Estääkö sairaus työsuhteen irtisanomisen?

|
Uutinen
Kuuntele

Sairaus on lähtökohtaisesti kielletty irtisanomisperuste. Työsuhde voidaan kuitenkin irtisanoa sairauden vuoksi, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Työsopimuslain mukaan työntekijän irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa syytä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi työsuhdevelvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti ja tilanteet, joissa työntekijän työntekoedellytykset ovat muuttuneet niin, ettei hän selviä tehtävistään. 

Laissa on lisäksi lueteltu tilanteita, joissa irtisanomisperustetta ei ole. Yksi kielletyistä irtisanomisperusteista on työntekijän sairaus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sairaus loisi työntekijälle ehdottoman irtisanomissuojan.

Vastoin yleistä käsitystä sairaus tai sairauslomalla oleminen ei anna työntekijälle mitään lisäturvaa irtisanomista vastaan, jos työnantajalla on esimerkiksi taloudellinen tai tuotannollinen peruste työntekijän työsuhteen päättämiselle.

 

Työkyvyn heikennyttävä merkittävästi

Työsuhde voidaan päättää työtekijän terveydentilan perusteella, kun työkyky on heikentynyt merkittävästi eikä heikentymistä voida pitää tilapäisenä tai ohimenevänä. 

Laissa käytetyin termein ilmaistuna työntekijä voidaan irtisanoa sairauden, vamman tai tapaturman perusteella, mikäli työntekijän työkyky on näiden vuoksi alentunut olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.  

Jos työnantaja tietää työhönottovaiheessa työntekijän sairaudesta, työsopimusta ei voida yleensä päättää kyseisen sairauden vuoksi. Työntekijä ei saa kuitenkaan syyllistyä työnantajan harhaanjohtamiseen salaamalla työssä suoriutumisen kannalta merkityksellisen sairautensa.

 

Irtisanominen edellyttää tarkkaa arviointia 

Työkyvyn alenemista arvioidaan ennen kaikkea suoritettavan työn kannalta. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa työpaikan yleiset olosuhteet, mahdollisuudet töiden uudelleenjärjestelyyn sekä työntekijän työkyvyn heikkenemisen vaikutus muiden työntekijöiden asemaan ja työntekoon. 

Jos työntekijä ei työkykynsä olennaisen heikkenemisen vuoksi pysty täyttämään työvelvoitteitaan riittävällä tavalla ja jos työnantaja ei pysty järjestämään hänen työkyvylleen sopivaa ja yrityksen kannalta mielekästä muuta työtä, työsuhteen jatkamiselle ei ole edellytyksiä. 

Lain mukaan työkyvyn heikentymisen pysyvyys ei tarkoita, että vamman tai sairauden pitäisi olla elinikäinen tai parantumaton. Työkyvyttömyyden pysyvyyttä arvioitaessa otetaan huomioon sairauden kesto ennen irtisanomista sekä ennuste sairauden tulevasta kestosta ja työntekijän kuntoutumismahdollisuuksista. Tämän vuoksi päätöksenteko edellyttää yleensä myös lääkärin arviota asiasta.

 

Noin vuoden kestänyt sairaus on pitkäaikainen

Yleisesti ottaen vaikeakaan sairaus ei ainakaan sairauden alkuvaiheessa oikeuta päättämään työntekijän työsuhdetta niin kauan kuin työntekijä selviytyy työtehtävistään.

Irtisanomisperusteen riittävyyden arviointi perustuu aina kokonaisharkintaan. Kun työnantaja arvioi sairauspoissaolojen vaikutuksia, hänen pitää ottaa huomioon poissaolojen taustalla vaikuttavat olosuhteet. Sairauspoissaolojen määriin vaikuttavat työntekijän ominaisuuksien ohella myös työnteon olosuhteet kuten työn raskaus, työympäristö ja työn järjestelyihin liittyvät seikat. 

Satunnaisia poissaoloja ja toisistaan poikkeavista syistä aiheutuvia sairauksia ei voida pitää lain tarkoittamana olennaisena ja pitkäkestoisena työkyvyn heikentymisenä. Toistuvat sairaudet ja eri sairauksista johtuvat poissaolot voivat kuitenkin osoittaa, että työntekijän yleisessä terveydentilassa on tapahtunut sellaisia muutoksia, ettei hänellä ole edellytyksiä suorittaa työtä työsopimuksen edellyttämällä tavalla.  

Työnantajan pitää ottaa huomioon irtisanomisaikana tapahtuvat muutokset työntekijän terveydentilassa. Jos työntekijä parantuu irtisanomisajan kuluessa eikä työnantaja peruuta irtisanomista, työnantaja saattaa syyllistyä työsopimuslain rikkomisen ohella myös yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään.   

Oikeuskäytännössä muotoutuneen nyrkkisäännön mukaan noin vuoden kestänyt sairaus, jonka päättyminen ei ole ennustettavissa, katsotaan työsopimuslain kannalta pysyväksi. Työkyvyttömyys, joka oikeuttaa työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, on olennaista ja pysyvää myös työsopimuslain kannalta. 

 

Kirsi Widgrén
Artikkelin kirjoittaja työskentelee TEKissä lakimiehenä. Tekkiläisenä saat apua työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä lakiasioissa. Tutustu usein kysyttyihin lakikysymyksiin ja Lakitieto-sivustoon. Jos et löydä vastausta, ota yhteyttä TEKin lakimiehiin.
www.tek.fi/lakipalvelu