Ylempi toimihenkilö jaksaa töissä työntekijää kauemmin

|
Uutinen
Kuuntele

Työntekijät jäävät muita useammin pois työstä jo ennen vanhuuseläkeikää. Yli 63-vuotiaan kannustinkarttumaa hyödyntävätkin eniten ylemmät toimihenkilöt, selviää tuoreesta Eläketurvakeskuksen raportista.

Työntekijöistä vain reilu kolmannes (39 prosenttia) on ansiotyössä vanhuuseläkeikään asti. Ylemmistä toimihenkilöistä sen sijaan kaksi kolmesta (69 prosenttia) työskentelee vanhuuseläkkeeseen saakka. Työntekijät jäävät ylempiä toimihenkilöitä useammin töistä pois esimerkiksi työttömyyden tai työkyvyttömyyseläkkeen kautta.

Eläketurvakeskuksen Sosioekonomiset erot – työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä -raportin mukaan eri palkansaajaryhmien työurat eivät pituudeltaan juuri eroa toisistaan, mutta ne sijoittuvat eri ikävaiheeseen. Työntekijöiden työurat alkavat nuorempana, ylempien toimihenkilöiden urat jatkuvat vanhemmaksi.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työurat jäävät kuitenkin runsaat kymmenen vuotta lyhemmiksi kuin niillä, jotka jatkavat työssä vanhuuseläkkeelle asti.

Akava: työelämän laatuun kiinnitettävä huomiota

Akavan mukaan tuore raportti tukee entisestään Akavan tavoitetta, jonka mukaan työuria on pidennettävä lisäämällä työhyvinvointia sekä edistämällä työssä jaksamista eri keinoin.

– Työeläke- ja työurauudistusta valmisteltaessa on erittäin tärkeää, että neuvotteluratkaisussa kiinnitetään erityistä huomioita työelämän laatuun ja työntekijöiden jaksamiseen. Siten työkyvyttömyyseläkkeiden todellisiin syihin voidaan puuttua kestävästi ja työkyvyttömyyttä pystytään vähentämään, sanoo johtaja Pekka Piispanen.

Piispasen mukaan eläkeläisten sosioekonomisia eroja tasoitetaan reiluimmin pidentämällä työuria. Tämä onnistuu esimerkiksi löytämällä työn sisällön ja hyvinvoinnin kehittämiseen uusia ratkaisuja, kuten joustavat työaikajärjestelyt ja paremmat kuntoutusmahdollisuudet.

Akava muistuttaa, että monet sosioekonomisiin eroihin vaikuttavat tekijät eivät liity työeläkejärjestelmään. Hyvä koulutus johtaa usein pidempään ja taloudellisesti vakaampaan työuraan. Sosioekonomisesta näkökulmasta on tärkeää, että kaikki nuoret saadaan suorittamaan vähintään perusasteen jälkeinen tutkinto.

Työllisyyttä lisäävät toimenpiteet, työterveyshuollon saatavuuden parantaminen ja terveellisten elintapojen edistäminen ovat myös tärkeällä sijalla.

Akavan mielestä osa-aikaeläkkeen edellytyksistä tulee huolehtia jatkossakin, sillä se tarjoaa yhä useammille erilaisissa ammatissa työskenteleville keinon jatkaa työelämässä pidempään.

Lue lisää

Lue myös uutiset