Semesterpenning och semesterpremie

Lagen innehåller inga regler om semesterpenning eller semesterpremie. Dessa regler hittas i kollektivavtalen.

Semesterpenning (lomaraha) är ett särskilt tillägg som enligt kollektivavtal betalas tillsammans med semesterlönen och i vissa fall tillsammans med semesterersättningen. Semesterpremie (lomaltapaluuraha) är ett liknande tillägg som också grundar sig på kollektivavtal. Utbetalning av semesterpremie förutsätter i motsats till semesterpenningen huvudsakligen att arbetstagaren återvänder till arbetet efter semestern.

Lagen innehåller inga regler om semesterpenning eller semesterpremie. Dessa regler hittas i kollektivavtalen. Det finns en stor mängd kollektivavtal och deras innehåll avviker markant från varandra. Av denna anledning kan de regler som gäller för semesterpenning och semesterpremie endast behandlas i allmänna drag på denna sida. Det är också skäl att komma ihåg att ibland har semesterpenning eller semesterpremie ”fel” namn. Stadgandet kan nämligen ha rubricerats semesterpenning trots att det innehåller ett krav att arbetstagaren återvänder till arbetet efter semestern eller tvärtom. Av denna anledning är det alltid skäl att kontrollera alla detaljer från det kollektivavtal som tillämpas i arbetsförhållandet. Om inget kollektivavtal tillämpas, lönar det sig alltid att avtala om semesterpenning eller semesterpremie i arbetsavtalet, eftersom det annars är fara att den inte utbetalas överhuvudtaget.

Semesterpenningens eller semesterpremiens storlek är vanligen 50 % av den i pengar utbetalda semesterlönen. Semesterpremie utbetalas vanligen inte, om inte arbetstagaren återvänder till arbetet efter semestern. För semesterpenningen finns inte något sådant krav, utan den utbetalas huvudsakligen alltid, om semester hålls under arbetsförhållandet. Semesterpenning kan man alltså i motsats till semesterpremie få om man är på semester i slutet av arbetsförhållandet utan att man återvänder till arbetet.

I vissa sällsynta fall utbetalas semesterpenning eller semesterpremie också tillsammans med semesterersättning. Semesterpenning eller semesterpremie betalas ändå vanligen inte till semesterersättning, om arbetsförhållandet har upphört av skäl som beror på arbetstagaren.

I de vanligaste kollektivavtalen som tillämpas på våra medlemmar har det avtalats det följande sätt:

Kollektivavtalet för högre tjänstemän i teknologiindustrin 2011-2013 (i kraft till 31.10.2013):

Som semesterpenning utbetalas 50 % av den högre tjänstemannens semesterlön om man inte lokalt avtalat annat. Semesterpenningen utbetalas i samband med utbetalningen av semesterlönen om man inte lokalt avtalat annat.

Kollektivavtalet för högre tjänstemän i planerings- och konsulteringsbranschen 1.10.2011-31.10.2013:
Om man inte lokalt avtalat annat, utbetalas som semesterpenning 50 % av den högre tjänstemannens semesterlön, semesterpenningen utbetalas senast i samband med nästa normala löneutbetalning som sker efter semestern avslutats.

Åt tjänstemannen betalas då arbetsförhållandet upphör av skäl som inte beror på arbetstagaren en ersättning som är lika stor som semesterpenningen uträknat från semesterersättningen. Ersättningen betalas dock inte om arbetsförhållandet upphör under prövotiden och inte heller då det är fråga om ett arbetsförhållande på viss tid som är kortare än ett år.