Irtisanomisperusteita koskeva muutos voimaan heinäkuussa

|
Uutinen
Kuuntele

Henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita koskevalla työsopimuslainmuutoksella halutaan varmistaa, että pienten työnantajien olosuhteet otettaisiin huomioon henkilöön perustuvaa irtisanomisperustetta arvioitaessa.  

Irtisanomiselta edellytetään kuitenkin jatkossakin asiallista ja painavaa perustetta. 

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Irtisanomisperusteena voidaan pitää myös työntekijään liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. 

Konkreettinen muutos laissa koskee säännöksen viimeistä virkettä. Väistyvän sanamuodon mukaan ”syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan”. Uusi sanamuoto kuuluu näin: ”Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonais-
arvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijöiden olosuhteet kokonaisuudessaan”.

Lainmuutos ei lähtökohtaisesti vaikuta merkittävältä. Käytännössä sen vaikutukset nähdään vasta vuosien päästä oikeuskäytännön syntymisen myötä.  

Työsopimuslain muuttamisen yhteydessä työttömyysturvalakia muutetaan siten, että tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä, korvaukseton määräaika (karenssi) lyhenee nykyisestä 90 päivästä 60 päivään.

Avainsanat: