Akava kannattaa ilmastolain säätämistä

|
Uutinen
Kuuntele

Akava kehottaa tulevia europarlamentaarikkoja edistämään nykyistä kestävämpää taloutta ympäristö- ja ilmastopolitiikalla.

Euroopan unionin taloutta on vietävä kestävälle pohjalle ja ilmastositoumukset on toteutettava edistyksellisellä sekä vastuullisella energia- ja ilmastopolitiikalla.

Tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia on lisättävä puhtaaseen teknologiaan (cleantech) ja Suomen on säädettävä EU:n tavoitteet huomioon ottava ilmastolaki, jolla luodaan myös paremmat edellytykset elinkeinojen kehittymiselle.

– Kestävällä ympäristö- ja ilmastopolitiikalla luodaan uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Tätä kehitystä voidaan kannustaa myös tutkimus- ja tuotekehityshankkeita tukemalla, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder Akava-päivillä Turussa.

– Panostusten kohdentamisessa pitää huomioida uudet liiketoimintamah­dollisuudet, kuten cleantech-alat.

Akava tukee Euroopan unionin jäsenmaita sitovaa 40 prosentin päästövähennystavoitetta vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Katseen tulisi kuitenkin olla jo vuodessa 2050 ja sinne asetettuihin tavoitteisiin pääsemisessä.

– EU:n ilmastopolitiikkaa koskevien tavoitteiden pitää olla riittävän korkealla, mutta samalla on tärkeää saada unionin ulkopuolisetkin maat mukaan niiden toteuttamiseen, sanoo asiantuntija Elina Moisio.

Akava kannattaa ilmastolain säätämistä, koska päästökaupan ulkopuolinen ilmastopoliittinen lainsäädäntö on nykyisellään hajautunut hallintokunnittain. Ilmastolaki tuo selvyyttä tilanteeseen ja parantaa ilmastopolitiikan ohjausta ja koordinaatiota.

– Akavalle on tärkeää, että säädettävä ilmastolaki tukee elinkeinotoiminnan ja yritysten toimintamahdollisuuksia. On hyvä lähtökohta, että ilmastolakiluonnos koskee ainoastaan valtionhallintoa eikä aseta uusia velvoitteita päästöjen vähentämiseksi yrityksille tai muille toimijoille, Fjäder sanoo.

Euroopan unionin tasoinen, sitova 27 prosentin tavoite uusiutuville energialähteille odottaa säätämistä. Suomessa metsäpohjaisen biomassan käyttöä on lisättävä, korvaamaan kivihiilen polttokäyttöä. Metsähakkeen käytön lisääminen on keskeinen ja kustannustehokas tapa lisätä uusiutuvan energia käyttöä Suomessa. Uusiutuvan energiatuotannon tukeminen kasvattaa samalla Suomen energiaomavaraisuutta.

– Suomi on hyvä uusiutuvassa energiassa, ja vielä parempi Suomen teollisuus on energiatehokkuudessa. Siksi on jatkettava työtä sen viemiseksi muihin EU:n jäsenmaihin, Fjäder sanoo.

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen Ääniä Suomesta -eurovaalikampanja tuotti ammattiliittojen jäsenille tutkimuksen 17.3.–2.4.2014. Tutkimukseen osallistui 2224 vastaajaa 26 ammattiliitosta. Tutkimukseen vastanneet akavalaiset toivovat europarlamentaarikoiden panostavan erityisesti tutkimus- ja ympäristöasioihin.