Akava: Paikallisen sopimisen edellytyksenä tasavertaiset osapuolet

|
Uutinen
Kuuntele

Akava pitää paikallista sopimista mahdollisuutena rakentaa tulevaisuuden työelämää, mikäli sopimisasetelma saadaan aidosti tasavertaiseksi.

Akavan mielestä motivoitunut henkilöstö on työpaikan menestyksen ja kilpailukyvyn paras tae, ja paikallisen sopimisen laajentamista on valmisteltava tältä pohjalta.

– Pakkolaeilla aiheutettu luottamusvaje on mahdollista korjata, jos paikallisen sopimisen jatkovalmistelu tapahtuu asiantuntevan yhteistyön hengessä. Paikallisen sopimisen uudistamiselle on nyt erinomainen tilaisuus, jota kenenkään ei tulisi hukata sanelemalla ja voimapolitiikalla, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Hallitus ilmoitti tänään tiistaina 8. joulukuuta perustavansa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan paikallista sopimista. Tavoitteena on valmistella yhteisesti hyväksyttävät pelisäännöt paikallisen sopimisen salliviksi määräyksiksi työajoista ja palkoista. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa 15.3.2016 mennessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2016.

 

Lainsäädännöllä ei saa rajata liian tiukasti

Hallitus jättää työ- ja virkaehtosopimuksista poikkeavan paikallisen sopimisen jatkovalmistelun varaan. Akavan mielestä ovi jää edelleen auki sille, että asiasta sovittaisiin keskusjärjestöjen kesken osana laajempaa työmarkkinaratkaisua. Alakohtaiset työehtosopimuskumppanit tarkentaisivat menettelyn ja sisällön sen jälkeen sopimuksiinsa.

– Kukin toimiala on aina paras asiantuntija tunnistamaan, mikä kulloinkin on tarkoituksenmukaisin menettelytapa ja millaisia ovat sopimisen rajat. Lainsäädännöllä ei pidä ennalta määrätä liian tiukasti, mitä asioita työehtosopimuksiin on tältä osin otettava. Tällainen ei ole omiaan helpottamaan paikallista sopimista, Fjäder toteaa.

 

Ei saa olla automaatti työehtojen heikentämiseen

Akavan mielestä paikallisen sopimisen uudistamiseen tähtäävän lainsäädäntöhankkeen aikataulu on haastava. Kaikkien erilaisten työ- ja virkaehtosopimusalojen kattaminen lainsäädännöllä siten, että paikallinen sopiminen toimisi käytännössä työpaikoilla, on melko mahdoton urakka, Akava huomauttaa.

– Lisäksi on otettava huomioon, etteivät yksityisen ja julkisen sektorin neuvottelujärjestelmät ole identtiset, joten tämänkin vuoksi tarkoituksenmukaisinta olisi hoitaa valmistelu sopimuspöydissä. Paikallinen sopiminen ei saa olla automaatti, jolla työehtoja heikennetään. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää varmistaa, että työ- ja virkaehtosopimuskumppanit pystyvät valvomaan sopimista, sanoo johtaja Maria Löfgren.

Akava muistuttaa, että paikallinen sopiminen on parhaillaan hyvin laajasti toimiva työkalu, jota käytetään jo nyt onnistuneesti. Sen päätarkoitus ei ole palkkojen tai muiden työehtojen heikentäminen.

– Alakohtaisissa neuvotteluissa on tärkeää, että paikallinen sopiminen toteutetaan yhteisen kehittämisen ja tuottavuuden nostamisen näkökulmasta. Tämä ei tarkoita vain säästöjä. Jos työpaikoilla ajaudutaan vain yksipuoliseen säästöajatteluun, putoaa paikalliselta sopimiselta sen tärkein edellytys – luottamus, Fjäder muistuttaa.

Lue lisää paikallisesta sopimisesta:

TEK-verkkolehti:

Akavalainen-verkkolehti: