Selkeät tavoitteet tehostavat mentorointia

|
Blogimerkintä

Mentorointiprosessi sujuu parhaiten, kun mentori ja aktori keskustelevat mentoroinnin tavoitteista ja rooleista.

TEKissä aloitettiin jo pitkään toivottu mentorointiohjelma pilottina tänä syksynä. Mentorointi on luottamuksellinen keskustelusuhde, jossa jo pidempään työelämässä ollut henkilö (mentori) antaa toiselle (aktori) ammatillista tukea ja vinkkejä. Mentoroinnin avulla voi hankkia verkostoja omalle alalle, suunnitella uraa, kehittää nykyistä työtä ja osaamista, suunnitella opintoja sekä rakentaa linkkejä työelämään. Nyt käynnistyneellä pilotilla haluamme erityisesti tukea uransa alussa olevia tekkiläisiä erilaisissa uramuutoksissa, ammatillisen identiteetin vahvistamisessa ja vahvuuksien tunnistamisessa.

Mentorointiohjelma käynnistyi virtuaalisella kick-offilla marraskuun 2020 alussa. Kick-offin tavoitteina oli antaa sujuva lähtö mentori-aktori -parien mentorointimatkalle sekä innostaa ja inspiroida osallistujia. Tapahtumassa käsiteltiin ja kokeiltiin myös modernista esimiestyöstä tuttua valmentavaa otetta ja keskusteltiin erilaisista tavoista toteuttaa mentorointia. Tässä muutamia kick-offin innoittamia ajatuksiamme, joita voi hyödyntää yhteisen tekemisen aloittamiseen muutenkin.

On tärkeää olla kartalla omista ja muiden odotuksista ja tavoitteista.

Oli ilo todeta, että TEKin mentorointiohjelmassa sekä mentorit ja aktorit ottavat prosessin vakavasti ja tavoitteellisesti; siinä ei olla mukana vain jutustelemassa. Tämän vuoksi odotukset sekä prosessin annille että omalle ja toisen osapuolen toiminnalle ovat korkealla. Keskustelut avasivat hyvin odotusten erilaisuutta – jokaisen parin mentorointiprosessista muotoutuukin varmasti aivan omanlaisensa.

Roolien ja vastuiden on hyvä olla avoimesti keskusteltuja ja selkeitä.

Kick-offissa keskusteltiin monipuolisesti mentorin ja aktorin rooleista – mitä vastuita kummallekin osapuolelle kuuluu ja miten omalla toiminnalla voi helpottaa myös toisen tehtävää. Roolit ja vastuut muodostavat oleellisen osan yhteisistä pelisäännöistä. Niistä sopiminen sitouttaa prosessiin ja luo perustaa toimivalle mentorointimatkalle.

Mentorointisuunnitelma on kuin kartta, ja kompassina toimii keskustelu, jonka avulla matkan toteutumista voi seurata ja reflektoida sekä tarvittaessa korjata suuntaa.

Osallistujien roolien, odotusten ja tavoitteiden sanoittamisen apuna toimii mentorointisuunnitelma, jonka mentori-aktori -parit pääsivät tekemään tapahtuman jälkeen. Mentorointisuunnitelmaan kirjataan yhdessä käsiteltävät teemat, mahdolliset mentoroinnin ulkopuolelle rajattavat asiat sekä prosessin aikataulu ja jaksotus. Luottamuksellisuus on mentoroinnin peruspilari ja suunnitelmassa sovitaan myös, mistä asioista saa tai ei saa puhua mentorointisuhteen ulkopuolella. Suunnitelma on kuin kartta, ja kompassina toimii keskustelu, jonka avulla matkan toteutumista voi seurata ja reflektoida sekä tarvittaessa korjata suuntaa.

Mentorointisuunnitelman huolellisen laadinnan jälkeen on helppoa siirtyä keskustelemaan sovituista teemoista. Kick-offissa parit pääsivät kuulemaan toistensa ajatuksia laajemminkin kuin pareittain, ja keskustelut ja kokemusten jakaminen koettiinkin tapahtuman tärkeimmäksi sisällöksi. Mentorointiohjelmassa tuetaan yhteistä keskustelua myös osallistujien Kasvuhuoneeksi ristimällä virtuaalisella työtilalla. Kasvuhuoneessa on tilaa ajatusten ja ideoiden jakamiselle, vertaistuelle ja verkostoitumiselle. Toisilta oppiminen ja näkökulmien avartuminen ovat mentoroinnin antia parhaimmillaan.

Yhteistä keskustelua ja jakamista kannattaa ruokkia, jotta tekeminen pysyy elävänä ja käynnissä.

Kick-offin ja Kasvuhuoneen sisältöjen lisäksi mentorointiohjelma tarjoaakin yhteisiä virtuaalisia tapaamisia, joiden avulla osallistujat saavat lisävirikettä ja syötettä hyvän vireen ylläpitämiseksi. Teemojen valinnassa kuuntelimme ohjelman osallistujien toiveita, jotka tällä kertaa liittyvät omien vahvuuksien tunnistamiseen, itselle sopivan työroolin ja urapolun löytämiseen sekä urakehityksen vaalimiseen.

Avainsanat: