Diplomityöpalkinto

TEK ja TFiF palkitsevat vuosittain laadukkaita ja laaja-alaisia diplomitöitä.

Diplomityöpalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena laadukkaasta diplomityöstä valmistuneelle diplomi-insinöörille tai arkkitehdille. Ehdokkaiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota aiheen laaja-alaiseen käsittelyyn, uutuusarvoon sekä käyttökelpoisuuteen. Palkinto on 5 000 euron arvoinen.

Pyydämme ehdotuksia palkittavista tekniikan alan yliopistojen professoreilta. Jos haluat asettaa oman työsi ehdolle, ota asia puheeksi yliopistosi professoreiden kanssa.

Palkinnon tavoitteena on kannustaa tekniikan ylioppilaita tulokselliseen opiskeluun, kokonaisvaltaisen osaamisen kerryttämiseen sekä poikkitieteellisen tiedon soveltamiseen. TEK ja TFiF ovat jakaneet palkintoa vuodesta 1986.

Tutustu palkinnon saajiin

 

Valintamenettely

Valintamenettely on kaksijakoinen.

Ensimmäisessä vaiheessa yliopistot valitsevat enintään kolme ehdokasta/yliopisto palkinnon saajiksi palkintovuotta edeltäneen vuoden aikana valmistuneista töistä.

Ehdokkaiden diplomitöistä, niiden tiivistelmistä ja arvostelijoiden lausunnoista lähetään kopiot TEKin toimistoon kunkin vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. 

Toisessa vaiheessa teknologiavaliokunnan nimeämä diplomityöpalkintotoimikunta valitsee palkinnonsaajan tai saajat, ja ilmoittaa valintansa palkinnonsaajille.

Diplomityöpalkinnon saajaa valittaessa käytetään seuraavia valintakriteerejä:

  1. Diplomityön arvosana, jonka tulee olla kiitettävä (5) tai arvosteluasteikosta riippuen vastaava.
  2. Diplomityön aiheen käsittely, jonka tulee olla laaja-alaista siten, että se osoittaa tekijän hallitsevan aihealueen kokonaisvaltaisesti.
  3. Diplomityön sisältö, jonka tulee ilmentää tekijän taitoa soveltaa samanaikaisesti eri teknisten tieteiden osaamista.
  4. Diplomityön uutuusarvo, käyttökelpoisuus ja monitieteellisyys.
  5. Diplomityön tekemiseen käytetty aika.

Valintakriteerejä voidaan soveltaa samanaikaisesti tai siten, että painotetaan näistä jotakin tai joitakin, joissa diplomityöntekijä on erityisesti ansioitunut.

Avainsanat: