Oletko työttömyysturvassa yrittäjä vai palkansaaja?

|
Uutinen
Kuuntele

Työttömyysturvan kertymisen kannalta on tärkeää kuulua oikeaan työttömyyskassaan.

Yrittäjäasemassa tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, eikä palkansaajana tehty puolestaan yrittäjän työssäoloehtoa.

Jos sinulla on palkkatyön ohella yritys­toimintaa tai työskentelet perheesi omistamassa yrityksessä, on hyvä varmistaa, että kuulut juuri oikeaan työttömyyskassaan. Myös jos perustat yrityksen työttömänä ollessasi, sinun tulee olla yhteydessä työ- ja elinkeinotoimistoon asian selvittämiseksi.

Kaikissa tapauksissa on järkevää varmistaa omasta työttömyyskassasta, miten juuri oma tilanteesi tulkitaan työttömyysturvassa.

 

Kuka on yrittäjä?

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on velvollinen ottamaan yrittäjien eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisen vakuutuksen. Yrittäjäksi katsotaan myös työntekijän eläkelain mukaisesti TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, joka

  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa vähintään 15 prosentin osuuden,
  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa yhdessä perheensä kanssa tai perhe omistaa vähintään 30 prosenttia,
  • työskentelee yrityksessä, josta hän omistaa itse tai yhdessä perheensä kanssa vähintään 50 prosenttia tai
  • työskentelee yrityksessä, josta hänen perheenjäsenensä omistavat vähintään 50 prosenttia.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai hän toimii muussa vastaavassa asemassa. Yrittäjäksi katsotaan esimerkiksi henkilö, joka omistaa yrityksestä 15 prosenttia ja on yrityksen hallituksen jäsen. Jos hänellä on riittävästi muuta palkkatyötä, voidaan yritys­toiminta katsoa sivutoimiseksi, mutta yritystoiminnasta saadut tulot vaikuttavat vähentävästi päivärahan suuruuteen.

Perheenjäseneksi puolestaan katsotaan työttömyysturvalain tarkoittamassa merkityksessä henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat avio- tai avopuoliso, lapset, lapsenlapset sekä vanhemmat ja isovanhemmat.

Omistusosuutta laskettaessa myös välillinen, eli toisten yritysten kautta tapahtuva omistaminen, huomioidaan, jos väliyhteisöstä omistetaan vähintään 50 prosenttia. Huomioitavaa kuitenkin on, että pelkkä omistaminen ei vielä täytä yrittäjämääritelmää, vaan vaaditaan myös työskentelyä yrityksessä tai johtavassa asemassa olemista.

Usein juuri perheyritykset ja niiden kautta omistajaksi määritteleminen tulevat ihmisille yllätyksenä.

Jos esimerkiksi Pekka omistaa yrityksestä 100 prosenttia, hän yleensä tietääkin olevansa yrittäjä ja osaa vakuuttaa itsensä sen mukaan. Sen sijaan hänen puolisonsa Paula, joka työskentelee samassa yrityksessä, on usein TyEL-vakuutettu ja kuuluu palkansaajakassaan, vaikka hänetkin katsotaan työttömyysturvalaissa yrittäjäksi. Paulan tulisi kuitenkin olla työttömyyden varalta vakuutettuna yrittäjäkassassa.

Sen sijaan, jos Pekan ja Paulan eri talou­dessa asuva poika työskentelee yrityksessä, hän on kuitenkin palkansaaja.
 

Työttömyyspäivärahaa sivutoimiselle yrittäjälle

Työttömyysturvassa yrittäjäasemaa tutkii työttömyyskassojen lisäksi myös työ- ja elinkeinotoimisto, joka antaa työttömyyskassoja sitovia lausuntoja siitä, katsotaanko henkilö päätoimiseksi vai sivu­toimiseksi yrittäjäksi.

Päätoimisella yrittäjällä ei ole yritystoimintaa harjoittaessaan oikeutta työttömyysetuuteen, mutta sivutoimisella yrittäjällä voi olla mahdollisuus saada päivärahaa, jonka suuruuteen yritystulot vaikuttavat vähentävästi. Yleensä sivu­toimiselta yrittäjältä edellytetään, että
yritystoimintaa on harjoitettu palkkatyön ohella, näytöksi siitä, ettei yritystoiminta ole este palkkatyön vastaanottamiselle.

 


Palkansaajat IAET-kassaan, yrittäjät AYT-kassaan

Jos haluat pitää ansioturvasi katkotta voimassa, liity AYT-kassaan heti yrittäjäksi ryhtyessäsi.  Jos palaat palkkatyöhön, muista palata IAET-kassan jäseneksi.

Työskenneltyäsi vähintään 26 viikkoa IAET-kassan jäsenenä, saat oikeuden
palkansaajan työttömyysturvaan. Yrittäjä saa puolestaan ansiopäivärahaoikeuden työskenneltyään AYT-kassan jäsenyys­aikana yrittäjänä vähintään 18 kuukautta. Vuoden 2015 alusta alkaen aika lyhenee 15 kuukauteen.

Voit siirtää kerrytetyn päivärahaoikeuden mukanasi vaihtaessasi kassaa. Edellytyksenä päivärahaoikeuden siirrolle on, että liityt uuteen kassaan kuukauden sisällä vanhasta kassastasi eroamisesta. Oikeus palkkaperusteiseen työttömyyspäivärahaan säilyy enintään 18 kuukautta yrittäjäksi ryhtymisestä.

Oma tilanne kannattaa selvittää ja työttömyyskassan jäsenyys hoitaa kuntoon heti tilanteen muuttuessa.
 

Vakuuta itsesi riittävällä tasolla

Yrittäjä saa itse valita työttömyys­vakuutuksen perusteena olevan työtulon. Valittu työtulo saa kuitenkin olla enintään lakisääteisen eläkevakuutustyö­tulon suuruinen. YEL-vakuutetulla se on eläkevakuutuksen vahvistettu vuosityötulo ja TyEL-vakuutuksen piirissä olevalla osaomistaja- tai perheenjäsenyrittäjällä TyEL-palkka.

Oman sosiaaliturvan kannalta on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että YEL-vakuutus on riittävällä tasolla.

Yrittäjän työttömyysturvan piiriin pääsemisen vähimmäistyötulo nousee vuoden 2015 alusta nykyisestä 8 520 eurosta noin 12 500 euroon. Tarkka summa vahvistetaan loppuvuodesta.

 

Varmista työttömyysturvasi karttuminen

IAET-kassa
  •         Päiväraha-asiat, p. 09 4763 7600, ma-to 10–15 ja pe 10–13
  •         Jäsenyysasiat, p. 09 4763 7610, ma-to 12–14
  •         www.iaet.fi

AYT-kassa
  •         Maksuton palvelunumero 0800 9 0888, ma-to klo 9–16, pe klo 9–13
  •         Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@ayt.fi
  •         www.ayt.fi

 

Elina Johansson, Satu Tarnanen ja Päivi Jalava
Artikkelin kirjoittajista Johansson työskentelee lakimiehenä ja Jalava viestintävastaavana IAET-kassassa. Tarnanen työskentelee työttömyysturva-asiantuntijana AYT-kassassa.


Tekkiläisenä saat apua työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä lakiasioissa. Tutustu usein kysyttyihin lakikysymyksiin ja Lakitieto-sivustoon. Jos et löydä vastausta, ota yhteyttä TEKin lakimiehiin. www.tek.fi/lakipalvelut