päätöksenteossa: tuloksia saadaan vain yhteistyöllä oman vaalirenkaan ja muiden ryhmien kanssa. Olimme tiiviisti mukana valtuusto-ohjelman valmistelussa. Meille tärkeimmät näkökulmat olivat työelämän kysymykset ja kestävän kehityksen laaja tulkinta TEKin toiminnassa. Valiokuntatyössä on ollut mukana aktiivisia demareita.

2. Katsomme tekniikan osaajan koko elinkaarta opiskeluvuosista tutkijaksi, työnantajaksi tai työntekijäksi ja kokeneeksi erityisasiantuntijaksi vielä eläkeiässä. Kukaan ei voi ennustaa, mitä elämän eri vaiheissa tekkiläiselle itselleen ja hänen omaisilleen tapahtuu. Siksi korostamme ansiosidonnaisen sosiaaliturvan merkitystä ja sen rahoitusta. Demareille kestävä kehitys ei tarkoita vain ”vihreyttä” vaan sekä ekologisten, ekonomisten että sosiaalisten vaikutusten huomioimista paikallisissa ja globaaleissa prosesseissa.

3. Luottamusmiesten ja työpaikkayhteyshenkilöiden määrän lisääminen on tärkeää, varsinkin kun yrityskohtainen sopiminen lisääntyy. On saatava useampia tekkiläisiä luottamusmiehiksi. Kahdesti vuodessa kokoontuva TEKin valtuusto on tärkein foorumi, jolla jäsenistön ääni tulee kuuluviin ja saadaan tietoa suoraan TEKin johdolta ja valiokunnilta. Siksi valtuuston tapaamisiin kaivataan lisää raportointia, vuoropuhelua ja debattia! TEKin kaiken toiminnan tulee tukea globaalien viheliäisten ongelmien ratkaisemista ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

4. Ellei TEK, kuka ajaisi tekniikan eri alojen osaajille tärkeitä asioita korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, työelämässä, julkisessa keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa? Tekkiläisillä on monia erilaisia näkökulmia ja tulevaisuusvisioita. Elleivät valtuutetut anna niille ääntä ja kasvoja, kuva todellisuudesta jää vajavaiseksi. Vanha totuus pätee: vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Maija Niemi

TEKin Nuoret, Maija Niemi

1. Valtuustoaloitteessa keväällä 2021 toivoimme TEKin ajavan tasa-arvoisesti palkallisia perhevapaita työehtosopimuksiin. Tämän jälkeen YTN ilmoitti tavoittelevansa työehtosopimusneuvotteluissaan kolmen kuukauden palkallista perhevapaata molemmille vanhemmille. Teimme myös aloitteen, jossa pohdittiin yhteiskunnallisesti merkittävää aihetta kysyen ”Miten TEK voisi tukea ja edistää sitä, että meillä tekkiläisillä ja kaikilla suomalaisilla on hoitajia sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisia tukena tulevaisuudessakin?”.  Kävimme myös aktiivista keskustelua jäsenistön osallistamisesta päätöksentekoon, sekä tekniikan alan ja työelämän etiikasta, eritoten mahdollisuudesta sisällyttää etiikkaa tekniikan opetukseen. Olemme yhdessä opiskelijoiden kanssa edistäneet sukupuolineutraalien ammattinimikkeiden käyttöä TEKissä.

2. Olemme vahvasti uudistusmielisiä. Haluamme kehittää TEKin toimintaa sekä vaikuttaa tekniikan alan osaajien työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisen yhteiskunnallisiin haasteisiin. Meidän ryhmässä on useita ensimmäisen kauden valtuutettuja ja uudet ehdokkaat ovat lämpimästi tervetulleita!

3. Meidän TEK hyödyntää dataa paremmin ja tuottaa sen avulla juuri sinulle oikeat palvelut oikeaan aikaan. TEK on yhteisö, jossa jokainen meistä voi olla aktiivinen toimija. TEK korjaa työelämän tasa-arvo-ongelmat ja valjastaa tekniikan akateemiset ratkaisemaan ilmastokriisin. Meidän TEK is truly international.

4. Valtuusto käyttää TEKissä ylintä päätösvaltaa ja on keskeinen vaikuttamisen väylä siihen, millainen ammattiliitto TEK on. Asettumalla ehdolle vaaleissa tai/ja äänestämällä TEKin valtuustovaaleissa voit vaikuttaa, millainen kumppani TEK on sinulle urasi varrella.

Jimmy Nylund

TFiFarna, Jimmy Nylund

1. Haluamme uskoa, että kauden onnistumiset ovat koko valtuuston ansiota. TFiFarna on tehnyt paljon yhteistyötä muiden ryhmien kanssa edistääkseen omia tavoitteitaan ja valtuustokauden sopimusta. Tähän liittyy sekä palveluiden kehittäminen, strategiatyö että esimerkiksi kestävä kehitys.

2. TFiFarna edustaa Tekniska Föreningen i Finlandin jäseniä TEKin valtuustossa. TFiFarna on monella tapaa aika erikoinen valtuustoryhmä. TEKin ja TFiFin jäsenet äänestävät ja ovat ehdolla omassa vaalipiirissään. Tämä järjestelmä perustuu TFiFin ja TEKin yhteiseen sopimukseen. Meillä on neljä valtuustopaikkaa ja yksi hallituspaikka. TFiFarnaa yhdistää ruotsinkielisyys, mutta se ei tarkoita, ettei meillä ole mielipiteitä tai ettemme ota kantaa muihin asioihin – päinvastoin! TFiFarna toimii monella tapaa sillanrakentajana valtuustoryhmien välillä. Meillä on monipuolinen jäsenistö, joka edustaa sekä vanhempia että nuorempia TFiF-TEK jäseniä. Meillä on ymmärrys monista eri asioista, jotka koskevat TEKin erilaisia jäseniä.

3. TEKin täytyy tulevaisuudessakin tehdä monipuolisesti töitä jäseniä varten ja kehittää omia palveluita, ajaa jäsenistön etua työmarkkinoilla ja toimia tekniikan kehityksen ja koulutuksen suunnannäyttäjänä. TEK on onnistunut hyvin tällä kaudella tuottamaan tietoa ja skenaarioita, jotka auttavat sekä palveluiden kehittämisessä että etujen valvomisessa. Kestävästä kehityksestä on tullut entistä tärkeämpi teema jäsenille ja on erittäin tärkeää, että TEK huomioi tämän jatkossakin. Haluamme, että TEK on aktiivinen ja näyttää suuntaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskeskusteluissa, erityisesti, kun on kyse työelämästä. TEKin on jatkettava myös työtä yhdenvertaisemman maailman puolesta.

4. Valtuusto päättää TEKin strategiasta, tavoitteista ja rahoituksesta. Äänestämällä omia arvojasi edustavaa ryhmää ja ehdokasta, on todennäköisempää, että TEK tekee päätöksiä, jotka vievät näitä arvoja eteenpäin.

Noora Laak

Vasemmisto, Noora Laak 

1. Yksi valtuustokauden tärkeimpiä paikkoja on valtuustosopimusneuvottelut, joissa linjataan valtuustokauden yhteisistä tavoitteista ja painopisteistä. Vasemmisto osallistui neuvotteluihin aktiivisesti ja painotimme erityisesti laadullisia tekijöitä: työelämän laadun parantamista sekä pitkän aikavälin tavoitteena työajan lyhentämistä. Pienenä valtuustoryhmänä toimiminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä muiden ryhmien kanssa ja olemmekin olleet tukemassa tai mukana valmistelemassa useampaa valtuustoaloitetta kauden aikana.

2. Ryhmämme toiminta ja tavoitteet perustuvat vasemmistolaiseen arvopohjaan, reiluun ja tasa-arvoiseen työelämään, joka on kestävä niin ympäristön kuin työntekijänkin näkökulmasta. Useilla ryhmillä voi olla eri tavalla painotettuja, mutta saman tyyppisiä tavoitteita, kuten työelämän laadun parantaminen tai reilun vihreän siirtymän toteuttaminen, ja tavoitteita voidaan edistää yhdessä neuvottelemalla. Lisäksi ajattelen, että TEK on niin merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, että poliittinen arvokeskustelu ja tavoitteista neuvottelu on tärkeä osa liiton päätöksentekoa ja toiminnan ohjaamista.

3. Meidän olisi tärkeää avata enemmän väyliä osallistua TEKin toimintaan ja päätöksentekoon, esimerkiksi avaamalla jäsenistölle avoin haku valiokuntiin vaalikauden alussa. Myös liiton yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä olisi hyvä viestiä jäsenistölle nykyistä enemmän. Toiminnan läpinäkyvyys on tärkeää erityisesti nuorille, jotka vasta tutustuvat TEKiin.

4. Valtuustossa päätetään TEKin suurista linjoista ja toiminnan tavoitteista – siksi onkin erityisen tärkeää, että valtuuston kokoonpano heijastaisi laajasti jäsenkuntaa ja jäsenten erilaisia arvomaailmoja. Mitä laajempi joukko lähtee ehdolle ja äänestää vaaleissa, sitä paremmin edustavuus toteutuu. Vaalien tuloksella ja TEKin tavoitteilla on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä, sillä TEK tekee vaikuttamistyötä niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin Akavan sisälläkin.

Minna Kilpala

Vihreät, Minna Kilpala

1. Vihreiden ryhmä on toiminut valtuustossa aktiivisesti tuomalla keskusteluun useita työelämää parantavia kysymyksiä, kuten ulkomaalaisten korkeakoulutettujen aseman työmarkkinoilla, sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden eläkejärjestelmässä, vanhempainvapaiden tuomisen työehtosopimuksiin sekä toiveen keskustella palkkojen lisäksi myös laadullisista kysymyksistä työmarkkinoilla. Olemme olleet aktiivisia aloitteiden tekijöitä myös järjestöllisissä kysymyksissä. Olemme sekä haastaneet hallitusta TEKin vallankäytöstä Akavassa että valtuuston kokousten kehittämisestä.

2. Olemme avoimesti uudistusmielisiä, tavoittelemme kaikkein heikoimpien aseman parannusta työmarkkinoilla ja pyrimme aina olemaan tasa-arvoisia, yhteistyöhenkisiä ja avoimia valtuustotyössämme. Meillä on katse tulevaisuuteen, joka on kaikille parempi.

3. TEKin toimintatavat ovat vielä melko vanhentuneet. Jatkuvan vuoropuhelun sijaan kokoonnumme kaksi kertaa vuodessa raskaisiin valtuuston kokouksiin, joissa merkittävä osa ajasta menee kokoustekniikkaan. TEKin hallituksen toiminnasta jaetaan tietoa niukasti edes valtuutetuille eikä merkittäviinkään linjauksiin ole valtuutettuna helppo vaikuttaa. Haluaisimme nähdä TEKin, joka toimii avoimesti, dynaamisesti ja rakentavasti niin työmarkkina- kuin järjestöasioissa.

4. TEK on merkittävä vallankäyttäjä Akavassa ja neuvottelujärjestö YTN:ssä, joilla on merkittävää vaikutusvaltaa työmarkkinoilla. Vanhempainvapaat, joustavat työajat, ulkomaalaisten työllistyminen ja muut vastaavat seikat etenevät laeista työelämään aidosti vasta työehtosopimusten kautta. TEKillä on mahdollisuus käyttää ääntään näkyvästi yhteiskunnallisissa kysymyksissä, esimerkiksi hyvinvoinnin, tasa-arvon ja ympäristötyön puolesta. TEKissä on hienot mahdollisuudet viedä asioita eteenpäin, kunhan vain valtuutetut osaavat kannustaa työtä oikeaan suuntaan. TEKissä on myös muita luottamuselimiä, joiden kautta pääsee vaikuttamaan asioihin ja joihin on helpoin pyrkiä valtuustovaalien kautta.

Mika Uusi-Pietilä

Yhtenäisyys ja Teekkarihenki, Mika Uusi-Pietilä

1. Ryhmämme on voimallisesti ja systemaattisesti ajanut TEKin palveluiden ja toiminnan kehittämistä ennakoivaan ja ehdottavaan suuntaan dataa hyödyntäen. Tälle ajattelulle on perustettu TEKissä käynnissä oleva mittava datahanke, jonka taustaryhmän puheenjohtajana toimii ryhmämme jäsen Mikko J. Salminen. Ryhmämme mielestä datahanke on saanut mainion alun ja sitä on jatkettava eteenpäin askeleittain syventäen ja laajentaen. Näemme tärkeäksi, että ”datahanke 2.0” jatkuu tulevina vuosina ja ensi valtuustokaudella.

2. Ryhmä on aidosti ei-puoluepoliittinen. Katsomme aidosti TEKin toimintaa ja painotuksia sen kaikilla toimintasektoreilla, ei pelkästään yhdestä vaikuttamiskulmasta.

3. Raikkaammin pitää hakea yhteistyökumppaneita (uusiakin) yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen myös ei-niin-sovinnaisilta osa-alueilta sekä ajatuksellisesti vapauttaa itsemme ”ammattijärjestökenttävankilasta”. Rohkeita avauksia. Kipuilemme ammattijärjestönä edelleen sen kanssa, miten TEKistä saisi alustan, jossa jäsenet voisivat aktiivisemmin auttaa toisiaan yhteisöllisesti. Kerhotoiminta on tässä suunnassa, mutta tavoittaa vain rajatun osan TEKin jäsenistöstä. Dataa hyödyntäen TEK voi palvella jäseniään, jotta nämä voivat edistää myös työyhteisöjensä tarpeita ja auttaa tulevaisuuden rakentamisessa. TEK voi nostaa suomalaiseen työelämäkeskusteluun sen kipupisteitä ja auttaa jäseniään näiden ratkaisemisessa omassa työyhteisössään. TEKissä järjestönä ei ole nykyisin mikään rikki – päinvastoin. Sen sijaan yhteiskunnassa on ja siksi TEKin on tehtävä yhtenäisenä joukkona voimallisesti ja esimerkillisesti työtä yhteiskuntamme työelämäuudistusten eteen työn tuottavuuden kehittämiseksi sekä koulutuksen ja teknologisen osaamisen arvostuksen nostamiseksi.

4. TEK on jäsentensä järjestö ja äänestämällä ja aktiivisella toiminnalla jokainen jäsen voi vaikuttaa, mihin painopisteisiin TEKin toiminta yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa painottuu.

Avainsanat: