Eläkeuudistuksen yksityiskohdista sovittu

|
Uutinen
Kuuntele

Eläkeuudistuksen kolmikantavalmistelu on saatu valmiiksi. Jatkovalmistelussa sovittiin muun muassa työuraeläkkeen myöntämisen edellytyksistä.

Viime syyskuussa sovitun työeläkeuudistuksen yksityiskohdat on nyt saatu ratkaistua. Työuraeläke on yksi jatkovalmistelussa tarkentunut osa eläkeuudistusta.

Työuraeläkkeen voi saada, jos 63-vuotiaalla on 38 vuoden työhistoria ja pitkä ja raskas työura on heikentänyt pysyvästi hakijan edellytyksiä jatkaa työssä, mutta täyden työkyvyttömyyseläkkeen kriteerit eivät täyty.

Työn raskautta arvioitaessa otettaisiin huomioon sekä työn fyysinen että psykososiaalinen kuormitus. Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavan työn ominaisuudet lueteltaisiin laissa.

Fyysisiä kuormitustekijöitä olisivat muun muassa suurta lihasvoimaa edellyttävät tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavat työliikkeet sekä hankalat työasennot. Psykososiaalisesti kuormittavana pidettäisiin esimerkiksi jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttäviä tehtäviä.

Eläkelaitos tekisi työuraeläkkeen hakijan työstä aina kokonaisarvion työterveyshuollon lausunnon, työnantajan lausunnon ja muiden vastaavien selvitysten perusteella. 

Työuraeläkkeenä maksettaisiin työuran aikana karttunut eläke. Eläkkeen taso olisi hieman matalampi kuin työkyvyttömyyseläkkeessä.

Eläkeuudistus nostaa eläkeikää vähitellen

Eläkeuudistuksen myötä alin vanhuuseläkeikä nousisi nykyisestä 63 vuodesta vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä. Eläkeikä nousisi asteittain 3 kuukautta jokaista syntymävuosiluokkaa kohden, kunnes se on 65 vuotta.

Vuonna 1962 syntyneet olisivat ensimmäinen ikäluokka, jolla eläkeikä on 65 vuotta. Kun 65 vuoden eläkeikä on saavutettu, eläkeiän alaraja sidottaisiin elinajanodotteeseen. Eläkeikää nostettaisiin enintään kahdella kuukaudella vuodessa. Ensimmäisen kerran tämä tarkistus tehtäisiin vuonna 1965 syntyneiden eläkeikään.

Eläkettä karttuisi jatkossa kaikille 1,5 prosenttia palkasta, ja nykyisistä ikään sidotuista karttumaprosenteista luovuttaisiin. Poikkeuksena olisivat kuitenkin 53–62-vuotiaat, joille eläkettä karttuisi 1,7 prosenttia vuoden 2025 loppuun saakka.

Osa-aikaeläke eläkemuotona lakkautettaisiin ja korvattaisiin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä.

Nyt kolmikannassa valmiiksi saatu uudistus koskisi yksityisiä aloja. Julkisen puolen uudistuksen valmistelu on vielä kesken, mutta se on tarkoitus saada valmiiksi toukokuun aikana. Lähtökohta on, että muutokset olisivat molemmilla puolilla samat.

Kaikki työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle loppukesästä, ja uudistus tulisi voimaan vuoden 2017 alusta.

Lue myös TEK-verkkolehdestä

Avainsanat: