Kahden henkilön välinen keskustelu, toimisto

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutus kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa, henkilö- ja esinevahinkoja sekä varallisuusvahinkoja. Vakuutus on voimassa työssä käyvillä tai yksinyrittäjänä toimivilla täysjäsenillä ja opiskelijajäsenillä. Poikkeuksena yrittäjät, joilla on työntekijöitä.

Sisältöä muutettu 19.12.2022

Vakuutetut

Vakuutettuja ovat toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat TEKin jäsenet asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta. Ne TEKin jäsenet, jotka eivät ole toisen palveluksessa, eivät siis pääsääntöisesti ole vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piirissä. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi yrittäjät (poikkeuksena ns. yksinyrittäjät), työttömät, kotiäidit ja eläkeläiset.

Toimitusjohtaja kuuluu vakuutuksen piiriin vain silloin, kun hänen ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä osakkeiden äänivalta on alle 50 prosenttia yhtiössä käytettävästä äänivallasta. Yhtiön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana toimiva jäsen ei ole vakuutettu puheenjohtajan ominaisuudessa.

Vakuutettuina ovat myös itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa. Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun jäsen yksin omistaa kyseisen yrityksen.

Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus on myös voimassa Pohjoismaiden ulkopuolella asiassa, joka koskee suomalaisen työnantajan ja työntekijän välistä ulkomailla tapahtunutta työsuoritusta ja joka työsopimuksen mukaan kuuluu käsiteltäväksi Suomessa. Muita Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneita tilanteita vakuutus ei koske.

Vakuutuksen enimmäismäärä ja omavastuu

Oikeusturvavakuutuksen korvauksen enimmäismäärä on 10.000 euroa yhtä vahinkotapausta kohti. Mikäli jäsen käyttää asiansa hoitamisessa TEKin juristia ja jos tämä suosittaa asian siirtämistä asianajajan tai muun ulkopuolisen asiamiehen hoitoon, on oikeusturvavakuutuksen korvauksen enimmäismäärä 20.000 euroa. Kaikissa työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä riita-asioissa kannattaa aina käyttää TEKin juristia, koska tällöin on oikeusturvavakuutuksen osalta käytössä korkeampi 20.000 euron enimmäismäärä. Jos riita-asiassa ei käytetä TEKin juristia, oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä on 10.000 euroa. Oikeusturvavakuutuksen omavastuu on jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 prosenttia kulujen määrästä, kuitenkin vähintään 200 euroa. Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa ja sen määrä on alle 1500 euroa, vakuutuksesta korvataan enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Mikäli oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä ylittyy, näistä kuluista vastaa jäsen itse ellei niitä voida periä vastapuolelta. TEK ei korvaa oikeudenkäyntikuluja, joita vakuutus ei kata. Vastuuvakuutuksessa korvausten enimmäismäärät vahinkotapausta kohden ovat henkilö- ja esinevahingossa 84.100 euroa ja varallisuusvahingossa 42.050 euroa. Vastuuvakuutuksen omavastuu on 100 euroa.

Vahingon tapahtuma-aika ja TEKin jäsenyys

Jäsenen osalta vakuutus tulee voimaan sen jälkeen, kun jäsenyys TEKissä on kestänyt kuusi kuukautta ja vakuutustapahtuma on sattunut edellä mainitun kuuden kuukauden jälkeen. Tätä karenssiaikaa ei noudateta, jos oikeudenkäynnin peruste on syntynyt jäsenyyden voimassaoloaikana.

Oikeusturvavakuutuksesta korvattavat kustannukset

Pääsääntöisesti oikeusturvavakuutuksesta korvataan riita-asian hoitamisesta aiheutuneet juristin palkkiot ja kulut, todistelusta aiheutuneet kulut sekä vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut, kun on kysymys riidasta, joka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Välimiesmenettelyn osalta korvataan vain vakuutetun omat kulut. Työsuhdekeksintöjen osalta vakuutuksesta korvataan työsuhdekeksintölautakunnassa tai markkinaoikeudessa syntyvät kulut.

Vastuuvakuutuksesta korvattavat kustannukset

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko, jos vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan siitä korvausvastuussa. Lisäksi korvataan myös tällaisen vahingon oikeudenkäyntikulut, mikäli korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi. Erityisesti on syytä painottaa, ettei vastuuvakuutus koske konsultin vastuuta tilaajaa kohtaan.

Vakuutuksen käyttäminen

Kaikissa työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä riita-asioissa jäsenten kannattaa aina käyttää TEKin juristia asiansa hoitamisessa, koska tällöin on oikeusturvavakuutuksen osalta käytössä korkeampi 20.000 euron enimmäismäärä. Jos riita-asiassa ei käytetä TEKin juristia, oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä on 10.000 euroa.

Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutusehdot ja vahinkoilmoituslomakkeita saa Pohjola Vakuutus Oy:ltä. Vahinkoilmoitus lähetetään suoraan vakuutusyhtiöön, joka tarkistaa TEKistä jäsenyystiedot ja TEKin kannan vakuutuksen käyttämisestä. Tämän jälkeen Pohjola Vakuutus Oy antaa asiasta kirjallisen päätöksen.

Tämä ei ole täydellinen selvitys vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sisällöstä, joten vakuutuksen ehtoihin on myös syytä tutustua. Ennen oikeusturvavakuutuksen käyttämistä on aina syytä ottaa yhteyttä TEKin juristeihin asian ratkaisemiseksi neuvotteluteitse. 

Lisätietoja vakuutuksesta antavat TEKin juristit ja Pohjola Vakuutus Oy:n vastuu- ja oikeusturvaosasto. Vakuutuksen numero on 16-714-613-9.