Lomautus ei katkaise työsuhdetta

|
Uutinen
Kuuntele

Lomautus tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomautettu työntekijä voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta tai tehdä vaihtoehtoisesti muuta työtä lomautuksen aikana.

Työnantaja voi lomauttaa työntekijänsä, jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä työntekijälle voida järjestää muuta sopivaa työtä. Työ on lain mukaan vähentynyt tilapäisesti silloin, kun vähentyminen kestäisi arviolta enintään 90 päivää. Tilapäisen vähentymisen perusteella lomautus voidaan tehdä vain määräaikaisena ja enintään 90 päiväksi.

Lomautusperuste on olemassa lain mukaan myös silloin, kun työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen. Tällöin työn­antaja voi lomauttaa työntekijän määräajaksi tai toistaiseksi, ja lomautus voi olla kokopäiväistä tai osittaista.

Määräaikaista työntekijää ei voida pääsääntöisesti lomauttaa. Lomautus voidaan kuitenkin tehdä, mikäli määräaikainen työntekijä on vakituisen työntekijän sijaisena, ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työn­tekijä, jos tämä olisi töissä.

Luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun saa lomauttaa vain, jos heidän työnsä päättyy kokonaan, eikä heille voida järjestää muuta työtä tai koulutusta.

 

Lomautuksesta ilmoitettava henkilökohtaisesti

Työnantaja tekee lomautusilmoituksen, josta käy ilmi lomautuksen peruste, alkamisaika ja kesto tai arvio kestosta. Työnantajan tulee ilmoittaa lomautuksesta viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Työehtosopimuksessa on voitu erikseen sopia pidemmästä ilmoitusajasta.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki työntekijät tietävät lomautuksesta. Siksi lomautuksesta on ilmoitettava henkilökohtaisesti.

Työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä sopia määräaikaisesta lomauttamisesta, jos se on työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan kannalta tarpeen. Sopimus lomauttamisesta täytyy kuitenkin aina tehdä työnantajan aloitteesta. Mikäli asiasta sovitaan työntekijän aloitteesta, kyseessä on palkaton työvapaa eikä lomautus.
 

Lomautus voidaan peruuttaa, siirtää tai keskeyttää

Työehtosopimuksissa on usein kirjattu määräyksiä, jotka koskevat lomauttamisen peruuttamista, siirtämistä tai keskeyttämistä. Työnantaja ei voi siirtää tai keskeyttää lomautusta ilman sopimista, sillä lain mukaan ainoa tapa muuttaa lomautuksen alkamisajankohta on perua lomautus ja antaa uusi lomautusilmoitus.

Lomauttamisen peruuttamisessa työnantaja peruuttaa tekemänsä lomautusilmoituksen lomautusilmoitusaikana ja tarjoaa työntekijälle työtä.

Jos lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ on tilapäistä, voidaan lomautuksen alkamisajankohtaa siirtää, jos näin on sovittu. Lomautusta voidaan tällä perusteella yleensä siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sillä määrällä, jonka lomautusilmoitusaikana ilmaantuva työ kestää.

Lomautus voidaan myös keskeyttää. Tällöin työnantaja voi jatkaa lomautusta tilapäisen työn päättymisen jälkeen antamatta uutta ilmoitusta. Lomautuksen keskeyttämisen tulee perustua työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen, joka kannattaa tehdä kirjallisesti ja erikseen jokaisesta keskeytyksestä.
 

Lomautuksen aikana voi irtisanoutua

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti, jolloin ei  noudateta irtisanomis­aikaa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa lomautuksen päättymisajankohta on työntekijän tiedossa. Tällöin työsopimusta ei voida irtisanoa ilman irtisanomis­aikaa seitsemänä viimeisenä päivänä ennen lomautuksen päättymistä. Työntekijä voi irtisanoutua normaalisti, mutta silloin noudatetaan irtisanomisaikaa.

Jos lomautus on kestänyt 200 kalenteripäivää työntekijän irtisanoutuessa, työntekijällä on oikeus saada irtisanomis­ajan palkkansa. Jos työnantaja irtisanoo työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen.
 

Luontoisedut sopimuksenvaraisia

Lomautus on palkaton poissaolo, minkä aikana työntekijällä ei ole oikeutta luontoisetuihinkaan, kuten puhelin- tai auto­etuun. Poikkeuksena tästä on palkkaetuasunto.

Luontoisetujen oikeus on kuitenkin sopimuksenvaraista, ja käytännössä työnantaja saattaa usein sallia edut lomautuksen aikana. Luontoisedut voivat kuitenkin pienentää työttömyyspäivärahaa.

 

Mikäli joudut lomautetuksi

  • Lomautettu voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa.
  • Lomautetun pitää ilmoittautua työ-ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) henkilökohtaisesti viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä ja esittää lomautustodistus. Sen jälkeen voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta.
  • Lisätietoa työttömyyspäivärahasta sekä sen hakemisesta ja suuruudesta löytyy IAET-kassan kotisivuilta www.iaet.fi.


Muun työn tekeminen lomautettuna

  • Työsuhde pysyy voimassa lomautuksenkin aikana, ja työ­sopimuslain mukaiset velvoitteet työn­antajaa kohtaan ovat voimassa.
  • Lomautuksen aikana voi tehdä myös muuta työtä. Työntekijä ei voi kuitenkaan rikkoa muun työn tekemisessä lain mukaista kilpailevan toiminnan kieltoa, aiheuttaa vahinkoa työn­antajalle tai paljastaa liike- ja ammattisalaisuuksia. Tämä voi pahimmillaan johtaa lomautettuna olevan työsopimuksen purkamiseen tai irtisanomiseen.


Töihin paluu

  • Määräaikainen lomautus päättyy määräajan kuluttua umpeen. Toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen päättymisestä työnantajan on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen lomautuksen päättymistä, ellei toisin ole sovittu.
  • Mikäli työntekijä on lomautuksen ajaksi ottanut muuta työtä vastaan, hän voi irtisanoa tämän toissijaisen työsopimuksensa sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisajalla.

 

Artikkelin kirjoittaja työskentelee TEKissä lakimiehenä. TEKin lakimiehet auttavat jäseniä työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä asioissa. Yhteyden lakimiehiin saa varmimmin yhteystietolomakkeella www.tek.fi/lakitieto. Sen kautta voi jättää myös soittopyynnön.