• JavaScript-tukea ei tunnistettu. Tämä sivusto ei toimi kunnolla ilman JavaScript-tukea. Ole hyvä ja ota JavaScript-tuki käyttöön selaimesi asetuksista.

Vastavalmistuneiden kysely

Koulutuksen kehittäminen perustuu luotettavalle ja vertailukelpoiselle palautteelle. Valmistumisvaihe on otollinen hetki tutkintoa ja työllistymistä arvioivan palautteen keräämiselle.

Tekniikan akateemiset TEK sekä teknillisen yliopistokoulutuksen yksiköt keräävät systemaattisesti palautetta tekniikan yliopistoista valmistuneilta.Palautetta pyydetään muun muassa tutkinnon tuottamasta osaamisesta sekä työllistymisestä valmistumisen kynnyksellä. Palautteen keräämisen ohella oleellista on pohtia, mitä tulokset kertovat tekniikan yliopistokoulutuksesta ja miten palautetta tulisi hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Palautetta hyödynnetään ensisijaisesti tekniikan yliopisto-opetuksen ja -koulutuksen kehittämisessä sekä koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa.

Vuotuinen tulosseminaari ja yhteenveto

Kerätty palaute raportoidaan vuosittain. Kyselystä saatua vertailutietoa jaetaan ja jalostetaan yliopistojen omissa tilaisuukissa ja työpajoissa sekä keväisin järjestettävässä avoimessa työseminaarissa. Tutustu vuoden 2013 julkaisuun (pdf), jossa keskeisimmät vuonna 2012 valmistuneilta kerätyn palautteen tulokset sekä toukokuussa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa pidetyn valtakunnallisen työseminaarin tuotokset.

Seuraava tulosseminaari järjestetään 8.5.2014 Aalto-yliopistossa. Seminaarin tavoitteena on yhteisesti pohtia tekniikan yliopistokoulutuksen tilaa ja sen keskeisiä kehittämiskohtia. Tavoitteena on myös verkottaa tekniikan korkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneita, sekä jakaa osaamista ja hyvä käytänteitä.

Aiempaa materiaalia: Tutustu 2012 seminaarin julkaisuun (pdf).

Kyselyn tuloksia

Mitkä taidot koetaan tärkeäksi työelämässäs ja miten ne kehittyivät opinnoissa? Klikkaa kuva isommaksi.

 

Mitä työelämässä opittiin? Klikkaa kuva isommaksi.

Valitse seuraavista viisi taitoa, joiden kehittymisen opintojen aikainen harjoittelu/työkokemus mahdollisti parhaiten:

Saavutettu tutkinto antoi hyvin oman alan osaamista, kykyä jatkuvaan oppimiseen tiedonhakutaitoja sekä kirjoittamis- ja ryhmätyötaitoja. Verrattaessa taitojen tärkeyttä suhteessa tutkintokoulutuksen antamiiin valmiuksiin, kehitettävää on mm. näissä: teorian soveltaminen käytäntöön, luovuus, ongelmanratkaisu- ja projektinhallintataidot, itsetuntemus ja ihmissuhdetaidot.

Opintojen aikaisissa töissä kehittyvät kuitenkin monet näistäkin taidoista. Parhaiten opintojen aikainen työkokemus on kehittänyt omaan opintoalaan liittyvää osaamista, teorian soveltamista käytäntöön ja ongelmanratkaisutaitoja. Haasteellinen tilanne on niiden taitojen ja osaamisten suhteen, jotka eivät näyttäisi kehittyvän formaalissa koulutuksessa eikä myöskään työkokemuksen kautta. Näitä ovat mm. luovuus, eettinen valveutuneisuus ja yrittäjyystaidot.

Yli 90 prosenttia vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä koki, että opintojen ohessa hankittu työkokemus kehittää osaamista. Kertynyt työkokemus auttaa myös työllistymään koulutusta vastaaviin tehtäviin valmistumisen jälkeen. Keskeinen kysymys onkin, miten opintoja, työntekoa ja työstä opittua voitaisiin hyödyntää keskenään nykyistä tehokkaammin.

Tekniikan alan vastavalmistuneilla on keskimäärin 2 vuotta oman alansa työkokemusta.Opintojen aikaisessa työstä kertyvää osaamista tulisi kuitenkin hyödyntää nykyistä enemmän osana tutkintoa. Yliopistoilla on jo nyt laajaa työelämäyhteistyötä, mutta sen tulisi olla nykyistä systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa. Opintojen aikainen ohjaus on usein pirstaleista, tavoitteena tulisi olla erityisesti ohjauspalvelujen omistajuuden ja opintojen ohjauksen kokonaisuuden selventäminen.

Lisätietoja tekniikan yliopistokoulutuksen palautekyselyn ohjausryhmän sihteeriltä Pirre Hyötyseltä

Avainsanat: 
valmistuneiden palaute
vastavalmistuneet
vastavalmistuneiden kysely
Opetuksen laatutyö
Opetuksen laatu vaikuttaa tekniikan akateemisten valmiuksiin tehdä mielekäs työura.

Diplomi-insinööreillä on keskimäärin kaksi vuotta työkokemusta valmistuessaan. Työkokemus vahvistaa omaan opintoalaan liittyvää osaamista ja auttaa työllistymään koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Vastavalmistuneelle
Tekin jäsenenä saat neuvoja, kun haet ensimmäistä oman alan työpaikkaasi tai vaihdat työtehtävää.