Korona vaikutti korkeakoulutettujen työn kuormitukseen

|
Uutinen
Kuuntele

Sosiaalisen vuorovaikutuksen väheneminen kuormitti vastaajia enemmän kuin ennen koronapandemian alkua.

Akavan tutkimuspaja Akava Worksin kyselyssä selvitettiin koronan vaikutuksia korkeakoulutettujen asiantuntijoiden työelämään. 

Työn muutoksissa on merkittäviä eroja eri toimialojen välillä. Uudet työnteon tavat yleistyivät kaikilla toimialoilla, mutta erityisesti teknologiateollisuudessa ja tietotekniikan palvelualalla etätöiden määrä räjähti. Tietotekniikka-alalla etätöiden määrä oli tosin muihin toimialoihin verrattuna yleistä jo ennen koronapandemian alkua.

– Erityisesti tieto- ja informaatiotekniikan osaajat kokivat vuorovaikutuksen puutteen heikentävän omaa hyvinvointia. Samanlaisia tuloksia oli myös energia- sekä suunnittelu- ja konsulttialoilla. On tärkeää, että työntekijä pystyy jalostamaan luovat ideat työkavereiden kanssa, ja työ mahdollistaa uteliaisuuden ja vuorovaikutuksen, TEKin puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kertoi tutkimuksen julkaisutilaisuudessa.

Etätyön määrä kasvoi tieto- ja informaatioteknologian aloilla. Lähde. AkavaWorks

Selvitykseen vastaajien mukaan työ on kuitenkin kognitiivisesti vähemmän kuormittavaa kuin ennen koronapandemian alkua. Tämä korostui erityisesti teollisuuden, yksityisten palvelualojen ja julkisen hallinnon aloilla. 

On tärkeää, että työntekijä pystyy jalostamaan luovat ideat työkavereiden kanssa.

Kognitiivisen kuormituksen muutosta tutkittiin mittarilla, joka laskee yhteen muutokset kiireessä, usean eri asian yhtäaikaisessa tekemisessä ja häiritsevissä keskeytyksissä. Työn kognitiivinen kuormitus väheni erityisesti vastaajilla, joilla viikoittainen etätyöpäivien määrä oli kyselyhetkellä suurempi kuin ennen koronapandemian alkua.

Toisaalta työn kognitiivisen kuormituksen väheneminen voi olla myös seurausta toimialan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta ja työn määrän vähenemisestä.

42 prosenttia niistä vastaajista, joiden etätyön määrä oli lisääntynyt, koki kognitiivisen kuormituksen vähentyneen. Lähde: AkavaWorks

Myös huono työergonomia etätyössä eli rasittavat työasennot kuormittivat vastaajia enemmän kuin ennen koronapandemian alkua. Työn fyysinen kuormittavuus kasvoi erityisesti niillä, jotka tekivät aiempaa enemmän etätöitä, ja joiden työn määrä oli suurempi kuin ennen koronatilanteen alkua. 

Kyselyn johtopäätös on, että läsnä- ja etätyön joustava yhdistäminen parantaisi työn tuottavuutta ja hyvinvointia.

Kyselyyn vastasi akavalaisia 32 eri jäsenliitosta. Vastaajat olivat työssäkäyviä akavalaisia, pois lukien yrittäjät, opiskelijat ja eläkeläiset. Aineisto kerättiin 31.8.-16.9.2020.
 

Avainsanat: