Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa työssä käyvillä tai yksinyrittäjänä toimivilla täysjäsenillä ja opiskelijajäsenillä. Vakuutus kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa, henkilö- ja esinevahinkoja sekä varallisuusvahinkoja. Poikkeuksena yrittäjät, joilla on työntekijöitä.

Sisältöä muutettu 8.9.2020

Vakuutetut

Vakuutettuja ovat toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat TEKin jäsenet asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta. Ne TEKin jäsenet, jotka eivät ole toisen palveluksessa, eivät siis pääsääntöisesti ole vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piirissä. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi yrittäjät (poikkeuksena ns. yksinyrittäjät), työttömät, kotiäidit ja eläkeläiset.

Toimitusjohtaja kuuluu vakuutuksen piiriin vain silloin, kun hänen ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä osakkeiden äänivalta on alle 50 prosenttia yhtiössä käytettävästä äänivallasta. Yhtiön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana toimiva jäsen ei ole vakuutettu puheenjohtajan ominaisuudessa.

Vakuutettuina ovat myös itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa. Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun jäsen yksin omistaa kyseisen yrityksen.

Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa ja Venäjän rajantakaisissa projekteissa. Vakuutus on myös voimassa Pohjoismaiden ulkopuolella asiassa, joka koskee suomalaisen työnantajan ja työntekijän välistä ulkomailla tapahtunutta työsuoritusta ja joka työsopimuksen mukaan kuuluu käsiteltäväksi Suomessa. Muita Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneita tilanteita vakuutus ei koske.

Vakuutuksen enimmäismäärät ja omavastuu

Oikeusturvavakuutuksen korvauksen enimmäismäärä on 10.000 euroa yhtä vahinkotapausta kohti. Mikäli jäsen käyttää asiansa hoitamisessa TEKin lakimiestä ja jos tämä suosittaa asian siirtämistä asianajajan tai muun ulkopuolisen asiamiehen hoitoon, on oikeusturvavakuutuksen korvauksen enimmäismäärä 20.000 euroa. Kaikissa työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä riita-asioissa kannattaa aina käyttää TEKin lakimiestä, koska tällöin on oikeusturvavakuutuksen osalta käytössä korkeampi 20.000 euron enimmäismäärä. Jos riita-asiassa ei käytetä TEKin lakimiestä, oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä on 10.000 euroa. Oikeusturvavakuutuksen omavastuu on jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 200 euroa. Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa ja sen määrä on alle 1500 euroa, vakuutuksesta korvataan enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä tai jos riidan kohteena on toistuvaisluonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Mikäli oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä ylittyy, näistä kuluista vastaa jäsen itse ellei niitä voida periä vastapuolelta. TEK ei korvaa oikeudenkäyntikuluja, joita vakuutus ei kata. Vastuuvakuutuksessa korvausten enimmäismäärät vahinkotapausta kohden ovat henkilö- ja esinevahingossa 84.100 euroa ja varallisuusvahingossa 42.050 euroa. Vastuuvakuutuksen omavastuu on 100 euroa.

Vahingon tapahtuma-aika ja TEKin jäsenyys

Oikeusturvavakuutuksen osalta vakuutuksen edellytyksenä on vähintään kymmenen kuukauden mittainen TEKin jäsenyys riidan syntymis- tai syytteen nostamisajankohtana. Mikäli jäsenyys tällöin on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös sen tapahtuman tai olosuhteen, johon riita tai syyte perustuu, olla syntynyt jäsenyyden aikana. Vastuuvakuutuksen osalta vakuutuksen edellytyksenä on, että aiheutettu vahinko todetaan jäsenyyden aikana.

Oikeusturvavakuutuksesta korvattavat kustannukset

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan riita-asian hoitamisesta aiheutuneet lakimiehen palkkiot ja kulut, todistelusta aiheutuneet kulut sekä vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut, kun on kysymys riidasta, joka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tai vakuutusoikeuden tutkittavaksi. Välimiesmenettelyssä kustannukset korvataan samoin edellytyksin kuin riita-asiassa. Sen sijaan välimiesten palkkioita ja kuluja ei pääsääntöisesti korvata, ellei ole kysymys työmarkkinatoimintaan liittyvistä TEKin tekemistä sopimuksista, jolloin välimiesoikeuden puheenjohtajan palkkio-osuudesta korvataan 50 prosenttia. Rikosasiassa asianomistajalle aiheutuneet kustannukset lakimiehen käyttämisestä korvataan siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta. Rikosasiassa syytetylle aiheutuneet puolustuskustannukset korvataan, ellei niitä ole saatu valtion varoista. Puolustuskustannuksia ei kuitenkaan korvata silloin, kun virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Tällöin, mikäli oikeudenkäyntikuluja ei ole saatu valtion varoista, voidaan kustannukset kuitenkin korvata jälkikäteen, jos virallisen syyttäjän syyte on hylätty. Hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa korvataan sellaiset kustannukset, jotka koskevat välittömästi vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta. Kantelun tekemistä tai verotukseen liittyvän asian hoitamista ei kuitenkaan korvata. Työsuhdekeksintöjä koskevista neuvotteluista ja asian ajamisesta työsuhdekeksintölautakunnassa aiheutuvat kustannukset korvataan.

Vastuuvakuutuksesta korvattavat kustannukset

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko, jos vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan siitä korvausvastuussa. Lisäksi korvataan myös tällaisen vahingon selvittely- ja torjuntakulut sekä oikeudenkäyntikulut, mikäli korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi. Erityisesti on syytä painottaa, ettei vastuuvakuutus koske konsultin vastuuta tilaajaa kohtaan.

Vakuutuksen käyttäminen

Kaikissa työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä riita-asioissa jäsenten kannattaa aina käyttää TEKin lakimiestä asiansa hoitamisessa, koska tällöin on oikeusturvavakuutuksen osalta käytössä korkeampi 20.000 euron enimmäismäärä. Jos riita-asiassa ei käytetä TEKin lakimiestä, oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä on 10.000 euroa.

Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutusehdot ja vahinkoilmoituslomakkeita saa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n paikalliskonttoreista. Vahinkoilmoitus lähetetään TEKin toimistoon, jossa siihen merkitään jäsenyystiedot ja TEKin kanta vakuutuksen käyttämisestä. Tämän jälkeen vahinkoilmoitus lähetetään If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ön, joka antaa asiasta kirjallisen päätöksen. Myönteisen oikeusturvavakuutusta koskevan päätöksen perusteella vakuutusyhtiö maksaa lakimiehen laskun omavastuulla vähennettynä ja lakimies veloittaa omavastuun suoraan vakuutetulta. Kustannukset korvataan kuitenkin vain, jos asiaa hoitavalla henkilöllä on oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto. Myönteisen vastuuvakuutusta koskevan päätöksen perusteella If Vahinkovakuutusyhtiö Oy neuvottelee korvauksesta vahingon kärsineen kanssa ja suorittaa korvaukset sekä hoitaa mahdollisen korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin.

Tämä ei ole täydellinen selvitys vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sisällöstä, joten vakuutuksen ehtoihin on myös syytä tutustua. Ennen oikeusturvavakuutuksen käyttämistä on aina syytä ottaa yhteyttä TEKin lakimiehiin asian ratkaisemiseksi neuvotteluteitse. Lisätietoja vakuutuksesta antavat TEKin lakimiehet ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vastuu- ja oikeusturvaosasto.

Lisätietoja vakuutuksesta antavat TEKin lakimiehet ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vastuu- ja oikeusturvaosasto.

Asiasanat: