DI-seniorit pärjäävät hyvin

|
Uutinen
Kuuntele

Yli 60-vuotiaat diplomi-insinöörit ovat työuriinsa tyytyväisiä, aktiivisia kansalaisia.

Seniori-ikäisten diplomi-insinöörien elämä näyttää 60-vuotiaille ja vanhemmille TEKin jäsenille suunnatun tutkimuksen valossa varsin mukavalta. Oma jaksaminen ja kotiasiat ovat kunnossa, elo tuntuu turvatulta ja toiveikkaalta.

Tekkiläiset seniorit seuraavat aktiivisesti maailman tapahtumia ja ovat myös itse valmiita vaikuttamaan yhteiskunnassa.

Pitkät, vakaat urat 

Senioreiden työurat ovat olleet pitkiä ja vakaita. 63 prosenttia vastaajista ei ole koskaan ollut työttömänä. Neljännes oli kokenut työttömyyden kertaalleen.

Suurin osa oli vaihtanut uransa aikana työpaikkaa 1–5 kertaa. Saman työantajan palveluksessa koko uransa tehneitä oli reilut 8 prosenttia.

Yli 30 vuoden työuran saman työantajan palveluksessa olleita olikin lähes kolmannes, 15–30 vuotta viimeisimmässä työpaikassaan olleita oli joukossa reilu kolmannes.

Turvattu työpaikka ei ole kuitenkaan ollut senioreille tärkeintä. Lähes tulkoon kaikki vastanneet pitivät työn mielenkiintoisuutta, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta uran antoisimpina asioina. Suurimmalle osalle työelämä on myös tarjonnut näitä herkkuja.

Aktiivisuutta ja yrittäjyyttä

Seniorikyselyyn vastanneista 64 prosenttia oli vanhuuseläkkeellä ja 27 prosenttia osa-aikaeläkkeellä.

Ansaittua eläkettä pidettiin oikeudenmukaisena ja sen katsottiin riittävän hyvään toimeentuloon.

Eläkkeelle ehtineistä 84 prosenttia piti eläkkeelle siirtymisensä ajankohtaa itselleen sopivana, mutta 15 prosenttia vastaajista oli painostettu jättämään työnsä. Tämä oli tapahtunut muun muassa henkilöstövähennysten yhteydessä.

Kaikki eläkeläiset eivät suinkaan levänneet laakereillaan: reilut 8 prosenttia toimi edelleen yrittäjinä ja 6,5 prosenttia teki palkkatyötä. Työtä tekevien eläkeläisen keskimääräinen viikkotyöaika oli 20 tuntia.

Eläkeläisyrittäjistä reilut 80 prosenttia oli yksinyrittäjiä. Tyypillisimmät toimialat olivat: arkkitehti- ja insinööripalvelut, energia-ala, liike-elämän palvelut, tilintarkastus ja konsultointi, rakentaminen, muut palvelut ja ict-ala.

Yli 70 prosenttia piti itsensä toteuttamista tärkeänä tekijänä yrittäjyydessään. Liki kolmannes olikin ryhtynyt yrittäjäksi puhtaasti itsensä toteuttamisen palosta.

Oma osaaminen, kokemus ja kontaktit nimettiin tärkeimmiksi syiksi yrittäjäksi ryhtymiseen. Neljännes näki sen myös keinona lisäansioihin.

Vastaajista vielä kolmannes töissä

Kyselyyn vastanneista senioreista liki 30 prosenttia oli vielä kokoaikaisessa palkkatyössä. Heidän keski-ikänsä oli 62,5 vuotta.

Miehistä liki 40 prosenttia oli johtavassa asemassa, reilut puolet toimi asiantuntijoina. Naisista johtajia oli vähän alle 30 prosenttia, asiantuntijoita liki 70 prosenttia.

Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä työtilanteeseensa.

Tärkeimmiksi tekijöiksi työssä jatkamiselle olivat mahdollisuudet vaikuttaa omiin työtehtäviin ja työtahtiin sekä hyvä pomo ja työilmapiiri.  Myös työpaikalla vallitseva myönteinen asenne senioreita kohtaan oli 60 prosentille tärkeä tekijä työssä jatkamisen kannalta.

Ei meriittikorotuksia eikä koulutusta 

Miten ikääntyvien työntekijöiden toiveet täyttyivät? Työterveyshuoltoon oltiin pääosin tyytyväisiä. Liki 80 prosenttia vastaajista tunsi pääsevänsä vaikuttamaan työtehtäviinsä ja työtahtiinsa. Useimmat olivat tyytyväisiä myös esimiehiinsä ja työilmapiiriin.

Senioreiden palkitseminen näyttää sen sijaan unohtuvan: liki puolet vastaajista oli sitä mieltä, että palkitseminen oli unohdettu. Reilu viidennes totesi myös saavansa liian vähän ammattitaitoaan lisäävää koulutusta.

Kolmannes jäi kaipaamaan työtehtäviinsä kevennystä.

Parasta ennen - ja vieläkin  

Työssäkäyvistä senioreista liki joka kymmenes on havainnut työpaikallaan ikääntyviin kohdistuvaa syrjintää. Jos mukaan luetaan myös vähän epävarmemmat vastaajat –”jokseenkin samaa mieltä” olleet – lähes 18 prosenttia vastaajista on huomannut työpaikallaan vanhempiin työntekijöihin kohdistuvaa syrjintää ja epäasiallista kohtelua.

Ikääntyvien työntekijöiden työmarkkina-arvon heikentyminen näkyy myös rekrytoinneissa. Yli 55-vuotiaita työntekijöitä oli palkattu vain 17 prosenttiin työpaikoista, vaikka 84 prosenttiin yrityksistä oli palkattu uutta väkeä.

Yli 60-vuotiaiden käsitys omasta työkyvystä, -motivaatiosta ja panoksesta on kuitenkin erittäin positiivinen. Noin viidennes pitää työpanostaan ja -kykyään edelleen sataprosenttisena. Keskimäärin oma työkyky arvioitiin 87-prosenttiseksi ja työpanos 84-prosenttiseksi.

Työttömän ahdinko 

Seniorikyselyyn vastanneista kuusi prosenttia oli työttömänä. Yli puolella työttömyys oli jatkunut yli kaksi vuotta.

Työttömyys oli vienyt jo toivon työllistymisestä: 87 prosenttia ei usko enää työllistyvänsä koulutustaan vastaavaan tehtävään. Yli 90 prosenttia vastanneista piti ikäänsä suurimpana esteenä työllistymiselleen. Myös työmarkkinoilla vallitseva kova kilpailu ja oman työttömyyden pitkittyminen heikensivät vastaajien mielestä työllistymismahdollisuuksia.

Lähde: TEKin senioritutkimus 2015