Työttömyysturvaan useita muutoksia vuodenvaihteessa

|
Uutinen
Kuuntele

Työssäoloehto lyhenee palkansaajilla 26 viikkoon ja yrittäjillä 15 kuukauteen.

Työttömyysturvaan tulee useita monia muutoksia ensi vuoden alussa. Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan, hallituksen rakenneuudistukseen sekä työmarkkinajärjestöjen keväällä 2012 solmimaan työurasopimukseen. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2014

Soviteltua työttömyyspäivärahaa saava työtön voi ensi vuoden alusta lähtien ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se pienentää hänen työttömyysetuuttaan. Kun tulot ylittävät 300 euroa, tuloista 50 prosenttia vähennetään työttömyyspäivärahasta. Muutos koskee sekä työmarkkinatukea, peruspäivärahaa että ansiopäivärahaa.

Lisäksi työstä saadun palkan ja ansiopäivärahan yhteismäärä voi olla enintään työttömyyttä edeltävän palkan suuruinen. Tällä hetkellä yhteismäärä voi olla korkeintaan 90 prosenttia aikaisemmasta palkasta.

Muutoksia työssäoloehtoon ja ansiosidonnaiseen päivärahakauteen

Työttömyyspäivärahan saamisen ehtona on tällä hetkellä palkansaajilla 34 viikon työssäolo työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja yrittäjillä 18 kuukauden työssäolo työttömyyttä edeltäneiden neljän vuoden aikana. Työssäoloehto lyhenee palkansaajilla 26 viikkoon ja yrittäjillä 15 kuukauteen. Omavastuuaika eli aika, jolta ei työttömyyden alkaessa makseta päivärahaa, lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan nykyisen 500 päivän sijasta vain 400 päivältä, jos henkilön työhistoria on alle kolme vuotta. Ansiosidonnainen päivärahakausi lyhenee 100 päivällä myös silloin, jos työnhakija kieltäytyy ilman pätevää syytä työllistymistä edistävistä palveluista 250 ensimmäisen työttömyyspäivän aikana.

Lisäpäiväoikeuden alaraja nousee

Ikääntyneillä pitkäaikaistyöttömillä on tällä hetkellä oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin, jos he ovat täyttäneet 60 vuotta, kun ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäisaika tulee täyteen. Lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousee 61 vuoteen vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneillä.

Järjestelmän yksinkertaistamiseksi luovutaan muutosturvalisästä ja muutosturvan ansio-osasta, joihin liittyy paljon erityisehtoja. Näiden sijaan kaikille maksetaan työllistämistä edistäviin palveluihin osallistumisen ajalta korotusosaa tai korotettua ansio-osaa, joka on nykyisen muutosturvan ansio-osan suuruinen. Korotusosaa ja korotettua ansio-osaa ei enää makseta 20 ensimmäiseltä työttömyyspäivärahapäivältä.