Henkilöstön edustajalla on oikeus tietoon

|
Uutinen
Kuuntele

Hyvä yhteistoiminta työpaikalla – ja siten myös paikallinen sopiminen – edellyttää, että luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu saavat työnantajalta tietoa yrityksen asioista ja tilanteesta.

Jos työehtosopimusta ei ole tai siinä ei ole sovittu mitään tiedonsaannista, henkilöstön edustajien oikeudet saada tietoa yrityksen asioista määräytyvät lain mukaan. Tiedonsaantia koskevia määräyksiä on yhteistoiminta-, työsuojelun valvonta-, työturvallisuus- ja työterveyshuoltolaissa.

Henkilöstön edustajilla tarkoitetaan luottamusmiehiä, heihin verrattavia luottamusvaltuutettuja ja -henkilöitä sekä työsuojeluvaltuutettuja. Henkilöstön edustajalla on samat tiedonsaantioikeudet, olipa hänet valittu työehtosopimuksen määräysten mukaisesti tai lakiin perustuen. 

 

Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus

Suurin osa luottamushenkilön tiedonsaantia määrittävistä pykälistä on kirjattu yhteistoimintalakiin ja niitä sovelletaan työehtosopimuksen määräysten ohella. Jos työehtosopimuksessa ei ole sovittu mitään tiedonsaannista tai alalla ei ole työehtosopimusta, oikeudet määräytyvät yksinomaan lain mukaan. 

Työnantajalla on velvollisuus antaa luottamushenkilölle laissa määriteltyjä, yritystä koskevia tietoja joko oma-aloitteisesti tai pyynnöstä. Tietojen antoon ei tarvitse liittyä neuvotteluvelvoitetta, tarkoituksena voi olla vain informoida luottamushenkilöä ja hänen edustettaviaan. Toisinaan tietojen saaminen saattaa vaatia luottamushenkilöltä aktiivista otetta pyytää tietoja.

Henkilöstömäärä vaikuttaa tietojen antamiseen. Esimerkiksi yhteistoimintalakia sovelletaan vain yrityksiin, joiden palveluksessa on yli 20 työntekijää. Tiedonantovelvollisuudet myös vaihtelevat sen mukaan, onko yrityksessä töissä 20–30 henkilöä vai enemmän. Vaikka yrityksessä ei tarvitsisi noudattaa yhteistoimintalakia, työehtosopimuksessa voi olla sellaisia tiedonsaantiin liittyviä määräyksiä, joita täytyy soveltaa myös alle 20 työntekijän yrityksessä. 

 

Tietoja taloudesta, palkoista ja työajoista

Luottamushenkilöllä on oikeus saada yleisiä tietoja yrityksen taloudellisesta tilasta. Työnantajan tulee antaa hänelle tilastotiedot hänen edustamille työntekijöille maksetuista palkoista sekä – jos hän pyytää – henkilöstöryhmän palkkatiedot ammattiryhmittäin eriteltyinä. Tiedoista ei saa käydä ilmi yksittäisen työntekijän palkkatietoja.

Luottamushenkilöllä on oikeus saada palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja yksittäisestä työntekijästä tai työntekijäryhmästä silloin, kun on aihetta epäillä palkkasyrjintää sukupuolen perusteella. Jos tiedot koskevat yksittäisen henkilön palkkausta, asianomaiselta on pyydettävä lupa sekä ilmoitettava, että tietoja on annettu. Luottamushenkilöllä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla.

Työaikalain mukaan työaikakirjanpito on vaadittaessa näytettävä työntekijöiden edustajalle.

 

Tietoja vuokratyövoimasta

Luottamushenkilön pyytäessä työnantajan on annettava neljännesvuosittain tietoja yrityksen määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määristä. 

Pyydettäessä on lisäksi esitettävä selvitys alihankintasopimukseen perustuvan työvoiman käyttämisestä. Selvityksestä tulee käydä ilmi työkohteet ja -tehtävät sekä ajanjaksot, joina mainittua työvoimaa käytetään. Jos työnantaja harkitsee vuokratyövoiman käyttöä, siitä tulee ilmoittaa niille luottamushenkilöille, joiden edustamien työntekijöiden työhön se vaikuttaa, sekä työsuojeluvaltuutetulle. 

Työsuojeluvaltuutettu voi pyytää tietoja alihankinnasta ja vuokratyöstä tehdyistä sopimuksista.

 

Irtisanomisten perusteet ja määrät

Jos yrityksessä käydään yt-neuvotteluja henkilöstön vähentämisestä irtisanomisten, lomautusten tai osa-aikaistamisten vuoksi, työnantajan on annettava luottamushenkilölle tiedot muun muassa aiottujen toimenpiteiden perusteista sekä arvio vähentämistarpeen määrästä.

Yt-neuvottelut on käytävä myös sellaisista yritystoiminnan muutoksista ja töiden järjestelyistä, joilla voi olla muita kuin työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen johtavia henkilöstövaikutuksia. 

Neuvotteluita varten luottamushenkilöllä on oikeus saada tarpeellisten tietojen lisäksi aikaa perehtyä niihin.

Liikkeenluovutustilanteessa henkilöstöedustajalla on oikeus saada tietoja luovutuksen syistä, työntekijöille aiheutuvista seurauksista ja toimenpiteistä.  

 

Työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeus

Työsuojelu on yhteistoimintaa työnantajaa edustavan työsuojelupäällikön ja työntekijöitä edustavan työsuojeluvaltuutetun välillä. Heidän tehtävänsä on yhdessä käsitellä työpaikalla terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ja niitä koskevat muutokset.

Työsuojelun valvontalaki edellyttää, että työsuojeluvaltuutettu saa hänelle kuuluvat tiedot työsuojelumääräysten mukaisesti. Lisäksi hänellä on oikeus saada työnantajalta riittävät tiedot yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi.

 

Oikeus tutustua asiakirjoihin

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tutustua työyhteisön ja työympäristön tilaan liittyviin, terveellisyyttä ja turvallisuutta koskeviin asiakirjoihin sekä saada niistä kopiot tehtävänsä edellyttämässä laajuudessa. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa työterveyshuollon kanssa tehdyt sopimukset sekä työolosuhteisiin liittyvät arvioinnit, selvitykset ja suunnitelmat.

Työsuojeluvaltuutetun tulee saada tiedot työpaikan vaarojen selvittämisestä sekä riskien, henkisen kuormituksen ja työyhteisön ilmapiirin arvioinnista. Lisäksi hänellä on oikeus saada tietoa Kelalle osoitetuista korvaushakemuksista sekä tilastoista, jotka on laadittu esimerkiksi työntekijöiden sairauspoissaoloista sekä työpaikalla esiintyvistä väkivalta- ja uhkatilanteista. 

Työnantajan tulee antaa työsuojeluvaltuutetulle tietoa suunnitelmista, jotka liittyvät työpaikan kehittämiseen, työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä työntekijöille annettavaan perehdyttämiseen. Tietoa pitää antaa myös muutoksista, jotka vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, töiden järjestelyyn sekä mitoitukseen. 

Työsuojelutarkastajan tarkastuskertomus ja asiantuntijan tutkimusraportti sekä työsuojelutoimikunnan tai vastaavan toimintaan liittyvät asiakirjat kuuluvat työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeuden piiriin.  

 

Hanna Huotari ja Sirkku Pohja 

Artikkelin kirjoittajat työskentelevät TEKissä neuvotteluyksikön asiamiehinä. 

Tekkiläisenä saat apua työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä lakiasioissa. Tutustu usein kysyttyihin lakikysymyksiin ja Lakitieto-sivustoon. Jos et löydä vastausta, ota yhteyttä TEKin lakimiehiin.

www.tek.fi/lakipalvelut

 

Oletko tekkiläinen luottamushenkilö?
Jos tunnet epävarmuutta tiedonsaantioikeudestasi, ota yhteyttä TEKin työsuhdeneuvontaan tai oman alasi YTN-asiamieheen. Henkilöstön vähentämistä koskevissa neuvotteluissa sinun kannattaa aina olla yhteydessä TEKiin. 
  • YTN julkaisee luottamushenkilön tiedonsaantioikeuksista sähköisen oppaan syksyllä 2016.

 

Avainsanat: