Tämän vuoksi hallituksen esitykset ovat ongelmallisia

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin mielestä valtion talous on saatava kuntoon ja työttömyysluvut nopeaan laskuun. Neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki ei kuitenkaan usko, että yksin työntekijän oikeuksia heikentämällä saadaan aikaan toivottua talouskasvua.

TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäen mukaan työmarkkinoilla ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa.

- Juuri nyt hirvittää, miten tästä tilanteesta päästään eteenpäin. Ei ole kenenkään eduksi, että tätä menoa tiedossa on mielenilmauksia ja että esimerkiksi sitoutuminen palkkamalttiin on uhattuna, Hankamäki pohtii.

- Parasta olisi, mikäli palkansaajajärjestöt ja työnantajapuoli pystyisivät keskenään palaamaan neuvottelupöytään ja miettimään, mikä voisi olla ratkaisuesitys hallituksen suuntaan. Tätä tosin vaikeuttaa se, että työnantajapuoli aavistelee saavansa vielä enemmän, mikäli pysyttelee hiljaa hallituksen selän takana. Ydinkysymys onkin juuri tässä – neuvotteluintressi puuttuu yhdeltä osapuolelta ja se näkyi jo yhteiskuntasopimusta yritettäessä.

Akava on ollut edelleen valmis neuvottelemaan viiden prosentin kilpailukykyhypystä ja käymään maan hallituksen ja työnantajien kanssa rakentavaa keskustelua.

Palkansaajat esittivät alkusyksystä useita vaihtoehtoja hallituksen tavoitteleman kilpailukykyhypyn saavuttamiseksi, mutta niistä ei edes keskusteltu neuvotteluissa, Hankamäki kertoo. Työantaja ei katsonut tarpeelliseksi tuoda pöytään mitään esityksiä.

– Akava oli valmis muun muassa maltilliseen palkkalinjaan, molempia osapuolia hyödyttäviin työaikajoustoihin sekä paikallisen sopimisen lisäämiseen. Listassa oli myös tavoitteena laajentaa yritysten keinoja tutkimuksen, tuotekehityksen ja investointien lisäämiseksi, hän luettelee.

Poikkeuksellista lainsäädäntöä

Työlainsäädännön lähtökohtana on työntekijän suojeluperiaate. Tästä syystä työlainsäädännössä on ehdottomia säännöksiä, joista ei voi sopimuksin poiketa työntekijän vahingoksi.

– Koska työnantaja on sopimussuhteessa se vahvempi osapuoli, on suojeluperiaate vahvistettu lain tasoisesti. Nyt hallitus on kääntämässä suojeluperiaatetta toisin päin: työehtosopimuksillakaan ei saisi sopia työntekijän kannalta lakia paremmin.

– Rajoittamalla pakottavalla lainsäädännöllä sopimusvapautta, suojellaan yksinomaan työnantajaa. Jos tämä menee läpi, mitä on tiedossa seuraavaksi, Hankamäki kysyy.

Muutokset voisivat heikentää työnantajan tilannetta

Hankamäen mukaan hallituksen esitysten yksi keskeinen ongelma liittyy sopimisoikeuden rajoittamiseen. Esitykset on tarkoitus toteuttaa pakottavalla, nykyisten työehtosopimusten päätyttyä sovellettavalla lainsäädännöllä.

– Kiellettäisiinkö kaikki paremmin sopiminen vai onko kiellettyä ainoastaan valtakunnallisella työ- tai virkaehtosopimuksella paremmin sopiminen, jolloin olisi mahdollista sopia paremmin paikallisesti ja työsopimuksella, Hankamäki kysyy.

Pakottavuudesta seuraisi, että niiltä osin kuin työehtosopimuksessa on sovittu viittaamalla kulloinkin voimassa olevan lain säännöksiin, sopimukset muuttuvat automaattisesti vastaamaan lain muuttunutta sisältöä.

Näin tapahtuu myös, jos pakottavuus ulottuu koskemaan myös paikallisia sopimuksia, jotka perustuvat työehtosopimukseen.

– Tällöin työntekijät todennäköisesti joutuvat harkitsemaan, onko muuttunut sopimus enää tarkoituksenmukainen heidän kannaltaan. Jos ei, he luultavasti irtisanovat sopimuksen. Tällöin työnantaja menettää paikallisesta sopimuksesta mahdollisesti koituneet edut, joilla on kompensoitu esimerkiksi parempia ylityökorvauksia, sairausajan palkkaetuja tai arkipyhäkorvauksia.

Työnantajalle lainmuutoksesta aiheutuvat edut voivat tällöin jäädä vähäisiksi ja tietyissä tapauksissa jopa heikentää tilannetta nykyisestä.

Ongelmallisinta jos ulottuu yksittäisiin työsopimuksiin

Kaikkein ongelmallisin tilanne on käsillä silloin, jos pakottavuus ulotetaan myös yksittäisiin työsopimuksiin.

Niiltä osin kuin arkipyhistä, ylityökorvauksista ja sairausajan palkasta on sovittu yksittäisen työntekijän työsopimuksessa, työsuhteen ehtojen jälkikäteen tapahtuva muuttaminen vaatii Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n käsityksen mukaan sitä, että muutos toteutetaan perustuslain säätämisjärjestyksessä. Muutoksella nimittäin puututtaisiin omaisuuden suojaan sekä ilmeisesti myös sopimusvapauden perustana olevaan henkilökohtaiseen vapauteen takautuvasti.

 

Miten hallituksen esitykset vaikuttaisivat ylempään toimihenkilöön?

Loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä.
 • Useissa työehtosopimuksissa on sovittu erikseen arkipyhäkorvauksista. Jos loppiainen ja helatorstai muuttuvat palkattomiksi, vaikuttaa se arkipyhäkorvauksiin.
 • Vuosityöaika pitenee kahdella päivällä tai palkka vastaavasti alenee. Vaihtoehtoisesti arkipyhinä ollaan töissä tai korvataan työaika esimerkiksi lauantaina. Jos kuukausipalkkainen ei tee palkattomia arkipyhiä sisään, lasketaan kyseiselle kuukaudelle palkka kuukauden todellisten työpäivien mukaan.
Sairauspäivien korvaustasoa alennetaan niin, että ensimmäinen päivä on vastaisuudessa palkaton ja päiviltä 2–9 maksetaan 80 prosenttia palkasta.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, sovelletaan työsopimuslakia: ”Työsopimuslain 2:11§: Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.”

 • Esityksen mukaan ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton ja kahdeksan päivän ajan sairasajalta saisi 80 prosentista palkkaa, minkä jälkeen saa Kelan päivärahaa. Epäselvää tässä vaiheessa on, mitä esitys tarkoittaa alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa.
 • Työehtosopimuksissa on sovittu palkallisesta sairasajasta. Esimerkiksi Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa on sovittu siitä, että sairastuessa on oikeus saada palkkansa luontoisetuineen normaalin suuruisena ja katkeamatta. Palkallisen sairasajan pituus on 4 viikkoa–3 kuukautta. Mikäli muutos tulisi, olisi siis ensimmäinen sairaspäivä palkaton ja päiviltä 2–9 maksettaisi 80 prosenttia palkasta. Sen jälkeen lienee tarkoituksena työehtosopimuksen mukainen palkka työehtosopimuksessa sovitun ajan.
Ylityökorvaukset puolitetaan ja sunnuntaikorvauksia pienennetään 75 prosenttiin.

Työaikalaki 22§: ”… vuorokautisen säännöllisen työajan ylittävältä kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta on maksettava 50 prosentilla ja seuraavilta 100 prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäviltä työtunneilta on maksettava 50 prosentilla korotettu palkka.”

Työaikalaki 33§: ”…sunnuntaityöstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka.”

 • Muutoksen jälkeen siis vuorokautisen ylityön osalta kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta saisi 25 prosentilla korotetun palkan ja seuraavilta 50 prosentilla korotetun palkan. Viikoittaisesta ylityöstä (tyypillisesti lauantaina) saisi 25 prosentilla korotetun palkan.
 • Sunnuntaikorvaus tippuu 100 prosentista 75 prosenttiin.
 • Joissain työehtosopimuksissa (esim. Tietotekniikan palveluala) on sovittu nykyistä lakia paremmista ylityökorvauksista. Jos muutos toteutetaan lakiteknisesti siten, että maksimiylityökorvaus lasketaan puoleen nykyisestä lakitasosta, niin silloin näillä aloilla ansion alenema on merkittävästi suurempi kuin korvaustason puolittuminen.
 • Työntekijöiden halukkuus ylitöiden tekemiseen vähenee, koska taloudellinen kannuste siihen vähenee. Työntekijöillä ei ole velvollisuutta tehdä ylityötä. Positiivinen seuraus tästä voi olla se, että työnantaja joutuu lisäämään työvoimaa, mikä parantaa työllisyyttä.
Pitkiä, erityisesti julkisella sektorilla olevia lomia lyhennetään 38:sta 30:een työpäivään.
Kuntien ja valtion työehtosopimusten mukaan työntekijällä on oikeus 38 päivän vuosilomaan, kun työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa on vähintään 15 vuotta. Vuosiloma siis lyhenisi 8 työpäivää.
 • Yksityissektorin työehtosopimuksista ainakin rahoitusalan työehtosopimuksessa on sovittu 3 lomapäivän kuukausikertymästä vähintään 10 vuoden työsuhteen jälkeen (36 lomapäivää). Loma lyhenisi siis 6 lomapäivää.
 • Työehtosopimukseen perustuvaan, laissa säädettyä pidempään vuosilomaan sovelletaan tämän lain vuosilomapalkkaa ja -korvausta koskevia säännöksiä, jollei sopimuksesta muuta ilmene.
Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan 1,72 prosenttiyksiköllä vuoden 2017 alusta.
 • Vaikutusta työllisyyteen ei ole tiedossa.
Työntekijöiden muutosturvan parantaminen.
 • Yli 20 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöille tarjotaan irtisanomisajan palkan ohella oikeus uudelleentyöllistymistä edistävään valmennukseen, jonka arvo vastaa vähintään yrityksen keskimääräistä kuukausipalkkaa.
 • Palkka ei siis vastaa omaa palkkaa vaan yrityksen keskimääräistä kuukausipalkkaa. Ei ole kerrottu miten tämä toteutetaan, tapahtuuko irtisanomisajalla, työajalla ja kenen toimesta. Ostaako työnantaja palvelun vai arvioidaanko vain jonkun työllistymisvalmennuksen arvo?
Työnantajan on tarjottava yli 20 hengen yrityksessä työterveyshuollon palvelut kuuden kuukauden ajan irtisanomisajan jälkeen.
 • Tällä hetkellä työterveyshuollon palvelut päättyvät pääsääntöisesti työsuhteen päättyessä, ellei yt-neuvotteluissa ole sovittu pidempää aikaa työterveyshuollon palveluille. Työterveyshuollon tasolle ja laajuudelle ei ole täsmällisiä vähimmäismääräyksiä. Tason tulisi olla vähintään vastaava, kuin työsuhteen aikana.
Nuorten naisten työllistymistä edistetään tasaamalla perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia 2 500 euron kertakorvauksella.
 • Saattaa edesauttaa nuorten naisten työllistymistä, mutta palkkaan tai tiettyyn prosenttiin sidottu korvaus voisi YTN:n aloilla olla toimivampi kuin euromäärään sidottu kertakorvaus. Nähtäväksi jää, kohdistuuko perhevapaalle jääviin myöhemmin etuusleikkauksia esimerkiksi vuosilomiin liittyen.  

Lue myös:

Avainsanat: