Koronavirustilanteen vaikutus opiskelijoiden kesätöihin

|
Uutinen
Kuuntele

Koronavirustilanne saattaa vaikuttaa myös opiskelijoiden kesätöihin. Ylläpidämme tällä sivulla usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia liittyen aiheeseen.

If you want to read the article in English, you can find it here.

Jos et vielä ole TEKin opiskelijajäsen...

Niin liity nyt! Pidämme jäsenemme ajantasalla jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Lisäksi voit maksutta hankalan paikan tullen saada henkilökohtaista palvelua juristeiltamme. Opiskelijajäsenyys on maksuton. Tietoa opiskelijajäsenten palveluista ja eduista löydät täältä.

Huom! Alla olevia vastauksia päivitetään jatkuvasti sitä mukaa kuin tilanne elää. Viimeisin päivitys: 

  • keskiviikkona 1.4. klo 10:13
    Suomen hallitus on päättänyt väliaikaisista lakimuutoksista liittyen mm. määräaikaisten työntekijöiden (eli myös kesätyöläiset) lomautuksista sekä työnantajan oikeuteen purkaa työsopimus koeajalla. Nämä lakimuutokset ovat nyt voimassa 30.6.2020 asti. Alla olevia vastauksia on päivitetty tämän mukaisesti.

Kesätyöhaku
Kesätöitä kannattaa koronaviruksesta huolimatta hakea normaalisti. Työhaastattelut pyritään luultavasti pitämään pääosin etäyhteyksiä käyttämällä. Kesätyösopimusluonnoksen voit tarkistuttaa TEKin lakipalveluissa.

Kesätyösopimuksen päättäminen/purkaminen koronatilanteen vuoksi?
Työsopimussuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuksen (esim. kirjallisesti tai suullisesti). Jos olet epävarma, onko työsopimussuhde syntynyt, ota yhteyttä TEKin lakipalveluihin. Syntymishetki arvioidaan tapauskohtaisesti. Tehty työsopimus sitoo molempia osapuolia.

Koronatilanteesta huolimatta työsuhteen päättymistä tarkastellaan samoin edellytyksin kuin normaalitilanteessa.

Koeaika
Jos työsopimuksessa on sovittu koeajasta, kumpikaan osapuoli ei voi purkaa työsopimusta koeajan perusteella ennen kuin työnteko on aloitettu. 

Normaali tilanteessa koeaikapurkua ei saa tehdä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Tällainen epäasiallinen peruste on esimerkiksi työnantajan taloudelliset ja tuotannolliset syyt.

Suomen hallitus on nyt kuitenkin koronaviruksen takia päättänyt väliaikaisista lakimuutoksista, joiden mukaan yrityksissä koeaikapurku voidaan tehdä yhtiön tuotantoon ja talouteen liittyvällä irtisanomisperusteella.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen
Usein kesätyösopimukset sovitaan kestoltaan määräaikaisiksi. Määräaikaista työsopimusta ei voida pääsääntöisesti lainkaan irtisanoa, ellei tällaisesta mahdollisuudesta ole erikseen sovittu työsopimuksessa. 

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen
Jos kyseessä on kuitenkin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, se voidaan irtisanoa jo ennen työnteon alkamista.

Jos tällaiseen toistaiseksi voimassa olevassa työsopimukseen kirjattu irtisanomisaika on pidempi kuin aika, joka on jäljellä työsuhteen alkamiseen, ylimenevältä irtisanomisajan osalta syntyy työntekijälle työntekovelvollisuus ja työnantajalle palkanmaksuvelvollisuus. Eli jos esimerkiksi irtisanomisaikasi on 4 viikkoa, mutta työn pitäisi alkaa 3 viikon päästä siitä kuin sinut irtisanotaan, niin syntyy 1 viikon työntekovelvollisuus työntekijälle ja 1 viikon palkanmaksuvelvollisuus työnantajalle. Tässä tilanteessa työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia, että työsopimus päättyy jo aiemmin, jolloin työnteko- ja palkanmaksuvelvollisuutta ei synny. 

Työntekijän ei, toisin kuin työnantajan, tarvitse ilmoittaa mitään erityistä perustetta sopimuksen irtisanomiselle. Työnantajalla puolestaan tulee olla painavat  ja asialliset lainmukaiset perusteet irtisanomiselle. Yli 20 työntekijää työllistävän työnantajan tulee lähtökohtaisesti käydä yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut ennen kuin työntekijöitä voidaan irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä.

Purkaminen
Koronaviruksen aiheuttama tilanne ei anna työnantajalle oikeutta purkaa työsopimusta.

Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavan syyn, jonka on oltava oleellisesti irtisanomisperustetta painavampi. Jos työsopimus puretaan, se päättyy ilman irtisanomisaikaa.

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. 

Koska koronatilanne ei johdu työntekijän tai työnantajan moitittavasta menettelystä, ei kummallakaan osapuolella ole oikeutta purkaa työsopimusta koronaviruksen vuoksi.

Päättäminen sopimalla

Työsuhteen aikana ja myös ennen työnteon aloittamista työnantaja ja työntekijä voivat sopia sekä määräaikaisen että toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen päättämisestä sopimuksella. Työsuhteen päättösopimus on vapaaehtoinen eli sopiminen edellyttää molempien osapuolten suostumusta. Kukaan ei voi siis pakottaa sinua suostumaan päättösopimuksen allekirjoittamiseen. Lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä päättösopimuksista, joten sopimuksen sisältö on pitkälti osapuolten vapaasti määriteltävissä.

Sopimus työsuhteen päättämisestä vaikuttaa työntekijän oikeuteen saada työttömyyspäivärahaa. Pääsääntöisesti päättösopimus johtaa 90 päivän mittaiseen karenssiin työttömyyspäivärahan saannissa, jos sinulla ylipäätään olisi oikeus työttömyysetuuksiin. Jos olet päätoiminen opiskelija, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuksiin tämä koskee myös opintojen kesäloma-aikoja. Jos opiskelusi katsotaan sivutoimiseksi tai olet lähellä valmistumista, sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuksin ja silloin ei kannata sopia päättämisestä. Opiskelun pää- tai sivutoimisuudesta voi kysyä TE-toimistosta.

Voiko kesätyöntekijän lomauttaa?
Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä työsuhteen ehtojen pysyessä muutoin voimassa. Mikäli työn väheneminen on vain tilapäistä, työntekijää ei saa irtisanoa. Lomauttaminen voi olla voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Tavoitteena on joka tapauksessa väliaikainen ratkaisu.

Jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, työnantajan on käynnistettävä yhteistoiminta- eli YT-neuvottelut harkitessaan lomautuksia. 

Normaalisti määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voidaan pääsääntöisesti lomauttaa vain tilanteessa, jossa määräaikainen työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työtekijä, jos tämä olisi työssä. Kesätyöt ovat usein määräaikaisia työsuhteita.

Suomen hallitus on nyt kuitenkin koronaviruksen takia päättänyt väliaikaisista lakimuutoksista, joilla lomauttamisesta tehdään yrityksille mahdollisimman joustavaa. Tämän seurauksena lomautusoikeus on laajennettu yrityksissä koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Monissa työehtosopimuksissa on nyt myös nopeutettu lomautusmenettelyä.

Lomautuksista ei tule sopia, koska on olemassa riski, että työttömyyskassa voi asettaa karenssin työttömyyspäivärahaan, koska henkilö on itse sopinut työttömyydestään. Jos olet päätoiminen opiskelija, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuksiin tämä koskee myös opintojen kesäloma-aikoja. Jos opiskelusi katsotaan sivutoimiseksi tai olet lähellä valmistumista, sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuksin ja silloin ei kannata sopia lomauttamisesta.

Mitä, jos joudut lomautetuksi? Lomautetun mahdollisuudesta tehdä ja hakea muita töitä
Lomautus ei estä työntekijää ottamasta lomautusajaksi muuta työtä. Työntekijällä on siis oikeus tehdä toinen työsopimus lomautuksen ajaksi. Työntekijä ei kuitenkaan saa rikkoa laissa olevaa kilpailukieltoa tai aiheuttaa suoranaista vahinkoa työnantajalleen. Työntekijä ei lomautuksen aikana myöskään saa paljastaa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Uudesta vastaanotetusta työstä on 5 päivän irtisanomisaika, mikä mahdollistaa lomautetun nopean töihin paluun lomautustyöpaikkaan. Työnantajallasi on velvollisuus tiedottaa toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen päättymisestä 7 päivää etukäteen.

Työsopimuksen päättäminen lomautuksen aikana
Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Tällöin työntekijällä on vain mahdollisuus irtisanoa työsopimuksensa irtisanomisaikaa noudattaen.

Lomautus/irtisanominen ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha sivutoimisille opiskelijoille ja valmistuneille
Jos olet päätoiminen opiskelija, kassa ei voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Tämä koskee myös mm. opintojen kesäloma-aikoja. Jos opiskelusi on sen sijaan sivutoimista ja kuulut työttömyyskassaan, voit saada ansiopäivärahaa sen maksamisedellytysten täyttyessä. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon, ovatko opintosi pää- vai sivutoimisia. 

Jos kuulut työttömyyskassaan ja olet jo valmistunut, voit saada lomautettuna ollessasi tai irtisanottaessa työttömyyskassasta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa sen maksamisedellytysten täyttyessä.

Jos sinut lomautetaan tai irtisanotaan, ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi TE-toimistoon työnhakijaksi, sillä työttymyyskorvausta ei makseta takautuvasti. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan työttömyyskassasta hakemuksen perusteella. Jos et kuulu mihinkään työttömyyskassaan, voit sivutoimisena opiskelijana ja valmistuneena hakea päivärahaa Kelasta.

TEKin täysjäsenet ovat pääsääntöisesti vakuutettuja työttömyyden varalta Korkeasti koulutettujen kassa KOKOssa. Voit liittyä KOKO-kassaan jo opiskeluaikana, kun olet työsuhteessa. Liity siis jäseneksi TEKin kautta laittamalla sähköpostia osoitteeseen jasenpalvelu@tek.fi vaikka heti ensimmäisten kesätöiden alkaessa. Liittymällä KOKO-kassaan jo opiskeluaikana voit turvata taloutesi ja keskittyä rauhassa työnhakuun valmistuttuasi. Työssäoloehdon kerryttäminen alkaa liittymispäivästä, ei takautuvasti.

Koskevatko yhteistoimintaneuvottelut myös kesätyöntekijöitä?
Jos koko henkilöstö on yhteistoimintaneuvottelujen piirissä, neuvottelut koskevat myös kesätyöntekijöitä.

Kesäopinnot vaihtoehtona
Jos joudut lomautetuksi tai irtisanotuksi, selvitä myös mahdollisuudet tehdä kesäopintoja ja saada opintotukea Kelasta.

Mitä, jos kesätyön ja siirtyneiden opintojen kanssa tulee päällekkäisyyksiä?
Jos pakolliset opinnot menevät kesätyön kanssa päällekkäin kannattaa neuvotella työnantajan kanssa ja hakea ratkaisua sopimisen kautta. Monilla työpaikoilla noudatetaan joustavia työaikaratkaisuja, jolloin opiskelujen hoitaminen kesätyön ohella voi onnistua.

Mitä jos esimerkiksi työt tapahtumassa on peruttu koronan takia? Korvaako kukaan menetettyjä ansioita?
Tilannetta tulee arvioida tapauskohtaisesti työvuorojen peruuntumisen syystä ja tilanteesta riippuen. Työsopimuslain mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos hän on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä, ellei toisin sovita. Jos työnantaja esimerkiksi päättää omasta aloitteestaan sulkea toimipaikan tai rajoittaa toimintaa ja määrää työntekijän kotiin tätä lomauttamatta, työnantajalla säilyy palkanmaksuvelvollisuus koko siltä ajalta, jonka työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta tehdä työtä. 

Koronaviruksen leviäminen voi johtaa myös tilanteeseen, jossa työnteon voidaan katsoa estyvän työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä. Työsopimuslain mukaan työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. 

Lisätietoa kaikille TEKin jäsenille koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta