Uppsägningstid

Information om uppsägningstid.

I ett arbetsavtal kan man avtala om uppsägningstidens längd. De begränsningar som finns i lagen (och eventuella kollektivavtal) måste följas. Den längsta möjliga uppsägningstiden är sex månader. Om en längre tid har avtalats, skall istället sex månaders uppsägningstid iakttas. Det kan avtalas att arbetsgivaren skall iaktta en längre uppsägningstid än arbetstagaren. Arbetstagarens uppsägningstid kan däremot inte vara längre än arbetsgivarens. Om man trots detta har avtalat så, får arbetstagaren iaktta den uppsägningstid som avtalats för arbetsgivaren.

Det finns ingen minimilängd för uppsägningstiden. Därför kan man avtala om att ett arbetsavtal får sägas upp utan uppsägningstid. Ett sådant avtal kan också göras i uppsägningssituationen. I dessa situationer upphör arbetsförhållandet vid utgången av den arbetsdag eller det arbetsskift som pågår när meddelandet om uppsägning delgavs den andra avtalsparten. Ett avtal i vilket man avstår från sin uppsägningstid är ett hinder för utbetalningen av arbetslöshetsunderstöd för motsvarande tid.

De allmänna uppsägningstider som finns i lagen följs endast om inte något annat avtalats.

Arbetsförhållandets

längd

Arbetsgivarens

uppsägningstid

Arbetsförhållandets

längd

Arbetstagarens

uppsägningstid

högst 1 år

14 dygn

högst 5 år

14 dygn

över 1 år - 4 år

1 månad

över 5 år

1 månad

över 4 år - 8 år

2 månader

   

över 8 år - 12 år

4 månader

   

över 12 år

6 månader

   


En uppsägningstid, som är bestämd i månader, tar slut den dag i den avsedda månaden, som till sitt ordningsnummer motsvarar uppsägningsdagen. Om motsvarande dag inte finns i den månad uppsägningstiden tar slut, slutar uppsägningstiden den sista dagen i månaden. En uppsägningstid, som är bestämd i veckor, tar slut den veckodag som motsvarar uppsägningsdagen.

Uppsägningstiden är en del av arbetsförhållandet. Därför skall båda avtalsparterna under uppsägningstiden fortfarande fylla sina avtalsenliga förpliktelser. Arbetstagaren skall alltså utföra sina avtalsenliga arbetsuppgifter om han eller hon inte har semester, är sjukledig etc. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan emellertid avtala om att arbetstagaren inte har någon skyldighet att arbeta under uppsägningstiden. Arbetsgivaren kan också ensidigt befria arbetstagaren från skyldigheten att arbeta. I så fall måste lön för uppsägningstiden ändå betalas åt arbetstagaren. Det är alltid skäl att be om att få ett dylikt meddelande skriftligt så att det inte senare kan påstås att arbetstagaren försummat sina arbetsuppgifter.

En arbetsgivare, som inte iakttar uppsägningstiden, skall i ersättning till arbetstagaren betala full lön för uppsägningstiden inklusive semesterersättning. På motsvarande sätt skall en arbetstagare, som inte iakttar uppsägningstiden, betala en engångsersättning åt arbetsgivaren som motsvarar lönen för uppsägningstiden. Om uppsägningstiden iakttagits endast delvis, begränsar sig ersättningsskyldigheten till motsvarande del av uppsägningstidens lön.

Vid överlåtelse av rörelse, konkurs och saneringsförfarande följs avvikande uppsägningstider. Den här sidan gäller inte heller avslutandet av avtal för viss tid eller hävandet av arbetsavtal.

Lagrum: Arbetsavtalslagen 6 kap. 2, 3 och 4 §