TEKs ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Information om TEKs ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

De försäkrade

Försäkrade är de av TEKs medlemmar som arbetar i ett arbets- eller tjänsteförhållande. Försäkringen ersätter endast kostnader som uppstår på grund av händelser, som berör den försäkrade som arbetstagare eller tjänsteman i anknytning till den försäkrades arbets- eller tjänsteförhållande. De av TEKs medlemmar, som inte är i ett anställningsförhållande, omfattas alltså inte av ansvars- och rättsskyddsförsäkringen. Dylika grupper är t.ex. företagare, arbetslösa, hemmafruar och pensionärer. En verkställande direktör omfattas av försäkringen endast då, han eller hon tillsammans med sådana familjemedlemmar som bor i samma hushåll äger aktier i bolaget och på basen av dessa aktier innehar mindre än hälften av den rösträtt som kan användas på bolagsstämman.

Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen är i kraft i de nordiska länderna och omfattar också de projekt som utförs i Ryssland intill den finska gränsen. Försäkringen är i kraft utanför de nordiska länderna i ärenden, som anknyter till ett anställningsförhållande mellan en finländsk arbetsgivare och en finländsk arbetstagare som enligt arbetsavtalet skall behandlas i Finland. I andra fall gäller försäkringen inte händelser som skett utanför de nordiska länderna.

Försäkringens maximibelopp och självrisk

Rättsskyddsförsäkringens maximibelopp är 10.000 euro per försäkringshändelse. Om ärendet sköts av TEKs jurist eller om TEKs jurist rekommenderar att ärendet överlåts åt en advokat eller en annan utomstående ombudsman, är rättsskyddsförsäkringens maximibelopp 20.000 euro. I alla tvister i anknytning till ett arbets- eller tjänsteförhållande lönar det sig alltid att vända sig till TEKs jurister, eftersom man då har det högre maximibeloppet till sitt förfogande. Om man inte vänder sig till TEKs jurister, är försäkringens maximibelopp 10.000 euro. Rättsskyddsförsäkringens självrisk är vid varje försäkringshändelse 15 procent av kostnaderna, alltid dock minst 200 euro. Om föremålet för tvisten kan mätas i pengar och dess värde är under 1.500 euro, ersätter försäkringen högst intressets dubbla belopp, utom om det är fråga om en återkommande betalning, då ersättningen är högst tio gånger beloppet av engångsbetalningen. Ansvarsförsäkringens maximibelopp per försäkringshändelse är för person- och sakskada 84.100 euro och för förmögenhetsskada 42.050 euro. Ansvarsförsäkringens självrisk är 100 euro.

Tidpunkten för försäkringshändelsen och TEKs medlemskap

Rättsskyddsförsäkringen förutsätter ett minst tio månader långt medlemskap i TEK före tvisten uppstått eller åtal väckts. Om man vid nämnda tidpunkt har varit medlem i TEK i under två år, måste också den händelse eller omständighet, som tvisten gäller, ha inträffat under medlemskapet. Ansvarsförsäkringen förutsätter att den orsakade skadan konstateras under medlemskapet.

Kostnader som ersätts ur rättsskyddsförsäkringen

Ur rättsskyddsförsäkringen ersätts juristens arvode och kostnader, kostnader föranledda av bevisningen samt de åt motparten utdömda rättegångskostnaderna, då det är fråga om en tvist, som omedelbart kan anhängiggöras vid tingsrätten eller försäkringsdomstolen. En förutsättning för ersättning är naturligtvis att kostnaderna orsakats av processen. Vid skiljemannaförfarande ersätts kostnaderna enligt samma villkor som vid tvistemål, utom när det gäller skiljemännens arvoden och kostnader, som huvudsakligen inte ersätts. Ett undantag utgörs av avtal som TEK gjort och som hör till arbetsmarknadsverksamheten. I dessa fall ersätts 50 procent av skiljedomstolens ordförandes arvode.

I brottmål ersätts målsägandens kostnader som uppstått på grund av att han anlitat jurist till den del rättegången gäller den försäkrades civilrättsliga anspråk i anknytning till brottet. I brottmål ersätts den åtalades kostnader för försvar, om de inte fås av staten. Den åtalades kostnader ersätts dock inte, då allmänna åklagarens åtal gäller avsiktligt brott, grov vårdslöshet eller grov oförsiktighet. I dessa fall kan kostnaderna ersättas i efterskott, om man inte har fått ersättning av staten, då den allmänna åklagarens åtal har förkastats.

I ärenden som behandlas i förvaltningsförfarande eller förvaltningsprocess ersätts sådana kostnader som omedelbart anknyter till den försäkrades eget arbets- eller tjänsteförhållande. Klagomål eller ärenden som gäller beskattning ersätts inte. Kostnader för förhandlingar som gäller uppfinningar som gjorts av arbetstagare och kostnader för att ärendet drivs i uppfinningsnämnden ersätts.

Kostnader som ersätts ur ansvarsförsäkringen

Ansvarsförsäkringen ersätter person-, sak- eller förmögenhetsskador som förorsakats annan person, om den försäkrade enligt gällande lagstiftning är ersättningsskyldig. Dessutom ersätts utrednings- och avvärjningskostnader samt rättegångskostnader i anknytning till en sådan skada, om ersättningsfrågan blir föremål för domstolsbehandling. Det är skäl att notera att ansvarsförsäkringen inte gäller en konsults ansvar gentemot uppdragsgivaren.

Utnyttjandet av försäkringen

I alla tvister i anknytning till ett arbets- eller tjänsteförhållande lönar det sig alltid att vända sig till TEKs jurister, eftersom man då har till sitt förfogande försäkringens högre maximibelopp på 20.000 euro. Om man inte vänder sig till TEKs jurister, är försäkringens maximibelopp 10.000 euro.

Villkoren för ansvars- och rättsskyddsförsäkringen och ansökningsblanketter fås från If Skadeförsäkringsbolag Ab:s lokalkontor. Ansökan om ersättning skickas till TEKs kansli, där man kontrollerar medlemskapet och tar ställning till om försäkringen kan användas. TEK sänder därefter ansökan till If Skadeförsäkringsbolag Ab, som ger ett skriftligt beslut. Efter ett positivt beslut i ett rättsskyddsärende betalar försäkringsbolaget juristens räkning minskat med självrisken och juristen debiterar självrisken direkt av den försäkrade. Kostnaderna ersätts dock endast om den person som sköter ärendet har en juris kandidat examen. Efter ett positivt beslut i ett ansvarsärende förhandlar försäkringsbolaget om ersättningen med den skadelidande och betalar ersättningen samt sköter en eventuell rättegång beträffande ansvarsfrågan.

Det här är inte en fullständig utredning av ansvars- och rättsskyddsförsäkringens innehåll, så det är skäl att också bekanta sig med försäkringsvillkoren. Innan man använder sig av rättsskyddsförsäkringen är det alltid skäl att kontakta TEKs jurister för att försöka lösa ärendet genom förhandlingar. Tilläggsinformation om försäkringen fås av TEKs jurister och If Skadeförsäkringsbolag Ab:s avdelning för ansvars- och rättsskyddsförsäkring.