Dataskyddsbeskrivning för TEK:s utlottningsregister

Dataskyddsbeskrivningen för utlottningsregistret definierar hur personuppgifter för utlottningar ska behandlas.

Dataskyddsbeskrivning för TEK:s utlottningsregister 

1 Ansvariga för det gemensamma registret och registrets kontaktperson

Namn: Teknikens akademiker rf och Teknikens akademikerförbund TEK rf 
Adress: Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
Telefon: (09) 2291 2291
FO-nummer: 0117014-0, 0201522-2

TEK är en sammanslutning av två föreningar, vilket betyder att en del av verksamheten (och enheterna) juridiskt sett verkar under Teknikens akademikerförbund TEK rf och en del under Teknikens akademiker rf. TEK:s personmedlemmar är medlemmar i Teknikens akademiker rf.

Kontaktperson: Susanna Bairoh
E-postadress: susanna.bairoh@tek.fi

2 Dataskyddsansvarig 

tietosuojavastaava@tek.fi

3 De registrerade 

I registret behandlas personuppgifter för de personer som deltar i Teknikens akademiker rf:s och Teknikens akademikerförbund rf:s (nedan kallade ”Föreningen”) utlottningar.

4 Syftet med och grunden för behandlingen 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra utlottningen och leveransen av priserna till vinnarna. 

Grunden för behandlingen av personuppgifter är den registrerades samtycke. 

5 Personuppgifter som behandlas 

Föreningen behandlar följande personuppgifter om de personer som deltar i Föreningens utlottningar:

- personens kontaktuppgifter
- personens eventuella medlemsnummer.

6 Regelmässiga informationskällor 

Personuppgifter samlas endast in från den registrerade.

7 Regelmässigt utlämnande och översändande av personuppgifter 

Personuppgifterna utlämnas eller översänds inte till någon tredje part. 

8 Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

9 Lagringstid för personuppgifter 

Den person som ansvarar för genomförandet av utlottningen ser till att personuppgifterna raderas omedelbart efter att utlottningen har gjorts och priserna har levererats.

10 Den registrerades rättigheter 

Det är alltid frivilligt att delta i en utlottning. 

Den registrerade har rätt att i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning när som helst:

- få information om behandlingen av sina personuppgifter;
- få tillgång till sina egna uppgifter och kontrollera sina personuppgifter som har behandlats av Föreningen; 
- kräva korrigering och komplettering av ofullständiga och felaktiga personuppgifter;
- kräva att de egna personuppgifterna avlägsnas;
- ta tillbaka sitt samtycke och motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter i den mån behandlingen av personuppgifterna baseras på den registrerades samtycke; 
- få sina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra ifrågavarande uppgifter till en annan registeransvarig förutsatt att den registrerade personligen har lämnat ifrågavarande uppgifter till Föreningen, att Föreningen behandlar ifrågavarande personuppgifter på grundval av den registrerades samtycke och behandlingen utförs automatiskt; och 
- kräva att behandlingen av sina personuppgifter begränsas. 

Den registrerade måste lämna in en begäran om att ovannämnda rättighet förverkligas enligt anvisningarna i punkten Kontakt i denna dataskyddsbeskrivning. Föreningen kan be att den registrerade specificerar sin begäran skriftligen och bekräftar den registrerade identiteten innan begäran behandlas. Föreningen kan vägra att genomföra begäran på grundval av tillämplig lagstiftning.

11 Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten 

Varje registrerad person har rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där den registrerade bor eller arbetsplatsen är belägen, om den registrerade personen anser att Föreningen inte har behandlat personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

12 Informationssäkerhet 

De personuppgifter som samlats in för utlottningar lagras inte i manuell form. De personuppgifter som behandlas digitalt är skyddade och lagras i Föreningens datasystem, till vilket endast de personer som behöver denna information för att sköta sina arbetsuppgifter har tillgång. Dessa personer använder personliga användarnamn och lösenord. 
De arbetsstationer och lagringsmedier som Föreningen använder är krypterade.

13 Kontakt

Begäran om att använda den registrerades rättigheter, frågor om denna dataskyddsbeskrivning och andra kontaktförfrågningar ska skickas per e-post till den dataskyddsansvarige. Den registrerade kan också kontakta oss personligen eller skriftligen på adressen nedan:

Teknikens akademiker rf 
Susanna Bairoh
Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors

14 Ändringar i denna dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras tidvis till exempel om lagstiftningen ändras. Denna dataskyddsbeskrivning har senast uppdaterats den 15 maj 2018.

Nyckelord: