Puhelin seisoo kolmijalalla järven edustalla, ruudulla lukee TEK:s val.

Instruktioner för att ställa upp som kandidat

Kandidatnominering har avslutats den 6 februari 2023.

image with text

Vad är fullmäktige?

Fullmäktige är TEK:s högsta beslutande organ som vanligen sammanträder två gånger per år. Fullmäktige består av 70 ledamöter, av vilka 66 representerar Teknikens Akademiker rf och fyra representerar Tekniska Föreningen i Finland rf. Dessutom har de studerande sju platser i TEK:s fullmäktige. De väljs inte vid TEK:s val utan genom en öppen ansökan, alltid för ett kalenderår i gången.

image with text

Vad gör fullmäktige­ledamöterna?

TEK:s fullmäktigeledamöter drar upp riktlinjer för hur medlemmarnas intressen drivs på arbetsmarknaden, hurdana medlemstjänster de erbjuds och hur yrkeskåren påverkar det omgivande samhället. TEK:s fullmäktige väljer styrelse och beslutar om ekonomin, till exempel om medlemsavgiften.

Ledamöterna deltar förutom i fullmäktiges sammanträden också i sin fullmäktigegrupps sammanträden och håller kontakt med gruppen. Fullmäktigegrupperna bereder till exempel fullmäktigemotioner om prioriteringar och ändringar de vill uppnå i TEK:s verksamhet. 

Läs mer om ledamöternas roll

Vem kan ställa upp som kandidat?

Röstberättigade och valbara är personmedlemmar (utom studerandemedlemmar) i Teknikens Akademiker rf och Tekniska Föreningen i Finland (TFiF-TEK), vars medlemskap är i kraft den 1.1.2023. Studerandemedlemmar kan inte ställa upp eller rösta i valet eftersom fullmäktiges studeranderepresentanter väljs genom en öppen ansökan utanför valen. 

Som medlem i TA kan du ställa upp som kandidat i vilket TA valområde som helst oberoende av din bostadsort. När du röstar måste du välja en kandidat för ditt område. Ditt valområde bestäms enligt din bostadsortinfo i TEK:s medlemsregister 1.1.2023. Om du bor utomlands kan du rösta på en kandidat för vilket valområde som helst. 

Medlemmar i TFiF-TEK ställer upp som kandidater för TFiF:s valkrets och kan också rösta bara på kandidater i denna valkrets.

Vad är TA och TFiF?

Teknikens Akademikerförbund TEK rf (mer bekant TEK) består av både Teknikens Akademiker rf (TA) och av Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF). I TEK:s val är det frågan om bägge föreningarnas val och det finns kandidater från dem båda. TFiF-TEK-medlemmarna kandiderar och röstar i TFiF:s valkrets, TA:s medlemmar i TA:s valkrets som dessutom indelas i valområden.

Valkrets och valområden

Valkrets Teknikens Akademiker rf (TA) (totalt 66 platser)

Södra valområdet: Nyland (32 platser)

Västra valområdet: Åland, Sydösterbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland (21 platser)

Östra valområdet: Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen och Norra Savolax (6 platser)

Norra valområdet: Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten (7 platser)

TFiFs valkrets omfattar hela landet (4 platser)

Hur ställer man upp som kandidat?

Kandidatnomineringen börjar 10.1.2023 kl. 9.00 och slutar 6.2.2023 kl. 12.00. En bekräftelse på kandidaturen skickas till kandidaterna på 13.2.2023. 

Man ställer alltid upp som kandidat via ett valförbund. Du kan kontakta någon av de nuvarande fullmäktigegrupperna och be dem om mer information eller inrätta ett eget valförbund. Läs mer om de nuvarande fullmäktigegruppernas syn på TEK:s framtid i en gallup på finska eller på engelska.

Kontaktuppgifter till valförbunden

iTyö: Anu Vaari, anu.vaari@vtt.fi, 050 566 6629

Keskusta: Timo Huhtaluoma, timo.huhtaluoma@kolumbus.fi, 040 506 2420

Kokoomus: Janne Inkilä, janne.inkila@outlook.com, 050 332 6112

Sosialidemokraatit: Kalle Konttinen, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi, 040 563 6066 

TEKin Nuoret: Pia Humalajoki, pia.humalajoki@gmail.com, 040 569 2989

Vasemmisto: Erkki Hiltunen, ehiltun@gmail.com, 0400 673 528

Vihreät: Janne Peltola, jannepeltola@iki.fi

Yhtenäisyys ja Teekkarihenki: Mika Uusi-Pietilä, mika.uusi-pietila@minutor.fi, 0400 505 386 

TFiF (TFiF-TEK medlemmar): Jimmy Nylund, jimmynylund14190@gmail.com, 050 410 7302 

Ta del av fullmäktigegruppernas synpunkter på TEK:s framtid (på finska) 

Du kan läsa mer om sammansättningen för nuvarande fullmäktige, styrelse och utskott här (på finska)

Bilda ett valförbund

Ett valförbund kräver minst tre valbara medlemmar i Teknikens Akademiker rf (TA) eller tre medlemmar i TFiF-TEK. Valbara är alla personmedlemmar (utom studerandemedlemmar), vars medlemskap är giltigt 1.1.2023. Medlem kan bara vara grundare i ett valförbund, det vill säga att samma personer inte kan bilda flera valförbunden.

Medlemmarna bildar valförbundet genom att underteckna ett avtalsdokument, mallarna finns här. Vaaliliiton sopimuskirja är mallen för valallianser, Vaalirenkaan sopimuskirja är mallen för valkoalitioner. I TA:s valkrets ska valförbundet i avtalsdokument välja ut alla valområden (södra/västra/östra/norra), där valförbundet tänker ställa upp kandidater. 

Avtalsdokumentet ska undertecknas för hand och tillställas TEK:s kansli före den 6.2.2023 kl. 12.00. Du kan lämna in avtalsdokumentet personligen i pappersformat (TEK info, Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors) eller skanna det undertecknade dokumentet och skicka det elektroniskt till adressen val@tek.fi 

I valet används ett elektroniskt redskap för kandidatnominering. Valförbundet kan be om koder till systemet i avtalsdokumentet. Det lönar sig alltså att leverera avtalsdokumentet så tidigt som möjligt, för att få tillgång till det elektroniska kandidatnomineringsredskapet.  

Valförbunden kan om de vill bilda valringar inom sin valkrets. Även valringens avtalsdokument (Vaalirenkaan sopimuskirja) ska undertecknas för hand och tillställas TEK:s kansli i pappersformat eller skannat per e-post till val@tek.fi, före den 6.2.2023 kl. 12.00.  

Valförbundet ska också tillställa kansliet sin kandidatlista före den 6.2.2023 kl. 12.00. 

Avtalsdokumenten för valförbund och valringar 

Valförbundet bildas antingen i Teknikens Akademiker rf:s (TA) eller Tekniska Föreningen i Finland rf:s (TFiF) valkrets, beroende på om valförbundets medlemmar är medlemmar i TA eller TFiF-TEK. Alla valförbundets kandidater ska vara från samma valkrets. Valkretsen väljs i avtalsdokumentet (Vaaliliiton sopimuskirja).  

I Teknikens Akademiker rf:s valkrets finns fyra valområden. Valförbundet ska välja i avtalsdokument ut alla valområden (södra/västra/östra/norra), där valförbundet tänker ställa upp kandidater. Valallians behöver inte få kandidater till alla valda områden.

Kandidatlistan 

Utöver avtalsdokumentet ska valförbundet lämna in en kandidatlista med information om valförbundets kandidater. En kandidatlista ska tillställas TEK:s kansli varken via det elektroniska kandidatnomineringsredskapet eller i pappersform före den 6.2.2023 klo 12.00.  

Valförbundet får ha högst två gånger så många kandidater som det väljs representanter i respektive område, plus en kandidat för eventuellt suppleantskap. Exempel: om det från valområdet väljs 5 representanter får valförbundet nominera 5 + 5 + 1 = 11 kandidater. 

Ingen får kandidera mer än en gång i samma val.  

Maximalt antal kandidater i TA:s valområden och i TFiF:s valkrets

 • Södra valområdet 65 kandidater
 • Västra valområdet 43 kandidater
 • Östra valområdet 13 kandidater
 • Norra valområdet 15 kandidater
 • TFiF:s valkrets 9 kandidater

Det elektroniska kandidatnomineringsredskapet 

I TEK:s val används ett elektroniskt redskap för kandidatnominering. Man ber om koder till redskapet i valförbundets avtalsdokument (Vaaliliiton sopimuskirja), som därför gärna kan tillställas TEK:s kansli så tidigt som möjligt.

Från 10.1 skickar vi koderna till den elektroniska kandidatnomineringsredskapet till de personer som anges i valförbundets avtalsdokument och som i dokumentet bett om koder. Beslutet om användning av det elektroniska kandidatnomineringsredskapet gäller per valoförbundet och i TA:s fall gäller alla valområden.  

Om du i valförbundets avtalsdokument ber om koder till det elektroniska kandidatnomineringssystemet är den elektroniska kandidatlistan den som gäller, om inte ditt valförbund innan tiden för kandidatnomineringen går ut meddelat att det avsäger sig användningen av det elektroniska systemet. Valförbundets valombud måste i så fall meddela detta skriftligt till TEK:s kansli före den 6.2.2023 kl. 12.00. Om inget meddelande lämnas anses den elektroniska listan vara giltig. 

Kandidatlistan tillställs TEK:s kansli

Kandidatlistan ska tillställas TEK:s kansli via det elektroniska kandidatnomineringsredskap eller i pappersform före den 6.2.2023 klo 12.00.  

Om du använder det elektroniska nomineringsredskap, observera att systemet stängs automatiskt den 6.2.2023 kl. 12.00. De kandidatlistor som finns där då skickas till TEK.  

Om du levererar listan till TEK:s kansli i pappersform är det den sist levererade listan som gäller. Om du vill komplettera en lista ska du därför göra en ny lista med alla aktuella kandidaters namn, även de som fanns på tidigare listor.  

Om det kommer fram att det finns fel i den inlämnade listan, så tar valnämndens representant kontakt med valombudsmannen. Valombudsmannen måste kunna nås per telefon eller sms den 6.2.2023 mellan kl 12-14. Om valombudsmannen inte kan nås med två sms skickade med 15 min mellanrum, så tas de(t) namn bort som överskrider maximiantalet med utnyttjandet av slumpgeneratorn i Excel.

Kandidaternas uppgifter på kandidatlistan 

Kandidatlistan som valombudsman sammanställar om alla kandidater ska innehålla följande uppgifter: 

 • Alla förnamn och efternamn
 • Födelsedatum 
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Alla ovannämnda uppgifter måste anges om kandidaterna för att de ska kunna godkännas som kandidater. 

Följande information om kandidaterna publiceras i TEK:s kandidatförteckning och i andra valkommunikation:

 • Förnamn och efternamn (baserat på informationen i OmaTEK medlemsportal 27.2.2023)
 • Hemort (baserat på informationen i OmaTEK medlemsportal 27.2.2023)
 • Kandidatnummer uppgivet av valnämnden
 • Valförbund
 • Valkrets (TA eller TFiF) och i Teknikens Akademiker rf:s valkrets dessutom valområdet  

Kandidaternas uppgifter används i valinformationen, bland annat i valmaskinen och kandidatförteckningen som TEK publicerar. När en person blir kandidat i TEK:s val godkänner hen att följande uppgifter används och publiceras i valinformationen: för- och efternamn, hemort, valkrets och eventuellt valområde samt röstningsnummer. Kandidaten kan själv välja om andra uppgifter (t. ex. födelsedatum och kontaktuppgifter) får publiceras eller användas exempelvis i valmaskinen.  

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i TEK:s val från valets dataskyddsbeskrivningen

Bilda valförbund i ett nötskal:

 • Samla ett gäng på minst tre valbara personer (Valbara och röstberättigade är personmedlemmar (utom studerandemedlemmar) i Teknikens Akademiker rf och Tekniska Föreningen i Finland (TFiF-TEK), vars medlemskap är i kraft den 1.1.2023). 
 • Skriv ut valförbundsavtalet (Vaaliliiton sopimuskirja). Mallarna finns här.
 • Är ni medlemmar i Teknikens Akademiker eller TFiF-TEK? Välj rätt valkrets i avtalet.  
 • Om ni hör till Teknikens Akademikers valkrets, välj vilket område ni ska nominera kandidater till. Om ni tänker nominera kandidater till flera områden, kom ihåg att välja alla områden i valförbundets avtalsdokument. Det spelar ingen roll om det inte blir kandidater för alla områden.
 • Om ni vill använda det elektroniska kandidatnomineringsredskapet, kryssa för det i dokumentet och lämna in den till TEK:s kansli så snart som möjligt. Vi skickar koderna till de personer som anges i dokumentet. 
 • Gör en lista över era kandidater i det elektroniska systemet eller på papper. Vänligen observera att du måste samla in vissa uppgifter om kandidaterna. Här finns mer information om kandidatlistorna
 • Lämna in ett avtalsdokument och en kandidatlista till TEK:s kansli före den 6.2.2023 kl. 12.00. Avtalsdokument ska undertecknas för hand och lämnas in antingen i pappersform till TEK:s info eller skannade per e-post till val@tek.fi. Kandidatlistor kan lämnas in via det elektroniska kandidatnomineringsredskapet eller i pappersform. 
 • Valförbunden kan om de vill bilda valringar inom sin valkrets. Även valringens avtalsdokument (Vaalirenkaan sopimuskirja) ska undertecknas för hand och tillställas TEK:s kansli i pappersformat eller skannat per e-post till val@tek.fi, före den 6.2.2023 kl. 12.00.  
 • Vi presenterar valförbundens valprogram i vårens andra TEK-tidning. Valförbunden ska skicka sina valprogram senast den 1.3 till heidi.tomperi@tek.fi. Vi ger noggrannare anvisningar på valsidorna närmare tidpunkten.  
Fråga om valet
Om du har frågor om valet, kontakta valteamet.