Talousrekisterin tietosuojaseloste

Talousrekisterin tietosuojaseloste määrittelee, miten talouteen liittyviä henkilötietoja käsitellään.

TEKin talousrekisterin tietosuojaseloste 

1 Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, Tekniikan Akateemiset ry
Osoite: Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Puhelin: (09) 2291 2291
Y-tunnus: 0201522-2, 0117014-0

TEK on kahden yhdistyksen yhteenliittymä, josta aiheutuen osa toiminnoista (ja yksiköistä) on juridisesti Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n alla ja osa Tekniikan Akateemiset ry:n alla. Työntekijöitä on tästä aiheutuen juridisesti kummassakin yhdistyksessä, mutta käytännössä työntekijät toimivat yhdessä. TEKin henkilöjäsenet ovat Tekniikan Akateemiset ry:n jäseniä.

Yhteyshenkilö: Anne Wikman
Sähköpostiosoite: anne.wikman@tek.fi

2 Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@tek.fi

3 Rekisteröidyt

Talousrekisterissä käsitellään Yhdistyksen työntekijöiden ja luottamushenkilöstön henkilötietoja, joille on maksettu tai maksetaan rahasuorituksia palkkoina tai palkkioina tai kulukorvauksina.

4 Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palkkojen ja palkkioiden maksaminen.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on viranomaisvaatimusten noudattaminen.

5 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:

- rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite
- rekisteröidyn henkilötunnus
- rekisteröidyn palkkatiedot
- ammattinimike
- työsuhteen alkamis-/loppumispäivä
- verotiedot
- pankkitili
- osoitetiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn itse toimittamien tietojen pohjalta. Verohallinto toimittaa rekisteröidyn verotiedot.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi verohallinnolle, kansaneläkelaitokselle, eläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhtiöille, työterveyshuoltoon ja työttömyysvakuutusrahastolle.

8 Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään lakisääteisen kymmenen vuoden ajan, ellei sovellettavassa lainsäädännössä vaadita tätä pidempää säilytysaikaa. Henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää ainakin niin kauan kuin rekisteröity voi esittää oikeudellisia vaatimuksia Yhdistystä vastaan.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella; ja
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Lokitietoja ei lähtökohtaisesti ole mahdollista korjata.

11 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhdistys ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12 Tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Yhdistyksen käyttämät työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.

13 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
Tietosuojavastaava
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

14 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.5.2018.