Pro gradu -palkinto

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MAL jakaa vuosittain pro gradu -palkinnon, joka kannustaa opiskelijoita tulokselliseen opiskeluun sekä laaja-alaiseen ja kokonaisvaltaiseen osaamiseen.

Pro gradu -palkinto on stipendi, jolla palkitaan yksi tai poikkeustapauksessa useampi edellisenä kalenterivuotena yliopistossa valmistunut matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -opinnäyte. Ehdokkaiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa eri osa-alueiden osaamisen soveltamiseen, tutkielman tieteelliseen arvoon sekä työssä käytettyyn luovuuteen. Palkinto on 5 000 euron arvoinen.

Pyydämme ehdotuksia palkittavista töistä tekniikan alan yliopistojen professoreilta. Jos haluat asettaa oman työsi ehdolle, ota asia puheeksi yliopistosi professoreiden kanssa.

Pro gradu -palkinnolla kiinnitetään huomiota matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskeluun ja tuodaan esiin näiden tieteiden merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. MAL on jakanut palkintoa vuodesta 2007.

Tutustu palkinnon saajiin

Säännöt

Pro gradu -palkinnon säännöt, Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MAL, 18.1.2000

Palkinnon tarkoitus

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MAL (ent. Suomen Matemaatikko-, Fyysikko- ja Tietojenkäsittelytieteilijäliitto ry. SMFL) jakaa vuosittain pro gradu -palkinnon. Pro gradu -palkinto on stipendi, jolla palkitaan yksi tai poikkeustapauksessa useampi edellisenä kalenterivuotena yliopistossa valmistunut matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -opinnäyte.

Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tulokselliseen opiskeluun sekä laaja-alaiseen ja kokonaisvaltaiseen osaamiseen. Pro gradu -palkinnon jakamisella on myös tarkoitus kiinnittää huomiota matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskeluun ja lisätä näiden tieteiden arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAL:n hallitus on vahvistanut pro gradu -palkinnolle seuraavat jakoperusteet ja valintamenettelyn.

Jakoperusteet

Pro gradu -palkinnon saajaa valittaessa käytetään seuraavia valintakriteerejä:

  1. pro gradun arvosanan tulee olla vähintään eximia cum laude approbatur tai arvosteluasteikosta riippuen vastaava;
  2. pro gradun sisällön tulee osoittaa tekijän erinomaista taitoa soveltaa opinalansa eri osa-alueiden osaamista ja tarvittaessa poikkitieteellistä lähestymistapaa;
  3. pro gradun tieteellinen arvo ja sovellettavuus;
  4. pro gradun tekemisessä käytetty luovuus, oma-aloitteisuus ja itsenäisyys.

Valintakriteerejä voidaan soveltaa samanaikaisesti tai siten, että painotetaan näistä jotakin tai joitakin, joissa pro gradun tekijä on erityisesti ansioitunut.

Valintamenettely

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MAL:n (ent. SMFL) hallitus pyytää vuosittain yliopistoja nimeämään ehdokkaat palkinnon saajiksi. Yliopistoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tiedekorkeakouluja, joissa suoritetaan perustutkintona filosofian maisterin tutkinto (ei esim. DI- tai KTM-tutkinto) pääaineena matematiikka, fysiikka tai tietojenkäsittelytiede. Pyyntö osoitetaan tiedekuntien dekaaneille, jotka pyytävät mainittujen alojen professoreilta esitykset pro gradu -palkinnon saajiksi.

Valintamenettely on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa kukin tiedekunta voi ehdottaa enintään kolmea ehdokasta pro gradu -palkinnon saajaksi. Jokaisesta valitusta pro gradusta tiedekunta lähettää kopion, tiivistelmän ja alan professorin lausunnon MAL:n toimistoon kunkin vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Tiedekunnat valitsevat ehdokkaansa palkintovuotta edeltäneenä kalenterivuotena hyväksytyistä pro graduista.

Toisessa vaiheessa ehdokkaiden joukosta palkintotoimikunta valitsee palkinnon saajan tai saajat. Palkintotoimikunnan asettaa Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n teknologiavaliokunta. Palkintotoimikunta arvioi sekä pro gradut että TEKin jakamaan diplomityöpalkintoon ehdolla olevat diplomityöt. MAL:n hallitus valitsee palkintotoimikuntaan kolme jäsentä, joiden tulee edustaa matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen aloja. MAL:n hallitus jakaa pro gradu -palkinnon palkintotoimikunnan esityksestä. Mikäli pro gradu -palkinnon saajia on useampia, palkintosumma jaetaan MAL:n hallituksen päättämällä tavalla palkinnonsaajien kesken.

Pro gradu -palkinto jaetaan valintavuoden toukokuun loppuun mennessä MAL:n hallituksen päättämässä juhlavuudeltaan ja aihepiiriltään sopivassa tilaisuudessa.

Säännöt on hyväksytty SMFL:n (nykyisin MAL) hallituksen kokouksessa 18.1.2000. Sääntöjä voidaan muuttaa MAL:n hallituksen päätöksellä. MAL:n hallituksella on harkintansa mukaan mahdollisuus poiketa säännöistä niitä muuttamatta.

Mikko Särelä
Mikko Särelä
Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija
Avainsanat: