TEK: Korkeakoulujen on uskallettava muuttua

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan akateemiset TEKin mielestä suomalaisten korkeakoulujen on tartuttava tulevaisuuden haasteisiin uudella tavalla muuttuvan maailman tarpeita vastaavasti. On uskallettava suunnata voimavaroja sekä globaalien uhkien torjumiseen että suomalaisten työllisyyttä ja hyvinvointia tukeviin koulutusratkaisuihin.

– Ilmastonmuutos, ihmisten eliniän pidentyminen ja kaupungistuminen ovat megatrendejä, jotka vaikuttavat kaikkien maiden ja kansojen tulevaisuuteen. Näistä muutoksista aiheutuvien ongelmien ratkaiseminen on Suomelle myös mahdollisuus, joka voi tuottaa työtä ja hyvinvointia meille ja muulle maailmalle, TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström sanoo.

Kotimainen akuutti ongelma on vastavalmistuneiden korkeasti koulutettujen heikko työllisyys.

TEKin tekemä kysely vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien keskuudessa osoittaa, että opiskeluaikana kartutettu oman alan työkokemus ja kontaktit työnantajiin  parantavat merkittävästi mahdollisuuksia työllistyä nopeasti valmistumisen jälkeen ja myös mahdollisuuksia saada koulutusta vastaava työtä. Selkeästi näkyy myös, että opinnäytetyön tekeminen yliopiston ulkopuolelle edistää työllistymistä.

– Kun valmistuvilla on hyvät työelämävalmiudet, saavutetaan korkeampi koulutettujen työllisyysaste ja koko yhteiskunta hyötyy, Matikainen-Kallström kiteyttää.

– Ratkaisuja näihin kansainvälisiin ja kansallisiin haasteisiin voidaan löytää vain monien alojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Tästä näkökulmasta tamperelaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulun yhteinen Tampere 3 -hanke on juuri sellainen ennakkoluuloton avaus, joita tarvitaan, kun haetaan koulutuksen kautta ratkaisuja isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

– Uutta osaamista tuottava opetus ja tutkimus vaativat myös riittävät resurssit. Tulevan hallituksen on pidettävä huoli, että yliopistojen resurssit kasvavat seuraavalla vaalikaudella. Pelkkä osaamisen nimiin vannominen hallitusohjelman johdannossa ei riitä.

– Lisäksi koulutuksen nykyisiä resursseja on käytettävä paremmin ja yliopistojen keskinäistä työnjakoa on terävöitettävä. Mahdollisuus tehdä tiedettä ja tuottaa Suomen tarvitsemia osaajia entistä kustannustehokkaammin onkin bonus, jonka Tampere 3 –hanke voi  onnistuessaan tuottaa, Matikainen-Kallström toteaa.

Matikainen-Kallström puhui Korkeakoulutujen askelmerkit tulevaisuuteen -seminaarissa 9.4. Tampereella.

TEKin kyselytutkimusa 2014 valmistuneiden keskuudessa:

Vastavalmistunut työllistyy kokemuksella ja kontakteilla

Opiskeluaikana kartutetut oman alan työkokemus ja kontaktit ovat erittäin tärkeitä. Ne parantavat mahdollisuuksia työllistyä valmistumisen jälkeen ja saada koulutusta vastaavia töitä.

Valmistuvien mielestä heidän tärkeimmät opinnoista saadut valmiutensa työelämää varten sovat: tiedonhakutaidot, maan opintoalaan liittyvä osaaminen ja analyyttisyys.

Opiskelun ohessa työskennellessä kehittyneet tärkeimmät valmiudet ovat valmistuneiden mielestä omaan opintoalaan liittyvä osaaminen, teorian soveltaminen käytäntöön ja ongelmanratkaisutaidot.

Tekniikan akateemiset TEK ja tekniikan yliopistot ovat toteuttaneet yhdessä valtakunnallisen palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille joka vuosi vuodesta 2011 alkaen. Viima vuonna valmistuneista diplomi-insinööristä ja arkkitehdistä kyselyyn vastasi 1526 eli 58 %.

Kyselyssä kerätään valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa opintojen etenemisestä, opintojen aikaisesta työkokemuksesta ja osaamisen kehittymisestä sekä vastavalmistuneiden työllisyydestä. Palautetta hyödynnetään yhteistyössä tekniikan alan yliopistoyksikköjen ja sidosryhmien kanssa koulutuksen kehittämiseen. Palautetta käsitellään vuosittain sekä koulutusyksiköissä että kansallisissa työpajoissa.

Uusimman kyselyn tulokset sekä aiempien vuosien raportit: www.tek.fi/vastavalmistuneet