TEKin hallituksen päätöksiä 13.12.2017

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin hallitus urakoi vuoden viimeisessä kokouksessaan suuren määrän asioita. Muun muassa päätettiin toimintasuunnitelman mittaristosta ja tehtiin joitakin nimityksiä valiokuntiin.

Hallitus hyväksyi tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh’n esittelystä toimintasuunnitelman 2018 mittarit, joiden avulla seurataan kuukausittain tavoitteiden toteutumista. Seurattavia asioita ovat mm. 

 • jäsenmäärän kehitys; lisäksi erikseen tarkasteltuna nuorten vastavalmistuneiden jäsenpito
 • jäsenpalvelujen käyttö – sekä henkilökohtaisten palvelutapahtumien määrä että ryhmätapahtumiin osallistuvien jäsenten määrä
 • palvelujen suositteluindeksiä

Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtaja Heikki Kaupin ajankohtaiskatsauksen:

 • Työehtoneuvotteluissa yli puolelle TEKin palkansaajajäsenistä on jo saatu uusi TES.
 • Rahoitusalalla neuvottelut ovat kesken. Työnantaja haluaa laajentaa työajan viikonloppuisin myös sunnuntaihin direktio-oikeudella. YTN haluaisi työajan laajentamisen paikallisesti sovittavaksi.
 • Myös vakuutusalalla neuvottelut ovat kesken.
 • TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki on valittu YTN:n puheenjohtajaksi vuosiksi 2018-2019 juuri ennen TEKin hallituksen kokousta pidetyssä YTN:n vuosikokouksessa. 
 • Akavan liittokokous 28.11. valitsi TEKin edustajat Akavan hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi TEKin hallituksen esityksen mukaan: Heikki Kauppi (varajäsen Teemu Hankamäki) ja Jari Jokinen, (varajäsen Joel Salminen). Kauppi eroaa Akavan hallituksesta keväällä jäädessään eläkkeelle, jolloin nimetään uusi TEKin edustaja hänen tilalleen.

Hallitus päätti henkilöstöjohtaja Kati Johanssonin esittelystä toimenpiteistä hallitustyöskentelyn kehittämiseksi: 

 • kartoitetaan hallituksen jäsenten toiveet ja odotukset, hankitaan räätälöityä hyvän hallitustyöskentelyn koulutusta
 • 3-4 vuodessa järjestetään fasilitoitu teemakokous jostakin tärkeästä ajankohtaisesta aiheesta
 • tehdään kerran vuodessa hallituksen itsearviointi jollakin valmiilla työkalulla.

Täydennystä valiokuntiin

Hallitus täydensi aiemmin nimeämiään valiokuntia Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MALin ja arkkitehteja edustavan SAFAn ehdottamilla jäsenillä. 

MALin edustajina valiokuntiin valittiin seuraavat henkilöt:

 • Jäsen- ja järjestöasioiden valiokunta: Pirjo Silius-Miettinen; varalla Pekka Koivisto
 • Koulutusvaliokunta: Lasse Paajanen; varalla Antti Lauri
 • Yrittäjyysvaliokunta: Merja Korpela
 • Uravaliokunta: Miika Länsi-Seppänen
 • Teknologiavaliokunta: Lauri Laitinen
 • Kunnan valiokunta: Jyri Jämsä
 • Korkeakouluvaliokunta: Esko Juuso

SAFAn edustajaksi korkeakouluvaliokuntaan valittiin Petri Aarnio (varalla Tommy Lindgren).

Lisäksi valtion valiokuntaa täydennettiin yhdellä henkilöllä: Taija Huotari (Geologian tutkimuskeskus).

Valiokuntien kokoonpanot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä verkossa: www.tek.fi/paatoksenteko

Hallitus päätti, että edellisvuosien käytännöstä poiketen se ei nimeä keskuudestaan hallituksen yhteyshenkilöitä valiokuntiin. Sen sijaan hallituksen jäsenet voivat kukin ilmoittautua seuraamaan haluamansa valiokunnan toimintaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa, joka voi vaihdella postituslistalla olemisesta kokouksiin osallistumiseen. Työmarkkinavaliokuntien osalta kokouksiin osallistumisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon hallinto-ohjesäännön esteellisyyssäännökset. 

Hallitus päätti 18.10. kokouksessaan asettaa keskuudestaan talousjaoksen toimikautensa ajaksi ja nimesi sen jäseniksi Elina Honkalan ja Elina Wanteen.

Talous-, digi- ja rekryasioita

Hallitus vahvisti yksikönjohtaja Jari Mellaksen esittelystä TEKin varainhoitosuunnitelman ja salkkusijoitusstrategian vuodelle 2018.

TEKin Tampereen aluetoimiston siirryttyä TTY:n Tietotaloon perustetun TEK Loungen yhteyteen, päätettiin etsiä vanhalle, Hermiassa sijaitsevalle toimipisteelle uutta käyttöä esimerkiksi startup-yritysten toimitilana. Mikäli järkevää käyttöä ei läöydy, voidaan myös myydä.

Hallitus merkitsi tiedoksi TEKin digisalkun tilanteen henkilöstöpäällikkö Kati Johanssonin esittelystä. U

Puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström esitteli hallitukselle uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnin valmistelutyöryhmän raportin rekrytoinnin vaiheesta. Rekrytointia tehdään yhteistyössä ulkoisen rekrykonsultin kanssa. Toisen kierroksen haastetteluja tehdään vuodenvaihteen jälkeen.

Sääntömuutosesitys

Oikeudelliset palvelut -yksikön johtajan Ralf Forsénin esittelyn mukaisesti hallitus päätti esittää valtuustolle sääntöjen muuttamista siten, että jatkossa hallitus valitsee TEKin toiminnanjohtajan. Nyt rekrytointivaiheessa olevan toiminnanjohtajan valinnan vahvistaa valtuusto hallituksen esityksestä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Valtuuston päätöksistä aiheutuvaa

Todettiin, että valtuusto päätti syyskokouksessa täydentää hallituksen ehdotusta ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi seuraavilla asioilla:

 • Toteutetaan kattava analyysi eri jäsenryhmien edunvalvonta- ja palvelutarpeista.
 • Teekkarin työkirja (nimi uudelleen harkitaan)

Valtuusto hyväksyi myös seuraavan ponnen: Hyväksyessään toimintasuunnitelman valtuusto valtuuttaa hallituksen käyttämään yhdistyksen varallisuutta toimintasuunnitelman ulkopuolisiin, strategisiin, nuorten jäsenpitoa parantaviin kehityshankkeisiin. 

Todettiin, että valtuuston kokouksessa tehtiin hallitukselle viisi aloitetta, joiden aiheina oli

 • jatkotutkintojen työelämärelevanssi 
 • uudet toimet jäsenpidon parantamiseksi
 • tukiverkosto ulkomaille lähteville ja siellä oleville
 • palkitsemisen kehittäminen yrityksissä
 • palkkatutkimuksen nettisovelluksen käyttömahdollisuus luottamushenkilöille

Hallitus antoi aloitevastausten valmistelun toimiston tehtäväksi.

Todettiin, että valtuusto valitsi hallituksen opiskelijaedustajiksi vuodeksi 2018 TkK Piia Kuosmasen Espoosta ja varalle TkK Tuomas Hirvosen Tampereelta.

Valtuuston syyskokouksessa tehtiin ehdotus vastavalmistuneiden jäsenmaksun alentamisesta ensimmäisen vuoden ajaksi. Keskustelussa on ollut myös muita malleja. Toiminnanjohtaja Heikki Kauppi esitteli laatimansa muistion erilaisista mahdollisuuksista jäsenmaksun porrastamiseksi. Hallitus päätti jatkaa vaihtoehtoisten nuorten jäsenten jäsenmaksun porrastusvaihtoehtojen käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Tavoitteena on viedä ehdotus jäsenmaksun porrastusmallista valtuuston kevätkokoukseen huhtikuussa.

 

TEKin hallitus kokoontui tällä kertaa Tekniikan Museon tiloissa ja tutustui samalla Tekniikan maa -näyttelyyn, jonka suunnittelussa myös TEK on ollut mukana.

 

Lue lisää:

Avainsanat: