TEK's val 2023: TFiF:s valprogram

The electoral platform of TFiF electoral alliance is available in English below.

TEKin vaalit 2023: TFiF

Medlemstjänster
TFiF vill utveckla våra medlemstjänster genom att lyssna på medlemmarnas behov, erbjuda högkvalitativ rådgivning och vägledning, utveckla digitala tjänster, ordna utbildningar och evenemang samt erbjuda olika förmåner. Genom att utnyttja data kan vi utveckla nya moderna förutseende tjänster. Juridisk service och andra medlemstjänster bör garanteras på svenska.

Utbildning
Finland skall ha världens bästa tekniska utbildning. TEK bör främja högklassig utbildning och forskning så att diplomingenjörer, naturvetare och arkitekter kan vara konkurrenskraftiga både i Finland och internationellt. TEK skall sträva till att utbildningen motsvarar branschens behov och att forskningen är innovativ, praktisk och tillgänglig. Inledande studier bör vara tillgängliga på nationalspråken så att de utexaminerade har en god teknisk vokabulär. Högklassig utbildning främjar också en hållbar värld, ett välmående samhälle och finska företags konkurrenskraft. I en föränderlig värld är det också viktigt att främja livslångt lärande.

Jämlikhet och jämställdhet
Vi vill att TEK främjar jämlikhet och jämställdhet både inom TEK, arbetslivet och samhället i stort. Detta kräver arbete både inom TEK, i förhandlingar om kollektivavtal och i politiska beslut. Det är viktigt att det svenska språket beaktas i TEKs bevakning av lagstiftning, samhällspolitik samt dess medlemmars status i samhället.

Innovations- och teknologipolitik samt hållbar utveckling
För både hållbar utveckling och ett kontinuerligt föränderligt samhälle är det viktigt att TEK, som representerar Finlands tekniska kompetens, tar en ledande roll inom teknologi- och innovationspolitiken. TEK skall främja hållbarhetsmålen inom alla verksamhetsområden.

Arbetsmarknaden och ett förändrat kunskapsarbete
TEK bör arbeta för konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor inom den tekniska branschen som motsvarar medlemmarnas önskemål och kraven från moderna arbetsmetoder. Dessutom bör även kollektivavtalen vara tillgängliga på svenska.

TEK's General Council Election 2023: Election platform for TFiF

Member services
TFiF aims to develop our member services by listening to members' needs, offering high-quality advice and guidance, developing digital services, organising training and events and offering various benefits. By using data, we can develop new modern and proactive services. Access to legal services and other member services in Swedish should be guaranteed.

Education
Finland must have the best technological education in the world. TEK should promote high-quality education and research to ensure the competitiveness of master’s degree holders in engineering, science and architecture both in Finland and internationally. TEK should strive to ensure that education meets industry needs and that research is innovative, practical and accessible. Basic-level studies should be available in the national languages so that graduates have a good technical vocabulary. High-quality education also promotes a sustainable world, a prosperous society and the competitiveness of Finnish companies. In a changing world, it is also important to promote lifelong learning.

Equity and gender equality
We want TEK to promote equity and gender equality within TEK, in working life and in society at large. This requires efforts both within TEK, in collective agreements and in political decisions. It is important that the Swedish language is taken into account in TEK's monitoring of legislation, social policy and the status of its members in society.

Innovation and technology policy and sustainable development
For both sustainable development and a continuously changing society, it is important that TEK, as the representative of Finland's technological competence, takes a leading role in technology and innovation policy. TEK must promote sustainability goals in all areas of its activities.

The labour market and changing knowledge work
TEK should strive for competitive salaries and employment conditions in the technological sector that correspond to the wishes of its members and the demands of modern working methods. In addition, collective agreements should also be available in Swedish.

Avainsanat: