Tekniikan ja työelämän ymmärrystä eduskuntaan

|
Uutinen
Kuuntele

Miten puolueet suhtautuvat innovaatioympäristön, tekniikan yliopistokoulutuksen ja työelämän kehittämiseen?

Vertasimme puolueiden vaali­ohjelmia näihin TEKin hallitusohjelmatavoitteisiin. 

Eniten puolueet ottavat kantaa inno­vaatioympäristöä koskeviin asioihin, kun taas korkeakoulutuksen suhteen ne ovat niukkasanaisempia. 

Ylempien toimihenkilöiden työelämän ajankohtaiset ongelmat näkyvät puolestaan vain vähän vaaliohjelmissa. Esimerkiksi työaika-asioihin ottaa kantaa vain kolme puoluetta. Ammattiliittojen kanneoikeutta työoikeudellisissa riitatilanteissa ajaa vain vasemmistoliitto.

Lue lisää puolueiden linjauksista TEK-verkkolehdestä:

 

Mistä Suomelle uusi suunta?  – Lue Parasta Suomelle -blogia

 • Mitä jokaisen poliitikon tulisi oppia insinööriltä? Miltä näyttäisi kestävän energian Suomi 2040? Miksi tutkimus- ja kehitysrahoitus ei kuulu yritystukien leikkauslistoille?
 • Parasta Suomelle -blogissa tekkiläiset eri alojen asiantuntijat pohtivat, miten Suomen suunta saadaan käännettyä.

 

TEKILLE TÄRKEÄT TAVOITTEET NÄKYVÄT VAIHTELEVASTI PUOLUEIDEN VAALIOHJELMISSA

Suomessa on menestystä ruokkiva innovaatioympäristö

Kokoomus

 • Kasvatetaan yksityisten ja julkisten t&k-investointien määrää.
 • Tuloverotusta kevennetään kaikilta.
 • Julkisissa investoinneissa käyttöön pidempiaikainen suunnitelma. Priorisoidaan investointeja muun muassa ict:hen ja energiantuotantoon.

SDP

 • Varmistetaan kasvuhakuisten yritysten mahdollisuudet kasvaa ja työllistää.

Keskusta

 • T&k:n bkt-osuus nostetaan lähemmäksi neljän prosentin tavoitetta.
 • Julkinen sektori varmistaa edellytykset digitaalisten palvelujen kehittymiselle.

Vihreät

 • Valjastetaan julkiset hankinnat vauhdittamaan vihreään talouteen siirtymistä.
 • Modernisoidaan julkinen sektori digitalisaation ja avointen tietoratkaisujen avulla.

RKP

 • Tuetaan yritystuilla kasvu-yrityksiä ja innovaatioiden kaupallistamista.
 • Lisätään kansallisia panostuksia t&k:hon.

Kristillisdemokraatit

 • Julkisilla hankinnoilla tuetaan innovatiivisten ja tuottavien yritysten kasvumahdollisuuksia.
 • T&k:n bkt-osuus nostetaan neljän prosentin tasolle.

 

Suomessa ovat parhaat osaajat

Kokoomus

 • Rahoitusta ohjataan kansallisesti strategisesti keskeisten alojen tutkimusympäristöihin.
 • Vahvistetaan kannusteita yliopistojen profiloitumiselle.
 • Lisätään strategisen rahoituksen osuutta.
 • Aikuiskoulutus, avoin korkea-koulutus ja vapaa sivistystyö tu-kevat  työmarkkinoiden osaamistarpeita ja työkyvyn edistämistä.

SDP

 • Maakuntien korkeakoulujen erikoistuttava ja laajennettava yhteistyötään elinkeinoelämän kanssa.

Keskusta

 • Mahdollistetaan eri koulutusasteiden ja koulutusmuotojen tiiviimpi yhteistyö.
 • Suomesta tehdään luovuuden, osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen mallimaa.

Perussuomalaiset

 • Lukukausimaksut ETA-alueen ulkopuolelta tuleville.

Vihreät

 • Koulutuksen rakenteiden kehittämisestä tulevat säästöt ohjataan koulutuksen laadun parantamiseen.
 • Turvataan korkeakoulujen omat mahdollisuudet kehittää vahvuuksiaan.
 • Mullistetaan koulutus digitaalisen maailman tuomilla uusilla opetus- ja oppimismenetelmillä.

Kristillisdemokraatit

 • Aikuisten täydennyskoulutuksella turvataan mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen läpi työuran.

 

Työelämä on mielekäs ja kannustava

Kokoomus

 • Lisätään työaikajoustoja ja laajennetaan työaikapankkien käyttöönottoa.
 • Siirtyminen palkansaaja- ja yrittäjäroolien välillä helpommaksi. Perusteettomat sosiaaliturvan erot poistetaan.

SDP

 • Joustavuus työajoissa ja työn tekemisen tavoissa parantaa työelämän laatua, tukee jaksamista ja pidentää työuria.

Perussuomalaiset

 • Säilytetään työehtosopimusten yleissitovuus ja rohkaistaan paikallisen sopimisen lisäämiseen.

Vasemmistoliitto

 • Ammattiliitoille kanneoikeus työoikeudellisiin riitatilanteisiin.