Palkkakartoitus paljastaa perusteettomat palkkaerot

|
Uutinen
Kuuntele

Oikeudenmukainen palkkaus lisää työmotivaatiota ja tuottavuutta.

Palkkakartoitus on tehokas väline päästä käsiksi sukupuolten välisiin perusteettomiin palkkaeroihin.

Akavan työelämäasioiden asiantuntija Tarja Arkio huomauttaa, että vuoden 2015 alussa voimaantulleen lakimuutoksen myötä työkalu on muuttunut entistäkin tehokkaammaksi.

Palkkakartoituksessa työntekijät on luokiteltava tehtävittäin. Lisäksi mukaan on otettava koko henkilöstö: kokonaistyöajalla olevat, sopimuspalkkaiset, määräaikaiset ja osa-aikaiset. Jos käytössä on palkkausjärjestelmä, pitää katsoa, että samaa tai samanarvoista työtä tekevät naiset ja miehet saavat samaa palkkaa.

Myös eri palkanosat, kuten peruspalkka, henkilökohtainen palkanosa, erilaiset lisät sekä tulos- ja voittopalkkiot, pitää ottaa mukaan vertailuun.

– Kartoitus pitää tehdä riittävällä tarkkuudella. Ei riitä, että ylemmät toimihenkilöt on yksi ryhmä, vaan se pitää jakaa tehtävän vaativuuden tai muun vastaavan luokittelun mukaan.
 

Palkkaerojen syyt luupin alle

Pelkkä palkkojen vertailu ei riitä, vaan työnantajan on etsittävä myös syitä palkkaeroille. Esimerkiksi tekniikan alan yliopistokoulutettujen miesten ja naisten välinen selittämätön palkkaero on pysynyt vuosia 5–6 prosentissa.

Arkio huomauttaa, että on olemassa paljon hyväksyttäviä syitä palkkaeroille. Näitä ovat esimerkiksi tehtävien erilainen vaativuus, erityisvastuut, kokemuslisät, korkeampi koulutus, tulospalkkiot ja ylityöt.

Jos palkkaeroille ei löydy perusteita, työnantajan pitää korjata tilanne.

– Työnantaja voi nostaa palkkoja tai muokata vaativuusluokitusta ja palkkausjärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi. Jos taas paljastuu, että vain miehet saavat tulospalkkiota, työnantajan pitää miettiä keinoja, miten naisetkin pääsisivät tulospalkkioiden piiriin.

Jos työnantaja ei korjaa mahdollista palkkasyrjintää, syrjintää kokevat tapaukset on riitautettava itse, koska järjestöillä tai tasa-arvovaltuutetulla ei ole kanneoikeutta. Liittojen pitkäaikaisena tavoitteena onkin ollut järjestöjen kanneoikeuden saaminen.
 

Tietämys palkkauksesta kasvaa

Palkkakartoituksen tekeminen on osa tasa-arvosuunnittelmaa, ja ne on tehtävä työpaikoilla joka toinen vuosi.

– Työnantajan tulee tiedottaa palkkakartoituksen tuloksista koko henkilöstölle. Siitä pitää ilmetä naisten ja miesten palkat eri vaativuustasoilla sekä mahdolliset palkkaerojen syyt.

Arkion mukaan palkkakartoitus usein myös johtaa käytännön toimiin työpaikoilla. Akavan tutkimuksen mukaan vuonna 2012 puolet työpaikoista oli tehnyt palkkakartoituksen ja  perusteettomia palkkaeroja oli havaittu noin joka neljännellä yksityisen sektorin työpaikalla. Näistä työpaikoista vain joka kymmenes ei ryhtynyt mihinkään toimiin.

Yleisimmin oli korjattu palkkoja sekä käyty läpi työnkuvia ja tehtävänimikkeitä.

– Jos on oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä työpaikalla, lisää se kaikkien työmotivaatiota, tuottavuutta ja tulosta. Palkkakartoitus myös parantaa työntekijöiden tietämystä esimerkiksi palkkausjärjestelmästä ja mitkä ovat omat keinot parantaa palkkaa.

Arkio huomauttaa, että palkkakartoitus on vain yksi väline tasa-arvoisempaan työelämään.

– Työnantajan pitää huolehtia, että kaikilla on mahdollisuus edetä urallaan ylöspäin ja siirtyä eri tehtäviin.
 

 

Puhutaan palkoista

Palkoista puhutaan työpaikoilla liian harvoin, selviää TEKin vuoden 2014 työmarkkinatutkimuksesta.

Harvempi kuin joka kymmenes tekkiläinen keskustelee palkastaan säännöllisesti esimiehensä kanssa. Useimmiten palkka-asiat ottaa puheeksi työntekijä.

Yleistä keskustelua työpaikoilla käytiin eniten yleiskorotuksista ja palkkatasosta. Sen sijaan henkilökohtaisista palkankorotuksista puhuttiin vähemmän. Yli puolet vastaajista kertoi, ettei näistä puhuta lainkaan.

Tutkimus paljastaa myös, että salamyhkäisyys palkka-asioissa vaivaa työpaikoilla. Työkavereiden palkoista ei juurikaan tiedetä, ja kolmannes ei ole tyytyväinen palkkaansa. Mielipiteet organisaation palkkarakenteen oikeudenmukaisuudesta jakautuvat lähes tasan.


Tutustu myös muihin tasa-arvoa käsitteleviin artikkeleihin:

Avainsanat: