Vastavalmistunut työllistyy kokemuksella ja kontakteilla

|
Uutinen
Kuuntele

Opiskeluaikana kartutetut oman alan työkokemus ja kontaktit ovat erittäin tärkeitä. Ne parantavat mahdollisuuksia työllistyä valmistumisen jälkeen ja saada koulutusta vastaavia töitä.

 

Jos koulutuksensa voisi valita uudelleen, suurin osa vastaajista (87 %) valitsisi edelleen DI/arkkitehtikoulutuksen. Lähes 90 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että koulutus vastasi sille asetettuja tavoitteita ja opetus oli pääosin laadukasta. Avointen vastausten perusteella koulutuksessa tulisi erityisesti panostaa moderneihin opetusmetodeihin ja -ympäristöihin, työssä opitun tehokkaampaan hyödyntämiseen tutkinnossa, työelämäyhteyteen sekä teorian ja käytännön yhteensovittamiseen.

Opiskeluaika oli keskimäärin 6 vuotta 4 kuukautta. Ulkomailla opiskelu on hieman yleistynyt. Vastaajista noin kolmasosa suoritti opintoja ulkomailla, keskimäärin 5 kuukautta.

Noin puolet vastaajista koki, että koulutuksen myötä kehittynyt oma osaaminen vastasi heidän odotuksiaan täysin. Kaksi viidestä koki, että se vastasi omia odotuksia osittain. Osaamista karttui opiskelujen aikana myös työelämässä.

Työskentely opiskelun ohella varsinkin oman alan töissä parantaa työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen. Vastaajien opintojen aikaisesta työkokemuksesta oman alan työkokemusta oli 75 prosenttia. Vain 7 prosenttia vastaajista ei ollut hankkinut työkokemusta opintojen aikana ollenkaan tai oli hankkinut sitä hyvin vähän.

Valmistumisvaiheessa 60 prosentilla vastaajista oli voimassaoleva työsuhde. Tyypillisin toimiasema oli asiantuntija (77 %) ja työnantajan toimiala yksityinen sektori (75 %). Työsuhteessa olevista lähes puolet oli tehnyt diplomityönsä työnantajalleen. Vajaa kolmasosa oli työskennellyt työnantajalleen opintojen aikana muuten kuin diplomityön merkeissä.

Suomalaisista vastaajista työsuhteessa oli valmistumishetkellä 65 prosenttia, mutta kansainvälisistä vastaajista vain neljäsosa. Heidän osaamisensa jää usein hyödyntämättä.

Noin neljällä viidestä työsuhteessa olevasta vastaajasta työ vastasi koulutustasoa vaativuudeltaan erittäin hyvin tai hyvin. Sisällöltään työ vastasi koulutusalaa erittäin hyvin 48 prosentilla ja hyvin 31 prosentilla.

Näin kysely tehtiin

TEKin ja suomalaisten tekniikan yliopistojen yhteisessä vuosittaisessa vastavalmistuneiden palautekyselyssä selvitetään erityisesti opintojen sisältöä, opintojen aikaista työskentelyä, työllistymistä ja yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon. Palautetta hyödynnetään opintojen ja yliopistojen toiminnan kehittämisessä sekä koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. Vuonna 2014 kyselyyn vastasi yhteensä 1 526 henkilöä, mikä on 58 prosenttia kaikista valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä.

Palautekyselyyn pohjautuva vuotuinen Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä -seminaari järjestetään 7.5. Tampereen teknillisessä yliopistossa. Lisätietoa seminaarista ja palautekyselyn kaikki tulokset:
www.tek.fi/vastavalmistuneet.

Vastaajien kesken on arvottu iPad mini ja se on toimitettu onnekkaalle voittajalle.