Työtodistus tallentaa työsuhteen

|
Uutinen
Kuuntele

Työtodistus on tärkeä asiakirja, ja laissa on määritelty työtodistusta koskevat pelisäännöt.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työtodistusta automaattisesti, vaan työtodistus annetaan työntekijälle hänen pyynnöstään. Pyynnön voi esittää suullisesti tai kirjallisesti, mutta varsinkin epäselvissä tilanteissa pyyntö kannattaa tehdä työnantajalle kirjallisesti. 

Työtodistuksen antaa työntekijän työnantaja. Esimerkiksi vuokratyöntekijä on työsuhteessa vuokrausyritykseen, jolloin käyttäjäyritys ei voi antaa työntekijälle työtodistusta.

Kerro, haluatko suppean vai laajan työtodistuksen.

Työtodistus on tärkeä asiakirja, joten se kannattaa pyytää aina työsuhteen päättyessä.

Työtodistuksen tärkein tehtävä on kertoa ulkopuoliselle taholle, esimerkiksi uutta työntekijää palkkaavalle työnantajalle, missä ja milloin työnhakija on aiemmin työskennellyt ja mitä hän on tehnyt. Työtodistuksella on myös merkitystä esimerkiksi työttömyysturva-asioita hoidettaessa.

 

Suppea vai laaja työtodistus?

Työtodistukseen kirjataan lähtökohtaisesti vain työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. Tätä kutsutaan suppeaksi työtodistukseksi

Työntekijän pyynnöstä työtodistukseen voidaan kirjata myös työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Tällaista laajaa työtodistusta pyytäessään työntekijä saa myös ilmoittaa, että hän haluaa todistukseen kirjattavan vain työsuhteen päättymissyyn tai arvion työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. 

 

Työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu 

Työsuhteen kestolla tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin työsuhde on ollut yhdenjaksoisesti voimassa. Työsuhteen kesto merkitään työtodistukseen työnteon aloittamisajankohdasta lukien eikä työsopimuksen allekirjoittamisajankohdasta, jos tämä on aikaisempi. Poissaoloja, kuten sairauslomia ja perhevapaita, ei vähennetä eikä mainita työtodistuksessa. 

Jos työntekijä on tehnyt työsuhteen aikana useita eri tehtäviä, kirjataan todistukseen kaikki työntekijän hoitamat tehtävät. Usein työtehtävien laatu kirjataan yleisluonteisesti, mutta se voidaan kirjata yksityiskohtaisemminkin. 

 

Työsuhteen päättymisen syy ja työnantajan arvio

Työsuhteen päättymisen syy merkitään työtodistukseen lyhyesti. Se voi olla esimerkiksi työntekijän oma irtisanoutuminen, tuotannolliset ja taloudelliset syyt tai määräaikaisen sopimuksen päättyminen. 

Jos työntekijä pyytää todistukseen vain työsuhteen päättymissyyn eikä itseään koskevaa arviota, tulee työsuhteen päättymissyy ilmaista niin, ettei se samalla sisällä arviota työntekijästä. 

Työnantajan arvio työntekijän käytöksestä ja työtaidosta on arvio niistä, mutta sen tulee perustua tosiasioihin. Tuomioistuinkaan ei voi velvoittaa työnantajaa antamaan tietyn sisältöistä työtodistusta, mutta työnantajalle voi tulla vahingonkorvausvelvollisuus selvästi virheellisen työtodistuksen aiheuttamasta vahingosta. 

Kun arvioidaan työtaitoa ja käytöstä, voidaan käyttää esimerkiksi yleisesti tunnettuja arvosanoja, kuten heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä. Myös muita, vapaamuotoisempia ilmaisuja on mahdollista käyttää. 

 

Ei piiloviestejä

Laissa on todettu, ettei työtodistuksesta saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. Tämä lause lienee kirjattu lakiin historiallisista syistä. Sen taustalla on pelko siitä, että työnantajat viestittäisivät salaisesti toisilleen piilohuomautuksilla tai koodeilla työntekijöihin liittyviä asioita. Käytännössä lauseen merkitys on se, ettei työtodistukseen saa merkitä muita kun laissa todettuja seikkoja eli esimerkiksi pitkiä poissaolojaksoja ei saa mainita.

Mikäli työnantaja on kirjoittanut työtodistukseen virheellisiä tietoja tai maininnut seikkoja, joita työntekijä ei ole pyytänyt tai joita työtodistus ei lain nojalla saa sisältää, työnantajalla on velvollisuus antaa uusi, korjattu työtodistus.

 

Työtodistuksen antamisen ajankohta

Työntekijällä on oikeus saada työtodistus työsuhteen päättyessä eli samana päivänä kuin työsuhde päättyy, ja oikeus työtodistukseen kestää pääsääntöisesti 10 vuotta työsuhteen päättymisestä. 

Työntekijän tulee kuitenkin pyytää laajaa työtodistusta 5 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Lisäksi laissa on todettu, että suppea työtodistus tulee antaa myös silloin, kun työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, mutta vain, jos työnantajalle ei aiheudu siitä kohtuutonta hankaluutta. 

Samoin edellytyksin työnantajan on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus. Uusi työtodistus onkin monesti helppo antaa, jos työnantajalla on jäljennös tai tallenne alkuperäisestä työtodistuksesta. Laki ei tunne väliaikaista työtodistusta eli työsuhteen kestäessä annettavaa todistusta. Tästä syystä työnantajalla ei ole velvollisuutta sellaista antaa, mutta käytännössä työnantajat näitä kuitenkin usein kirjoittavat.

Jos työnantaja tai tämän edustaja rikkoo tahallaan tai huolimattomuudesta työtodistuksen antamista koskevia säännöksiä, voidaan tuomita työsopimus-lakirikkomuksesta sakko. Tällöin rangaistukseen tuomitaan se, jonka velvollisuuksien vastaisesta teosta tai laiminlyönnistä on kyse. 

 

Näin pyydät työtodistuksen

  • Pyydä työtodistusta työnantajaltasi. Työtodistus annetaan vain pyynnöstä. 
  • Pyydä epäselvissä tilanteissa työtodistusta kirjallisesti.
  • Kerro, haluatko suppean vai laajan työtodistuksen.
  • Tarkista, että todistukseen kirjatut tiedot, kuten ammattinimike sekä työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, ovat oikein. Voit pyytää uuden korjatun työtodistuksen, jos työtodistus sisältää virheellisiä tietoja tai jos siinä on mainittu seikkoja, joita et pyytänyt mainittavan tai joita lain mukaan ei saa mainita työtodistuksessa.
  • Jos et pyynnöstä huolimatta saa työtodistusta, ota yhteyttä TEKin lakimieheen tai oman alueesi työsuojeluviranomaiseen aluehallintovirastossa. TEKin lakimies voi halutessasi olla yhteydessä työnantajaasi. Työsuojeluviranomainen voi velvoittaa työnantajan antamaan työtodistuksen sakon uhalla ja ilmoittaa asian poliisille esitutkintaa varten. Tuomioistuin voi velvoittaa työnantajan antamaan työntekijälle suppeasisältöisen työtodistuksen.

 

Mikaela Karavokyros

Artikkelin kirjoittaja työskentelee TEKissä lakimiehenä. Tekkiläisenä saat apua työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä lakiasioissa. Tutustu verkossa usein kysyttyihin lakikysymyksiin ja Lakitieto-sivustoon. Jos et löydä vastausta, ota yhteyttä TEKin lakimiehiin. www.tek.fi/lakipalvelut