Työssä opittu täydentää vastavalmistuneen osaamista

|
Uutinen
Kuuntele

Työssäkäynti saattaa viivästyttää valmistumista, mutta karttunut työkokemus ja kontaktit auttavat ratkaisevasti vastavalmistunutta työllistymään. Oman alan työkokemus myös täydentää yliopisto-opintoja.

 

1. 84 prosenttia valitsisi tekniikan yliopistokoulutuksen uudelleen

Vastavalmistuneet DI:t ja arkkitehdit arvioivat opinnoissa ja työssä kehittynyttä osaamistaan sekä työelämän tärkeitä taitoja. Tärkeimpinä he pitivät ongelmanratkaisutaitoja, asennetta kehittää omaa osaamistaan sekä ajanhallintaa ja priorisointia. Nämä kehittyivät melko hyvin. 89 prosenttia piti opintojen aikaista oman alan työkokemusta hyödyllisenä osaamisen kehittymisen kannalta. Töissä karttunut osaaminen täydensi opintoja varsinkin operatiivisten, kuten sosiaalisten ja ajanhallinnan, taitojen osalta. Johtamistaidot ja yrittäjyysvalmiudet kehittyivät heikoimmin suhteessa vastaajien toiveisiin. 

Kaksi viidestä osallistui opintojensa aikana järjestötoimintaan tai yliopiston hallintoon. Heistä 70 prosenttia koki sen kehittäneen ammatillista osaamistaan.

 

 

2. Neljällä viidestä on valmistuessaan oman alan työkokemusta

Kolmasosalla vastaajista oli kertynyt opintojen aikana 1–2 vuotta työkokemusta ja runsaalla kolmasosalla yli kaksi vuotta, pois lukien diplomityö. Noin puolet vastaajista arveli työssäkäynnin hidastaneen opintojaan. Opintoja viivästyttivät erityisesti myös diplomityöhön liittyvät syyt ja puutteellinen opiskelumotivaatio.

 

3 000 €/kk = peruskuukausipalkka valmistumishetkellä (mediaani)

 

3. Kolme viidestä vastavalmistuneesta on työsuhteessa

Valmistumishetkellä töitä haki 27 prosenttia. Heikosta taloustilanteesta huolimatta vastavalmistuneiden työttömyyden kasvu näyttää taittuneen. Vuoden sisällä valmistuneista maaliskuussa oli työttömänä enää 7 prosenttia. Kontaktit työelämään näyttävät olevan ratkaisevan tärkeitä. Kolme neljästä vastaajasta oli töissä työnantajalla, jolle oli työskennellyt jo opiskeluaikana. Tyypillisimmin vastaajat olivat kokopäiväisiä asiantuntijoita yksityisellä sektorilla. Tekniikan yliopistokoulutetut työllistyvät myös laadullisesti hyvin; lähes 80 prosenttia työllistyi hyvin tai erittäin hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin.

 

4. Kolmasosa opiskeli myös ulkomailla

Useimmiten ulkomailla oltiin alle puoli vuotta. Suurin osa opiskeli koko tutkintonsa Suomessa. Myös opintojen aikainen työkokemus hankittiin kotimaasta: vain 13 prosenttia työskenteli ulkomailla.

Valmistumishetkellä kuusi prosenttia vastaajista työskenteli ulkomailla, suurin osa Euroopassa (71 prosenttia). Hinkua ulkomaille kuitenkin on: 70 prosenttia vastaajista piti mahdollisena tai jopa todennäköisenä, että työskentelee lähitulevaisuudessa ulkomailla.

 

Näin kysely tehtiin

TEK ja suomalaiset tekniikan yliopistot toteuttavat vuosittain yhteisen vastavalmistuneiden palaute-kyselyn. Vuonna 2015 kyselyyn vastasi 1 914 henkilöä, mikä on 72 prosenttia kaikista valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä. Vastaajista miehiä oli 73 prosenttia ja naisia 27 prosenttia, valtaosa 26–27 vuotiaita. 

Palautekyselyn kaikki tulokset: www.tek.fi/vastavalmistuneiden-kysely 

Vastaajien kesken arvotun palkinnon iPad mini 64 Gt voitti Mikko Rantala TTY:n Porin laitokselta.

 

Lue myös: