Työkokemus ratkaisevaa vastavalmistuneen työllistymiselle

|
Uutinen
Kuuntele

Vastavalmistuneilla on diplomityö mukaan luettuna keskimäärin 23 kuukautta oman alan työkokemusta.

Työskenteleminen opiskelun ohella parantaa merkittävästi työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen. Tämä käy ilmi Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisestä vastavalmistuneiden palautekyselystä.
 
Valmistumisen jälkeen työllistyneistä lähes neljä viidestä sai työpaikan joko diplomi- tai muusta opintojen aikaisesta työpaikastaan. Tutkimus osoittaa, että oman alan työkokemus on erittäin hyödyllistä osaamisen kehittymisen kannalta.
 

Keskeisiä työelämävalmiuksia hankitaan käytännön kautta

Opintojen aikana kertynyt työkokemus edistää myös työllistymistä koulutusta vastaaviin tehtäviin. Tutkimuksen mukaan lähes neljällä viidestä vastavalmistuneesta työtehtävät vastasivat vaativuudeltaan ja sisällöltään hyvin koulutusta. Tilanne on jopa parantunut viime vuodesta.
 
Vastavalmistuneilla on diplomityö mukaan luettuna keskimäärin 23 kuukautta oman alan työkokemusta. Työkokemuksen kerryttäminen ei venytä valmistumisaikoja kohtuuttomasti. Valmistumisaika on korkeakoulusta riippuen noin kuusi vuotta neljä kuukautta.  
 
Vastavalmistuneiden mukaan työssä kehittyvät erityisesti omaan opintoalaan liittyvä osaaminen, kyvyt soveltaa teoriaa käytäntöön sekä ongelmanratkaisutaidot. Opintojen aikana työssä karttuvia taitoja tulisi kuitenkin hyödyntää nykyistä enemmän tutkinnoissa.
 

Opintojen valmistettava paremmin PK-sektorin tehtäviin

Työelämän kasvavat vaatimukset asettavat haasteita tekniikan yliopistokoulutukselle. Erityisesti vuorovaikutustaidot, luovuus ja yrittäjyysvalmiudet nousevat tutkimuksessa esiin taitoina, joita olisi tärkeää ottaa entistä paremmin huomioon opetuksessa.
 
Vastavalmistuneiden on entistä useammin tehtävä oma uransa. Tutkimus osoittaa, että työnhaku- ja uranhallintavalmiuksia tarvitaan paljon enemmän kuin mitä koulutus tällä hetkellä tarjoaa. Suuri osa uusista työpaikoista syntyy PK-sektorille ja tämä on huomioitava myös tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämisessä.
 

Tietopankki verkkoon kestävän kehityksen osaamisesta

Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen osaaminen nousee yhteiskunnassa entistä tärkeämpään rooliin. Tähän liittyvä eettinen valveutuneisuus on tutkimuksen mukaan kuitenkin vastavalmistuneilla vähäistä.
 
TEKin juuri avatun sivuston www.tek.fi/kestavayhteiskunta tavoitteena on edistää kestävän kehityksen osaamista tekniikan yliopistokoulutuksessa. Sivustolla on käytännönläheisesti tuotu esille mitä kestävän kehityksen osaamisella tarkoitetaan ja miten sitä voi opettaa. Sivustolta löytyy myös hyviä esimerkkejä tekniikan yliopistojen kampuksilta ja elinkeinoelämästä siitä, miten maailman pelastamisesta on tehty kannattavaa liiketoimintaa.
 
Lisätietoja: 
 
asiamies Pirre Hyötynen, puh. 040 529 6662
tutkija Arttu Piri, puh. 09 2291 2235
Kooste vastavalmistuneiden tutkimuksesta:  www.tek.fi/vastavalmistuneet
 

Mikä kysely?

Vuodesta 2011 Tekniikan akateemiset TEK ja tekniikan yliopistot ovat toteuttaneet vuosittain valtakunnallisen palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille.
 
Kyselyssä kerätään valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa opintojen etenemisestä, opintojen aikaisesta työkokemuksesta ja osaamisen kehittymisestä sekä vastavalmistuneiden työllisyydestä. Palautetta hyödynnetään yhteistyössä tekniikan alan yliopistoyksikköjen ja sidosryhmien kanssa koulutuksen kehittämiseen. Palautetta käsitellään vuosittain yksikkökohtaisissa ja kansallisissa työpajoissa. Vuonna 2013 kehittämistyöpajoja järjestettiin 11.
 
Vuonna 2013 valmistuneista 2480 diplomi-insinööristä ja arkkitehdistä kyselyyn vastasi 1459 eli 60%.
 
Tekniikan alan vastavalmistuneiden palautekyselyn tulokset sekä aiempien vuosien raportit:  www.tek.fi/vastavalmistuneet