Lomaraha ja lomaltapaluuraha

Lue, mitä yleisimmissä TEKin jäseniin sovellettavissa työehtosopimuksissa lomarahasta on sovittu.

Sisältöä muutettu 18.4.2018

Lomaraha on työehtosopimuksiin perustuva erityinen lisä, jota maksetaan lomapalkan ja tietyissä tilanteissa lomakorvauksen lisäksi. Lomaltapaluuraha on lomarahan kaltainen lisä, joka myös perustuu työehtosopimuksiin. Lomaltapaluurahan maksaminen edellyttää, toisin kuin lomarahan maksaminen, pääsääntöisesti työntekijän paluuta töihin.

Lomarahaa tai lomaltapaluurahaa koskevia säännöksiä ei ole laissa. Näitä etuuksia koskevat säännökset löytyvät työehtosopimuksista. Työehtosopimuksia on kuitenkin lukuisa määrä ja ne poikkeavat sisällöltään huomattavasti toisistaan. Tämän vuoksi lomarahaa ja lomaltapaluurahaa koskevia sääntöjä voidaan käsitellä tällä sivulla vain yleispiirteisesti. Syytä on myös muistaa, että toisinaan lomarahalla tai lomaltapaluurahalla on "väärä" nimi. Säännös nimittäin on voitu otsikoida lomarahaksi vaikka sen ehdot sisältävät työhönpaluuvaatimuksen tai päinvastoin. Tämän vuoksi lomarahaa tai lomaltapaluurahaa koskevat yksityiskohdat on aina syytä tarkistaa työsuhteeseen sovellettavasta työehtosopimuksesta. Mikäli mitään sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, lomarahasta tai lomaltapaluurahasta kannattaa sopia työsopimuksella, sillä muutoin on vaarana, ettei sitä saa lainkaan.

Lomarahan tai lomaltapaluurahan suuruus on yleensä 50 % rahana maksetusta lomapalkasta. Lomaltapaluurahaa ei yleensä makseta, ellei työntekijä palaa takaisin työhön vuosiloman jälkeen. Lomarahan osalta ei tällaista työhönpaluuvaatimusta ole, vaan lomaraha maksetaan pääsääntöisesti aina, jos vuosilomaa pidetään työsuhteen aikana. Lomarahaa voi siis, toisin kuin lomaltapaluurahaa, saada, jos vuosilomaa pidetään työsuhteen lopussa palaamatta lomalta takaisin työhön. Työsuhteen päättyessä mahdollisesti maksettavaan lomakorvaukseen ei yleensä makseta lomarahaa tai lomaltapaluurahaa.

Yleisimmissä TEKin jäseniin sovellettavissa työehtosopimuksissa lomarahasta on sovittu seuraavaa:

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2017-2020:

"Lomarahana maksetaan 50 % ylemmän toimihenkilön vuosilomapalkasta, ellei paikallisesti toisin sovita. Lomaraha maksetaan vuosilomapalkan maksamisen yhteydessä ellei paikallisesti toisin sovita."

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 15.11.2017-31.10.2020:

"Ellei paikallisesti toisin sovita, lomarahana maksetaan 50 % ylemmän toimihenkilön vuosilomapalkasta, lomaraha maksetaan viimeistään vuosiloman päättymistä seuraavan normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Toimihenkilölle maksetaan työsuhteen päättyessä hänestä itsestään riippumattomasta syystä lomarahan suuruinen korvaus lomakorvauksesta laskettuna. Korvausta ei kuitenkaan makseta koeaikana päättyneessä työsuhteessa eikä myöskään, kun kyseessä on alle vuoden kestävä määräaikainen työsuhde.

Asiasanat: